เจ้าของกิจการยื่นภาษีอะไร

ปริมาณที่สุ่มตัวอย่างในแต่ละธุรกิจ

ธุรกิจขนาดไหนที่กรมสรรพากรพอใจและยอมรับ

ในหน้านี้ ปริมาณที่สุ่มตัวอย่างในแต่ละธุรกิจขนาดไหนที่กรมสรรพากรพอใจและยอมรับปริมาณที่สุ่มตัวอย่างในแต่ละธุรกิจขนาดไหนที่กรมสรรพากรพอใจและยอมรับสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรปริมาณที่สุ่มตัวอย่างในแต่ละธุรกิจขนาดไหนที่กรมสรรพากรพอใจและยอมรับ ปริมาณที่ส …

ธุรกิจขนาดไหนที่กรมสรรพากรพอใจและยอมรับ Read More »

ปัญหาการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

ความรับผิดในการเสียภีมูลค่าเพิ่มของผู้ให้เช่าซื้อเกิดขึ้นเมื่อถึงกำหนดชำระ  ปัญหาการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล              ในกรณีการขายสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อ ความรับผิดในการเสียภีมูลค่าเพิ่มของผู้ให้เช่าซื้อเกิดขึ้นเมื่อถึงกำหนดชำระราคาแต่ละงวด ตามมาตรา 78 …

ปัญหาการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล Read More »

ภาษีงินได้นิติบุคคลธุรกิจ

ภาษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ควรรู้ ภาษีมีอะไรบ้าง

ภาษีงินได้นิติบุคคลธุรกิจ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และหมายความรวมถึงนิติบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วย ดังนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ …

ภาษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ควรรู้ ภาษีมีอะไรบ้าง Read More »

Scroll to Top