เฉลย แบบฝึกหัด การบัญชี ต้นทุน 2 3201 2003 บทที่ 1

แบบฝึกหัดบัญชีต้นทุน

2 แบบฝึกหัด บัญชีต้นทุน

ข้อมูลการผลิตของบริษัท XXXXX จำกัด (มหาชน) ซึ่งมี 2 แผนก คือ แผนกที่ 1 และแผนกที่ 2 ในเดือน มกราคม 2563  ดังนี้ แผนกที่ 1 แผนกที่ 2 งานระหว่างทำต้นงวด (มีความสำเร็จ) 75% 50% งานระหว่างทำต้นงวดมีจำนวนหน่วย 2,000 4,000 หน่วยที่เริ่มผลิตใหม่ในระหว่างเดื …

2 แบบฝึกหัด บัญชีต้นทุน Read More »

บัญชีหจกกับบจก

3 การบันทึกบัญชี ห้างหุ้นส่วน กับบริษัท

การบันทึกบัญชี ห้างหุ้นส่วน กับบริษัท การบันทึกบัญชี ห้างหุ้นส่วน กับบริษัท แตกต่างกันตรงไหนบ้าง การบันทึกบัญชีของห้างหุ้นส่วน กับ บริษัท ส่วนใหญ่จะมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งจะมีความแตกต่างกันคือทุน ห้างหุ้นส่วนจำกัดจะบันทึกทุน ด้วย จำนวนหุ้นส่วนแต่ละหุ้นส่วนอย่างชัดเจน ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดจะดูจำนวนหุ …

3 การบันทึกบัญชี ห้างหุ้นส่วน กับบริษัท Read More »

Scroll to Top