บริการ รถตู้ ไม่ให้หัก ภาษี ณ ที่จ่าย

ในหน้านี้ ถ้าเราใช้บริการรถตู้จากบุคคลธรรมดา แต่เขาไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายถ้าเราใช้บริการรถตู้จากบุคคลธรรมดา แต่เขาไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรถ้าเราใช้บริการรถตู้จากบุคคลธรรมดา แต่เขาไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ถ้าเราใช้บ …

บริการ รถตู้ ไม่ให้หัก ภาษี ณ ที่จ่าย Read More »