เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหาย ให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทนอย่างไร

เงินสมทบประจำปี

เงินสมทบประจำปี นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเป็นรายปี

ในหน้านี้ เงินสมทบประจำปีการเรียกเก็บเงินสมทบสำนักงานบั …

เงินสมทบประจำปี นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเป็นรายปี Read More »

สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนที่จงใจทำให้ตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย

ประกันสังคมกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย

ในหน้านี้ ประกันสังคม ประโยชน์เพิ่มเติม สิทธิประโยชน์แก …

ประกันสังคมกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย Read More »

Scroll to Top