2 แบบฝึกหัด บัญชีต้นทุน

ข้อมูลการผลิตของบริษัท XXXXX จำกัด (มหาชน) ซึ่งมี 2 แผนก คือ แผนกที่ 1 และแผนกที่ 2 ในเดือน มกราคม 2563  ดังนี้ แผนกที่ 1 แผนกที่ 2 งานระหว่างทำต้นงวด (มีความสำเร็จ) 75% 50% งานระหว่างทำต้นงวดมีจำนวนหน่วย 2,000 4,000 หน่วยที่เริ่มผลิตใหม่ในระหว่างเดื …

2 แบบฝึกหัด บัญชีต้นทุน Read More »