ใครไม่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดา

ขายที่ดินต่ำกว่าราคาประเมิน

ขายที่ดินต่ำกว่าราคาประเมิน บันทึกปรับปรุงยังไง

ขายที่ดินต่ำกว่าราคาประเมิน บันทึกปรับปรุงยังไง ในทางปฏิบัติ กิจการที่ขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน ต้องมีคำชี้แจงใหเสรรพากรรับได้ เพราะอาจจะโดนประเมินใหม่ได้ กิจการต้องบันทึกรับรู้รายได้ กำไรขาดทุน จากการสินค้าต่ำกว่าราคาประเมินด้วย สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อ …

ขายที่ดินต่ำกว่าราคาประเมิน บันทึกปรับปรุงยังไง Read More »

นิติบุคคลที่ไม่ต้องจัดทําบัญชี

นิติบุคคลที่ไม่ต้องจัดทําบัญชี

นิติบุคคลที่ไม่ต้องจัดทําบัญชี กระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบ และแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๔๔อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ …

นิติบุคคลที่ไม่ต้องจัดทําบัญชี Read More »

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี

แหล่งที่มาของเงินได้ ซึ่งแบ่งเป็นเงินได้จากแหล่งในประเทศและนอกประเทศ             เงินได้อันเป็นเหตุให้ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีมาจากแหล่งใดบ้าง แหล่งที่มาของเงินได้ ซึ่งแบ่งเป็นเงินได้จากแหล่งในประเทศและนอกประเทศ เงินได้จากแหล่งต่างๆ นี้จะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรม …

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี Read More »

นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้-บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยที่มีอยุ่ตามสัญญาว่าด้วยความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจ หรือทางเทคนิคระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ-บริษัทจำกัดที่ได้รับการยกเว้นภีเงินได้ตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน-บริษ …

นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ Read More »

Scroll to Top