ไม่ได้เฉลี่ยภาษีซื้อ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร

3 เฉลี่ยภาษีซื้อก่อสร้าง AO ก่อสร้างอาคาร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร ข้อหารือที่ กค 0811/17427เลขที่หนังสือ: กค 0811/17427วันที่: 25 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารข้อกฎหมาย: มาตรา 82/6, มาตรา 83/4, มาตรา 89, มาตรา 89/1, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบั …

3 เฉลี่ยภาษีซื้อก่อสร้าง AO ก่อสร้างอาคาร Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนับวันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

2 เริ่มมีรายได้ การประกอบกิจการ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนับวันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ภาษีกรณีเริ่มมีรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนับวันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนข้อหารือที่ กค 0811/16548เลขที่หนังสือ: กค 0811/16548วันที่: 1 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีเงินไ …

2 เริ่มมีรายได้ การประกอบกิจการ Read More »

การเฉลี่ยภาษีซื้อ

2 การเฉลี่ยภาษีซื้อ ตามส่วนรายได้

ในหน้านี้ การเฉลี่ยภาษีซื้อการเฉลี่ยภาษีซื้อสำนักงานบัญชี บริการอะไรการเฉลี่ยภาษีซื้อ การเฉลี่ยภาษีซื้อ การเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ ใช้สำหรับเฉลี่ยภาษีซื้อที่เกิดจากสินค้าหรือบริการ ที่ใช้ในการดำเนินกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่1. ภาษี …

2 การเฉลี่ยภาษีซื้อ ตามส่วนรายได้ Read More »

Scroll to Top