4 สิทธิประโยชน์เขตนิคมอุตสาหกรรม

อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการได้ตามจำนวน  สิทธิประโยชน์ของเขตนิคมอุตสาหกรรม-ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการได้ตามจำนวนที่คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเห็นสมควร แม้ว่าจะเกินกำหนดที่จ …

4 สิทธิประโยชน์เขตนิคมอุตสาหกรรม Read More »