7% ปัญหาในการคำนวณภาษี | Trouble calculating taxes

ปัญหาในการคำนวณภาษี ปัญหาในการคำนวณภาษี-การนำเข้าสินค้า ผู้นำเข้าสินค้าไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 โดยคำนวณจากราคา C.I.F. บวกด้วยอากรขาเข้า บวกด้วยภาษีสรรพสามิต(ถ้ามี) บวกด้วยค่าธรรมเนียมพิเศษ และเมื่อได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วผู้นำเข้าจะได้รับใบเ …

7% ปัญหาในการคำนวณภาษี | Trouble calculating taxes Read More »