หลักเงินค้างหรือเกณฑ์คงค้าง คือ

รับทำบัญชี.COM | หลักเงินค้างหรือเกณฑ์คงค้างปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

หลักเงินค้างหรือเกณฑ์คงค้าง

หลักเงินค้างหรือเกณฑ์คงค้าง คือ ( The Accrual Principle )

หลักเงินค้างหรือเกณฑ์คงค้าง (The Accrual Principle) คือ หนึ่งในวิธีการรับรู้รายได้/ค่าใช้จ่ายทางบัญชีของกิจการ โดยเกณฑ์คงค้างรายได้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการแล้ว ไม่ว่ากิจการจะได้รับเงินแล้วหรือยังไม่ได้รับเงินก็ตาม ในขณะเดียวกันเกณฑ์คงค้างค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการใช้ทรัยพยากระหรือได้รับบริการจากบุคคลอื่นแล้ว ไม่ว่าจะจ่ายเงินแล้วหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเกณฑ์คงค้างทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อถึงวันสิ้นงวดจะต้องมีการปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความถูกต้องตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งจะส่งผลต่อความถูกต้องของผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการด้วย

หลักเงินค้างหรือเกณฑ์คงค้าง (The Accrual Principle) เป็นหลักการทางบัญชีที่ระบุว่ารายได้และค่าใช้จ่ายควรถูกบันทึกในสมุดบัญชีเมื่อพวกนั้นถูกสร้างขึ้น ไม่ว่าเงินสดจะถูกรับหรือจ่ายออกในระหว่างเวลานั้นหรือไม่ นั่นหมายความว่ารายได้จะถูกบันทึกเมื่อธุรกิจขายสินค้าหรือบริการแม้ว่าเงินสดจะไม่ได้รับไปในทันที และค่าใช้จ่ายจะถูกบันทึกเมื่อสินค้าหรือบริการถูกส่งมอบและหนี้สินค้าหรือบริการนั้นถูกสร้างขึ้น โดยไม่ว่าเงินสดจะจ่ายออกในภายหลังหรือไม่ก็ตาม

หลักเงินค้างมีส่วนสำคัญในการทำงานของระบบบัญชีที่เน้นการบันทึกข้อมูลทางบัญชีในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีแสดงความเป็นความจริงเกี่ยวกับสถานะการเงินของธุรกิจ การใช้หลักเงินค้างช่วยให้ผู้บริหารและนักเงินได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย และกำไรหรือขาดทุนของธุรกิจที่ตรงกับรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบการบัญชี โดยไม่คำนึงถึงการเก็บหรือจ่ายเงินสดในเวลานั้นๆ

หลักเงินค้างเป็นหลักการสำคัญในการบริหารงานและวิเคราะห์การเงินของธุรกิจ และมีประโยชน์ในการสร้างรายงานการเงินที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้ลงทุน ผู้รับเงินสินเชื่อ หรืออื่น ๆ สามารถทำการตัดสินใจในการลงทุนหรือให้เงินกู้ให้กับธุรกิจได้อย่างมั่นใจและมีข้อมูลเพียงพอในการวิเคราะห์สถานะการเงินของธุรกิจนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องและเป็นฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ

หลักเงินค้างหรือเกณฑ์คงค้าง คือ
Click to rate this post!
[Total: 297 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )