1 หลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ประกอบด้วย

the-full-disclosure-principle
[Total: 428 Average: 5]

หลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

หลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ คือ (The Full Disclosure Principle) ?

หลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ (The Full Disclosure Principle) หมายถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆในงบการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน โดยมีหลักการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อันประกอบไปด้วย นโยบายการบัญชี รายการที่มีนัยสำคัญที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวดของส่วนเกินทุน ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์เผื่อขายและตราสารหนี้ที่จะถึงกำหนดและข้อมูลการขายหรือโอนเปลี่ยน ประเภทตราสารหนี้ที่จะครบกำหนด เป็นต้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top