ทุนจดทะเบียน

รับทำบัญชี.COM | มูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้วปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

มูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้ว

จำนวนเงินทุนของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย

ทุนจดทะเบียน คือ จำนวนเงินทุนของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย และได้กำหนดไว้ในหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทโดยแยกออกเป็นหุ้นพร้อมทั้ง ระบุมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และจำนวนสูงสุดของหุ้นที่จะออกจำหน่ายได้ส่วนทุนที่เรียกชำระแล้ว เนื่องจากกฎหหมายอนุญาตให้สามารถเรียกชำระบางส่วนได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 25%

มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (Paid-up Capital) หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือองค์กรได้ชำระให้แล้วในระหว่างการจดทะเบียนหุ้น หรือในระหว่างการเริ่มต้นกิจการ นี่คือเงินทุนจริงที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนในบริษัทหรือองค์กร เมื่อเงินทุนนี้ถูกชำระให้แล้ว ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิ์เป็นเจ้าของหุ้นในบริษัทนั้นตามสัดส่วนที่ชำระเงิน

มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วสามารถคำนวณได้โดยรวมจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และมูลค่าหุ้นที่มีการชำระเงินแล้ว ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว

หากบริษัทมีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,000 หุ้น และมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นคือ 100 บาท และมีผู้ลงทุนชำระเงินให้แล้วทั้งสิ้น 800 หุ้น ดังนั้น มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคือ

มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว = จำนวนหุ้นที่ชำระเงินแล้ว x มูลค่าหุ้นแต่ละหุ้น มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว = 800 หุ้น x 100 บาท/หุ้น = 80,000 บาท

ดังนั้น มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคือ 80,000 บาทในกรณีนี้ และผู้ถือหุ้นที่ชำระเงินแล้วจะถือหุ้นในบริษัทตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่เขาชำระเงิน

มูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้ว ลดลง

มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (Paid-up Capital) ลดลงเมื่อบริษัทหรือองค์กรต้องการลดจำนวนหุ้นหรือมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วจากสถานะปัจจุบัน เรื่องนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น บริษัทต้องการปรับแก้โครงสร้างหุ้น หรือต้องการลดหุ้นเนื่องจากปัญหาการเงินหรือสถานการณ์ธุรกิจที่ไม่ดี เมื่อมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วลดลง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นี่คือขั้นตอนที่สามารถเกิดขึ้น

  1. ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทหรือองค์กรจะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญหรือประชุมพิเศษ เพื่ออนุมัติการลดลงของมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว การประชุมนี้จะต้องมีการแสดงเสียงส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการลดลง
  2. ส่งเสริมข้อเสนอ บริษัทต้องส่งเสริมข้อเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ทราบถึงเหตุผลที่ต้องการลดลงมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว รวมถึงผลกระทบทางการเงินและการลงทุน
  3. ลงทะเบียนการลดลง หลังจากผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นและได้รับการอนุมัติ บริษัทต้องลงทะเบียนการลดลงที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการลงทะเบียนบริษัท โดยปกติที่จะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของรัฐบาล
  4. อัปเดตสถานะของหุ้น หลังจากลดลงมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว บริษัทต้องอัปเดตสถานะของหุ้นและบัญชีบัญชีหุ้นตามที่ลดลงในทะเบียนบริษัท
  5. การแจ้งให้ทราบเป็นสาธารณะ บริษัทต้องแจ้งให้ทราบสาธารณะเกี่ยวกับการลดลงมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วผ่านการลงโฆษณาในสำนักงานทะเบียนบริษัทและในสื่อมวลชน

การลดลงมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเป็นกระบวนการทางกฎหมายและจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ และขึ้นอยู่กับโครงสร้างกิจการและกฎหมายในท้องถิ่นของบริษัทหรือองค์กรนั้น หากคุณกำลังพิจารณาการลดลงมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว ควรปรึกษากับทนายความหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เชี่ยวชาญในการเรียกชำระหุ้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว ดูตรงไหน

ทุนจดทะเบียน (Registered Capital) หรือที่อื่น ๆ รู้จักกันในนามของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว (Paid-up Registered Capital) สามารถตรวจสอบได้จากหนังสือสำคัญบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือสำคัญอื่น ๆ ของบริษัท ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุถึงจำนวนทุนจดทะเบียนที่บริษัทได้จดทะเบียนและชำระเงินให้แล้ว

การตรวจสอบทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งนี้ควรเรียกข้อมูลจากที่จัดเก็บเอกสารของบริษัทหรือองค์กร หรือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัท โดยปกติแล้วหนังสือสำคัญบริษัทจะระบุทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไว้ในส่วนของข้อมูลทางการเงินหรือส่วนอื่น ๆ ของเอกสาร

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบรายงานการเงินและสถานะบริษัทที่ส่งให้หน่วยงานกำกับดูแล (เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการลงทะเบียนบริษัท) เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท

จำนวนเงินทุนของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย
Click to rate this post!
[Total: 243 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )