2ล้าน การจด vat ให้เช่าพื้นที่สำหรับทำเต๊นท์ขายรถ

vat
[Total: 102 Average: 5]

รายได้ 2 ล้านแล้ว แต่ยังไม่ได้จด vat จะเป็นอย่างไร และต้องทำอย่างไร ?

นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาใดที่มีรายได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปีต้องเข้าสู่ระบบภามูลค่าเพิ่ม

บริษัท ที่ไม่ได้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถหัก ณ ที่จ่าย ลูกค้าได้หรือไม่

นิติบุคคลที่มีสิทธิหัก ณ ที่จ่ายลูกค้าไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ ก็มีสิทธิหัก ณ ที่จ่ายลูกค้าได้

กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ
หากมีมูลค่าของฐานภาษีเกิดขึ้นในปีหนึ่งเกินกว่ามูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม คือ

1.มีมูลค่าของฐานภาษีเกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปีขึ้นไป ผู้ประกอบการจะต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราทั่วไปหรือ ในอัตราร้อยละ 0 แล้วแต่กรณี และคำนวณภาษีโดยใช้ภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ
แต่ประมวลรัษฎากรได้บัญญัติยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการบางประเภทไว้ด้วย

2.เนื่องจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มย่อมมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน สินค้าบางชนิดเป็นสิ่งจำเป็นต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ เช่น สินค้าทางการเกษตร หรือบริการบางอย่างมีลักษณะเป็นสวัสดิการทางสังคมด้วย เช่น การให้บริการการศึกษา

การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นทางสังคมและบรรเทาภาระของประชาชน จึงมีกฎหมายยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการบางประเภทไว้ด้วย

จดทะเบียน VAT วันที่ 25 ก.พ. อยากทราบว่าต้องกรอกยอดขายและยอดซื้อที่เกิดก่อนวันที่ 25 หรือป่าว

ไม่สามารถนำภาษีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมากรอกได้

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top