รับทำบัญชี.COM | ภาษีบัตรที่ระลึกภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายบัตรโดยสารพร้อมบัตรที่ระลึก

ข้อหารือที่ กค 0811/12530
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/12530
วันที่
: 14 ธันวาคม 2542
เรื่อง
: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายบัตรโดยสารพร้อมบัตรที่ระลึก
ข้อกฎหมาย
: มาตรา77/1(8)(9), มาตรา77/2, มาตรา81(1)(ณ), มาตรา86/6, มาตรา65 ตรี(3)
ข้อหารือ
: 1. บริษัทฯ ได้รับสัมปทานจากกรุงเทพมหานครให้ดำเนินการประกอบกิจการโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง กำหนดระยะเวลา 30 ปี นับแต่วันแรกที่ระบบเริ่ม
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ประเภท 6.27 โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จาก
การประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน มีกำหนดเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนั้น ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
2. บริษัทฯ ได้จัดทำบัตรโดยสารรถไฟฟ้าเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสเปิดให้บริการ
รถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทย โดยจัดทำบัตรโดยสารรถไฟฟ้าพร้อมกับบัตรที่ระลึก ซึ่งบัตรที่ระลึกจะ
แสดงถึงภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยตราสัญลักษณ์งาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
6 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2542 โดยบริษัทฯจะนำรายได้สุทธิจากการจำหน่ายบัตรโดยสารและบัตรที่
ระลึกดังกล่าวทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราช
อัธยาศัย
3. บัตรโดยสารรถไฟฟ้ากรณีพิเศษ 1 ชุด มูลค่า 999 บาท ประกอบด้วย บัตรโดยสาร
รถไฟฟ้าพิเศษ 1 ใบ ที่สามารถใช้บริการรถไฟฟ้า มูลค่า 500 บาท และบัตรที่ระลึก 4 ใบ มูลค่า 499
บาท บริษัทฯจำหน่ายบัตรโดยสารดังกล่าวรวมเป็นชุดโดยไม่แยกขาย และจะนำไปแจกให้แก่ผู้มาร่วมใน
งานพิธีเปิดให้บริการรถไฟฟ้าด้วย
4. บริษัทฯ หารือว่า
(1) บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับรายได้จากการจำหน่ายบัตรโดยสาร
รถไฟฟ้า กรณีพิเศษ มูลค่าชุดละ 999 บาท ซึ่งประกอบด้วยบัตรโดยสารรถไฟฟ้ามูลค่า 500 บาท และ
บัตรที่ระลึกมูลค่า 499 บาท ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
(2) หากบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ มีสิทธิออกใบกำกับภาษี
อย่างย่อตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร ได้หรือไม่
(3) บริษัทฯ จะต้องนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้ากรณีพิเศษมารวม
คำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่ ถ้าต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิ จะถือเป็นรายได้
ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่
(4) ต้นทุนที่เกิดจากการจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้ากรณีพิเศษและส่วนของรายได้
สุทธิที่นำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราช
อัธยาศัย ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่
แนววินิจฉัย
: 1. บริษัทฯ ได้รับสัมปทานจากกรุงเทพมหานครให้ดำเนินการประกอบกิจการโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งเป็นการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร จึงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามมาตรา 81(1)(ณ) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษัทฯจัดทำบัตรโดยสารรถไฟฟ้ากรณีพิเศษ มูลค่า
999 บาท ซึ่งประกอบด้วยบัตรโดยสารรถไฟฟ้ามูลค่า 500 บาท และบัตรที่ระลึกมูลค่า 499 บาท บริษัท
ฯจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับมูลค่าบัตรโดยสาร 500 บาท เนื่องจากเป็นการให้บริการขนส่งใน
ราชอาณาจักร สำหรับบัตรที่ระลึกซึ่งแสดงถึงภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมด้วยตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เข้าลักษณะเป็นสินค้าที่บริษัทฯมีไว้เพื่อจำหน่าย ตามมาตรา
77/1(8) และ (9) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2
แห่งประมวลรัษฎากร
2. การจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้ากรณีพิเศษตาม 1. เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าใน
ลักษณะขายปลีกและการให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก บริษัทฯจึงมีสิทธิ
ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร
3. รายได้ในส่วนของบัตรโดยสารรถไฟฟ้า มูลค่า 500 บาท ถือเป็นรายได้ของกิจการที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และรายได้ในส่วนของบัตรที่ระลึกซึ่งแสดงถึงภาพพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือเป็นรายได้ของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งบริษัทฯ
ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
4. บริษัทฯ สามารถนำต้นทุนที่เกิดจากการจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้ากรณีพิเศษไปถือ
เป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 65 ตรี แห่ง
ประมวลรัษฎากร และมีสิทธินำเงินที่ได้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ในส่วนที่ไม่เกิน
ร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากถือเป็นรายจ่ายเพื่อ
การกุศลสาธารณะ กรณีบริษัทฯไม่สามารถแยกรายจ่ายดังกล่าวได้โดยชัดแจ้งว่าเป็นรายจ่ายของกิจการที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือเป็นส่วนของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และไม่มีเกณฑ์อื่นที่
จะเฉลี่ยรายจ่ายนั้นได้เป็นการเหมาะสมแล้ว ก็ให้เฉลี่ยรายจ่ายดังกล่าวออกตามส่วนของรายได้จาก
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขตู้
: 62/28688
อ่านเพิ่มเติม >> มาตราตรี (14)
Click to rate this post!
[Total: 139 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )