ภาษีส่วนราชการจ่ายเงินให้ผุ้ขายอสังหาริมทรัพย์

รับทำบัญชี.COM | ภาษีเงินได้นิติบุคคลหักณที่จ่ายกรณีส่วนราชการ

Click to rate this post!
[Total: 62 Average: 5]

ภาษีส่วนราชการจ่ายเงินให้ผุ้ขายอสังหาริมทรัพย์

ข้อหารือที่ กค 0811/7828
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/7828
วันที่
: 25 ธันวาคม 2543
เรื่อง
: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีส่วนราชการจ่ายเงินได้ให้นิติบุคคลผู้ขายอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 69 ทวิ
ข้อหารือ
: บริษัทฯ ทำสัญญาจะซื้อจะขายอาคารที่พักพร้อมที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 19.8 ตารางวา
ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามสัญญาลงวันที่ 29 กันยายน 2543 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 89,000,000
บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดแรกเป็นเงิน 8,900,000 บาท และงวดที่สองเป็นเงิน
80,100,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่า บริษัทฯ ผู้จะขายจะต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมอาคาร
ที่พักให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ก่อนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะชำระราคาในภายหลัง
บริษัทฯ จึงขอทราบว่า
1. สำนักงานที่ดินผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม มีหน้าที่ต้องเรียกเก็บภาษีเงินได้จาก
การขายที่ดิน และอาคารที่พักในอัตราร้อยละ 1 จากบริษัทฯ ผู้ขายในขณะที่มีการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม หรือไม่
2. เมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติจ่ายเงินค่าซื้อที่ดิน และอาคารที่พักให้บริษัทฯ สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่
แนววินิจฉัย
: เงินค่าขายอาคารที่พักพร้อมที่ดิน เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่ง
ประมวลรัษฎากร กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล จ่ายเงินค่าขายที่ดินและ
อาคารที่พัก ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ
ที่จ่าย และนำส่งในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินค่าขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 69 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากร สำนักงานที่ดินผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ไม่มีหน้าที่ต้องเรียกเก็บภาษีเงินได้หัก
ณ ที่จ่าย สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์จากบริษัทฯ ผู้ขาย ในขณะที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามมาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้
: 63/30011