รับทำบัญชี.COM | การขนส่งเปิดบริษัทขนส่งสินค้าต้องทำอย่างไร?

Click to rate this post!
[Total: 64 Average: 5]

แผนธุรกิจธุรกิจการขนส่ง

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ธุรกิจ รวมถึงประเภทของบริการการขนส่งที่คุณต้องการให้.
 2. ศึกษาตลาด ทำการวิจัยและศึกษาตลาดเพื่อเข้าใจความต้องการและความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ของคุณ.
 3. วางแผนการเงิน กำหนดงบประมาณการลงทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงคำนวณราคาของบริการ.
 4. เลือกประเภทของการขนส่ง ตัดสินใจว่าคุณจะให้บริการการขนส่งแบบไหน เช่น ขนส่งสินค้า, ขนส่งผู้โดยสาร, ขนส่งสินค้าเร่งด่วน, และอื่น ๆ.
 5. จัดหาพื้นที่และพาหนะ เลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บและจัดส่งสินค้า และเลือกพาหนะที่เหมาะสมสำหรับบริการขนส่งของคุณ.
 6. ทำการจัดหาพนักงาน สร้างทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจการขนส่ง.
 7. จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนธุรกิจของคุณตามกฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่น.
 8. ประกาศตัว ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของคุณผ่านช่องทางออนไลน์และอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความรู้จักในตลาด.

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจการขนส่ง

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
ค่าบริการขนส่ง xxxxxxx xxxxxxx
ค่าน้ำมันและเชื้อเพลิง xxxxxxx xxxxxxx
ค่าบำรุงรักษารถ xxxxxxx xxxxxxx
ค่าพนักงานและเงินเดือน xxxxxxx xxxxxxx
ค่าส่วนลดและโปรโมชั่น xxxxxxx xxxxxxx
ค่าโฆษณาและการตลาด xxxxxxx xxxxxxx
ค่าบริการธนาคารและดอกเบี้ย xxxxxxx xxxxxxx
ค่าส่วนผสมและวัตถุดิบ xxxxxxx xxxxxxx
ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือ xxxxxxx xxxxxxx
อื่น ๆ xxxxxxx xxxxxxx
รวมรายรับ xxxxxxxx xxxxxxxx
รวมรายจ่าย xxxxxxxx xxxxxxxx
กำไรสุทธิ xxxxxxxx xxxxxxxx

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการขนส่ง

 • คนขับรถขนส่ง (Truck Driver)
 • พนักงานจัดส่ง (Delivery Personnel)
 • ผู้จัดการขนส่ง (Transportation Manager)
 • ตรวจสอบความปลอดภัยของการขนส่ง (Transport Safety Inspector)
 • ผู้ประกอบการรถรับจ้าง (Freight Broker)
 • นักวางแผนการขนส่ง (Transportation Planner)
 • พนักงานบริการลูกค้าในการขนส่ง (Transportation Customer Service)
 • ช่างซ่อมรถขนส่ง (Truck Mechanic)
 • ผู้บริหารสายพาหนะขนส่ง (Logistics Manager)
 • นักพัฒนาธุรกิจการขนส่ง (Transportation Business Developer)

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจการขนส่ง

Strengths (ข้อแข็งของธุรกิจการขนส่ง)

 • มีทีมงานคนขับรถมืออาชีพ
 • บริการครอบคลุมทั้งภาคในประเทศหรือระหว่างประเทศ
 • มีการบำรุงรักษารถและพื้นฐานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

Weaknesses (ข้ออ่อนของธุรกิจการขนส่ง)

 • ค่าใช้จ่ายสูง เช่น น้ำมันและการบำรุงรักษารถ
 • การจราจรและข้อจำกัดด้านกฎหมาย
 • ความขัดแย้งระหว่างความต้องการลูกค้าและข้อกำหนดการให้บริการ

Opportunities (โอกาสทางธุรกิจการขนส่ง)

 • ความต้องการในการขนส่งสินค้าเพิ่มสูงขึ้น
 • พื้นที่ในการพัฒนาบริการใหม่ เช่น การขนส่งสินค้าออนไลน์
 • ความต้องการในการปรับปรุงระบบการจัดส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

Threats (ความเสี่ยงทางธุรกิจการขนส่ง)

 • ค่าน้ำมันและเชื้อเพลิงที่แปรผัน
 • ความแข็งแกร่งของคู่แข่งในตลาด
 • การปรับเปลี่ยนในกฎหมายและกฎระเบียบในการขนส่ง

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการขนส่ง ที่ควรรู้

 1. บริการขนส่ง (Transportation Service)
 2. ทางหลวง (Highway)
 3. พาหนะ (Vehicle)
 4. รถบรรทุก (Truck)
 5. คลังสินค้า (Warehouse)
 6. จุดส่งมอบ (Delivery Point)
 7. ค่าขนส่ง (Freight Cost)
 8. การจัดส่งสินค้า (Goods Delivery)
 9. สายพาหนะ (Logistics)
 10. สายขนส่ง (Freight Line)

ธุรกิจ ธุรกิจการขนส่ง ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

 • การจดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration)
 • การขอใบอนุญาตการขนส่ง (Transportation License)
 • การลงทะเบียนพาหนะ (Vehicle Registration)

บริษัท ธุรกิจการขนส่ง เสียภาษีอย่างไร

 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) สำหรับเจ้าของธุรกิจ
 • ภาษีอากรที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (Property Tax) สำหรับพื้นที่จัดเก็บสินค้าและพื้นที่ในการดำเนินธุรกิจ
 • ภาษีอากรขนส่ง (Transportation Tax) สำหรับการใช้ถนนและทางด่วน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) สำหรับบริการการขนส่งและการให้บริการที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบว่าข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ควรปรึกษาทนายความหรือที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อข้อมูลที่แน่นอนกับสถานการณ์ปัจจุบัน.