รับทำบัญชี.COM | 8 ขั้นตอนวิธีคัดหนังสือรับรองบริษัทด้วยตัวเองออนไลน์?

คัดหนังสือรับรอง

กรุงไทยจับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านทุกสาขาทั่วประเทศ
นางศรีประภา พริ้งพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) (KTB) เปิดเผยว่า ธนาคารและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมกันพัฒนาบริการคัดหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-Certificate) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติบุคคล รวมทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยสามารถยื่นขอและรับหนังสือรับรองได้ทันทีที่สาขาของธนาคาร กรุงไทยทั่วประเทศ

ธนาคารได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ Cash Management เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติบุคคล โดยนอกเหนือจากช่องทางที่ลูกค้าต้องเดินทางไปขอรับหนังสือรับรองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือ พนักงานส่งเอกสาร (DEB Express Service) แล้ว ลูกค้ายังสามารถขอหนังสือรับรองผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยที่มีอยู่ กว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 เป็นต้นไป

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย กล่าวถึงการใช้บริการว่า ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ 2 ช่องทาง คือ ยื่นผ่านระบบ e-Certificate ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ www.dbd.go.th และพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียม โดยเลือกชำระเงินผ่าน 3 ช่องทางได้แก่ สาขา เครื่อง ATM และระบบอินเทอร์เน็ต โดยรับหนังสือรับรองได้ที่สาขาที่ใช้บริการ ส่วนอีกช่องทางหนึ่ง ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับบริการได้โดยตรงที่สาขาของธนาคาร พร้อมรอรับหนังสือรับรองได้ภายใน 15 นาที โดยธนาคารคิดค่าบริการการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับละ 150 บาท

บุคคลทั่วไปมีสิทธิที่จะขอตรวจสอบ ขอหนังสือรับรอง หรือคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนที่ได้จดทะเบียนหรือขออนุญาตไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจและไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานใดประกอบการยื่นคำร้อง ทั้งนี้โดยเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย +++
เอกสารที่ให้บริการตรวจค้น ขอหนังสือรับรองและคัดสำเนา
1.ทะเบียนห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
2.ทะเบียนบริษัทจำกัด
3.ทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
4.ทะเบียนการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
5.งบการเงินของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลต่างประเทศ และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
6.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
7.ทะเบียนพาณิชย์ (ประเภทธุรกิจของบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียน)
8.ทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า รวมทั้งงบการเงิน

คัดหนังสือรับรอง
คัดหนังสือรับรอง
Click to rate this post!
[Total: 237 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )