ข้อแตกต่าง CPD CPA เปรียบเทียบ คุณสมบัติ

cpd cpa
[Total: 4288 Average: 5]

เปรียบเทียบ CPD Vs CPA

จำนวนชั่วโมง CPD ที่นักบัญชีต้องการอบรม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1.ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องเก็บชั่วโมง CPD 40 ชั่วโมงต่อปี โดยแบ่งเป็น

2.ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง

ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี และต้องยื่นCPD ภายในวันทำการสุดท้ายของปี

ผู้ทำบัญชี

ผู้ทำบัญชีต้องเก็บชั่วโมง CPD 12 ชั่วโมงต่อปี เป็นวิชาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งและต้องยื่นหลักฐานจำนวนชั่วโมง CPD ภายในวันที่ 30 มกราคม ของทุกปี

 

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ CPD 

ผู้ทำบัญชี

1.ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 ผู้ทำบัญชีต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน เว้นแต่ผู้ทำบัญชีที่แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีสำหรับปีแรกและมีระยะเวลาที่เหลือหลังการแจ้งในปีนั้นน้อยกว่าหกเดือนให้เริ่มพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในปีถัดไป โดยจำนวนชั่วโมง CPD ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งและเนื้อหาด้านอื่น

2.ผู้ทำบัญชีสามารถแจ้งจำนวนชั่วโมง CPD ได้ที่ระบบออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชีtfac.or.th โดยแจ้งได้จนถึงวันที่30 มกราคมของปีถัดไป

ผู้สอบบัญชี

1.ผู้สอบบัญชีต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD 40 ชั่วโมงต่อปี โดยแบ่งเป็น

1.1 ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง และเนื้อหาด้านอื่นตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี และ

1.2 ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ทั้งนี้ ให้นับชั่วโมงส่วนที่เกินจาก (1.1) เป็นชั่วโมงตามข้อนี้ได้ด้วย

***เว้นแต่ ได้รับใบอนุญาตเป็นปีแรก ให้มีจำนวนชั่วโมงตามสัดส่วนของเดือนที่ได้รับใบอนุญาตในปีนั้น โดยไม่นับเศษของเดือน โดยจำนวนชั่วโมง CPD ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี หรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง และเนื้อหาด้านอื่น

2.ผู้สอบบัญชีสามารถยื่นจำนวนชั่วโมง CPD ได้ที่ระบบออนไลน์ ของสภาวิชาชีพบัญชีtfac.or.th โดยยื่นได้จนถึงภายในวันทำการสุดท้ายของปี

การจะมาเป็น CPA ได้ต้องจบครบหลักสูตรและภาควิชา ตามที่สภาวิชาชีพกำหนด แม้จะอยู่อยู่ระหว่างการศึกษาแต่หากท่านเรียนจบครบทุกวิชาที่สภาวิชาชีพกำหนดแล้ว ก็สามารถไปสมัครสอบกับสภาวิชาชีพได้เลย และเมื่อได้เป็น CPA อายุการทำงานของท่านไม่มีวันหมดอายุ เว้นแต่ ทำผิด พ.ร.บ.วิวาชีพ และถูกถอดรายชื่อโดยสภาวิชาชีพ โดยปกติแล้วสามารถทำได้ตลอดชีวิตไม่จำเป็นต้องต่ออายุ เพียงแต่ ถ้าต้องการตรวจสอบบริษัทใดบริษัทหนึ่ง จะต้องแจ้งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทราบว่าตรวจสอบบริษัทนี้ตามรอบระยะเวลา

ความแตกต่าง ระหว่าง CPA กับ CPD ?
ก่อนจะพูดถึงความแตกต่างของระหว่าง 2 คำนี้ ต้องรู้ก่อนว่า คืออะไร สำหรับนักบัญชี หรือ คนที่อยู่ในวงการบัญชี น่าจะรู้ และเข้าใจพอสมควรอยู่แล้ว แต่บางครั้ง สำหรับคนทั่วไปที่ไม่อยู่ในสายวิชาชีพบัญชีอาจ เข้าใจได้ว่า CPD คือ ผู้ทำบัญชี เนื่องจาก ผู้ทำบัญชีมักจะมีการพูดถึง การเก็บชั่ว มากกว่า CPA แต่จริงๆ แล้วมัน คือ ส่วนหนึ่งของ CPA นั้นเอง

CPA คือ ?

คำว่า CPA ย่อมาจาก Certified Public Accountant หรือเรียกสั้นๆ ว่า CPA สถานะ เปรียบเสมือน อาชีพ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

CPD คือ ?

คำว่า CPD ย่อมาจาก Continuing Professional Development หรือเรียกสั้นๆ ว่า CPD สถานะ ไม่ใช้อาชีพ แต่เปรียบเสมือน วิธีการเก็บชั่วโมงของเหล่านักบัญชี

***หมายเหตุ CPA ถือเป็นอาชีพๆ หนึ่ง โดยปกติแล้วจะไม่นำมาเปรียบเทียบกันกับ CPD เนื่องจาก ทั้ง 2 คำนี้ มีสถานะแตกต่างกัน 

CPA หากสอบผ่านแล้ว อายุการทำงานไม่มีวันหมดอายุ เว้นแต่ ทำผิด พ.ร.บ.วิชาชีพ จนถูกถอดรายชื่อโดยสภาวิชาชีพ สามารถทำได้ตลอดชีวิตไม่จำเป็นต้องต่ออายุ เว้นแต่ ต้องการจะรับงาน จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าได้ตรวจสอบบริษัทใดบ้าง

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 11, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top