ข้อแตกต่าง CPD CPA คือ 2 คุณสมบัติ ย่อมาจาก เก็บชั่วโมง ขึ้นทะเบียน เปรียบเทียบ

cpd cpa
[Total: 4034 Average: 5]

เปรียบเทียบ CPD Vs CPA

จำนวนชั่วโมง CPD ที่นักบัญชีต้องการอบรม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1.ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องเก็บชั่วโมง CPD 40 ชั่วโมงต่อปี โดยแบ่งเป็น

2.ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง

ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี และต้องยื่นCPD ภายในวันทำการสุดท้ายของปี

ผู้ทำบัญชี

ผู้ทำบัญชีต้องเก็บชั่วโมง CPD 12 ชั่วโมงต่อปี เป็นวิชาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งและต้องยื่นหลักฐานจำนวนชั่วโมง CPD ภายในวันที่ 30 มกราคม ของทุกปี

 

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ CPD 

ผู้ทำบัญชี

1.ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 ผู้ทำบัญชีต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน เว้นแต่ผู้ทำบัญชีที่แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีสำหรับปีแรกและมีระยะเวลาที่เหลือหลังการแจ้งในปีนั้นน้อยกว่าหกเดือนให้เริ่มพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในปีถัดไป โดยจำนวนชั่วโมง CPD ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งและเนื้อหาด้านอื่น

2.ผู้ทำบัญชีสามารถแจ้งจำนวนชั่วโมง CPD ได้ที่ระบบออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชีtfac.or.th โดยแจ้งได้จนถึงวันที่30 มกราคมของปีถัดไป

ผู้สอบบัญชี

1.ผู้สอบบัญชีต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD 40 ชั่วโมงต่อปี โดยแบ่งเป็น

1.1 ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง และเนื้อหาด้านอื่นตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี และ

1.2 ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ทั้งนี้ ให้นับชั่วโมงส่วนที่เกินจาก (1.1) เป็นชั่วโมงตามข้อนี้ได้ด้วย

***เว้นแต่ ได้รับใบอนุญาตเป็นปีแรก ให้มีจำนวนชั่วโมงตามสัดส่วนของเดือนที่ได้รับใบอนุญาตในปีนั้น โดยไม่นับเศษของเดือน โดยจำนวนชั่วโมง CPD ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี หรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง และเนื้อหาด้านอื่น

2.ผู้สอบบัญชีสามารถยื่นจำนวนชั่วโมง CPD ได้ที่ระบบออนไลน์ ของสภาวิชาชีพบัญชีtfac.or.th โดยยื่นได้จนถึงภายในวันทำการสุดท้ายของปี

การจะมาเป็น CPA ได้ต้องจบครบหลักสูตรและภาควิชา ตามที่สภาวิชาชีพกำหนด แม้จะอยู่อยู่ระหว่างการศึกษาแต่หากท่านเรียนจบครบทุกวิชาที่สภาวิชาชีพกำหนดแล้ว ก็สามารถไปสมัครสอบกับสภาวิชาชีพได้เลย และเมื่อได้เป็น CPA อายุการทำงานของท่านไม่มีวันหมดอายุ เว้นแต่ ทำผิด พ.ร.บ.วิวาชีพ และถูกถอดรายชื่อโดยสภาวิชาชีพ โดยปกติแล้วสามารถทำได้ตลอดชีวิตไม่จำเป็นต้องต่ออายุ เพียงแต่ ถ้าต้องการตรวจสอบบริษัทใดบริษัทหนึ่ง จะต้องแจ้งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทราบว่าตรวจสอบบริษัทนี้ตามรอบระยะเวลา

CPA กับ CPD ต่างกันหรือไม่ … ?

CPA กับ CPD ต่างกัน

ความแตกต่าง ระหว่าง CPA กับ CPD … ?

ก่อนจะพูดถึงความแตกต่างของระหว่าง 2 คำนี้ ต้องรู้ก่อนว่า คืออะไร สำหรับนักบัญชี หรือ คนที่อยู่ในวงการบัญชี น่าจะรู้ และเข้าใจพอสมควรอยู่แล้ว แต่บางครั้ง สำหรับคนทั่วไปที่ไม่อยู่ในสายวิชาชีพบัญชีอาจ เข้าใจได้ว่า CPD คือ ผู้ทำบัญชี เนื่องจาก ผู้ทำบัญชีมักจะมีการพูดถึง การเก็บชั่ว มากกว่า CPA แต่จริงๆ แล้วมัน คือ ส่วนหนึ่งของ CPA นั้นเอง

คำว่า CPA ย่อมาจาก Certified Public Accountant หรือเรียกสั้นๆ ว่า CPA สถานะ เปรียบเสมือน อาชีพ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

คำว่า CPD ย่อมาจาก Continuing Professional Development หรือเรียกสั้นๆ ว่า CPD สถานะ ไม่ใช้อาชีพ แต่เปรียบเสมือน วิธีการเก็บชั่วโมงของเหล่านักบัญชี

***หมายเหตุ CPA ถือเป็นอาชีพๆ หนึ่ง โดยปกติแล้วจะไม่นำมาเปรียบเทียบกันกับ CPD เนื่องจาก ทั้ง 2 คำนี้ มีสถานะแตกต่างกัน 

CPA หากสอบผ่านแล้ว อายุการทำงานไม่มีวันหมดอายุ เว้นแต่ ทำผิด พ.ร.บ.วิชาชีพ จนถูกถอดรายชื่อโดยสภาวิชาชีพ สามารถทำได้ตลอดชีวิตไม่จำเป็นต้องต่ออายุ เว้นแต่ ต้องการจะรับงาน จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าได้ตรวจสอบบริษัทใดบ้าง

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤษภาคม 19, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top