รับทำบัญชี.COM | คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา?

คู่มือการจดทะเบียน มีลายละเอียดอย่างไร

คู่มือการจดทะเบียน 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ เป็นคลังข้อมูลธุรกิจ และส่งเสริมพัฒนาธุรกิจไทยให้มีความสามารถในการแข่งขัน โดยกรมมีนโยบายให้บริการแบบมืออาชีพ และอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ จึงได้จัดพิมพ์หนังสือรวมกฎหมายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หนังสือคู่มือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท และหนังสือคู่มือจัดทำคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อความสะดวก คล่องตัวในการจัดทำคำขอหรือเป็นเอกสารค้นคว้าและอ้างอิง
1. คู่มือสำหรับใช้ประกอบเป็นแนวทางการจัดทำคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (หนังสือใหม่ พิมพ์จำนวนจำกัด)
2. หนังสือระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2554
3. หนังสือคู่มือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
4. รวมกฎหมายกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (1ชุด : 9 เล่ม พร้อมกล่องบรรจุสวยหรู) ประกอบด้วย
(1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท
(2) พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499
(3) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
(4) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(5) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
(6) พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
(7) พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
(8) พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
(9) พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509
 
ปก alibaba
บิลเงินสด

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )