รับจดทะเบียนบริษัท

รับทำบัญชี.COM | จดทะเบียนบริษัทที่ไหนเสียภาษียังไง?

จดทะเบียนบริษัท
Click to rate this post!
[Total: 168 Average: 5]

รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท ที่ไหน

 1. สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 6 เขต
 2. สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอื่น ยื่นจดทะเบียนได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ที่บริษัทมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
 3. จดทะเบียนบริษัท dbd จดทะเบียน บริษัทออนไลน์ DBD ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ https://www.dbd.go.th/

รับจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท ภาษาอังกฤษ

จดทะเบียนบริษัท เสียภาษีอย่างไร

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
5. อากรแสตมป์

จดทะเบียนบริษัท ดียังไง

1. มีความน่าเชื่อถือ ในการติดต่อธุรกิจกับลูกค้าในทุก ๆ ด้าน
2. สามารถวางแผนการบริหารงาน ต้นทุน และภาษีทุกประเภท
3. มีโอกาสในการขยายธุรกิจ และเข้าถึงแหล่งเงินทุน
4. ได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ ตามมาตรการที่ส่งเสริมให้
5. อัตราภาษีต่ำกว่าบุคคลธรรมดา 
6. สามารถเพิ่มมูลค่าของธุรกิจ

เปิดบริษัทต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

เมื่อคุณเปิดบริษัท จะมีการเสียภาษีต่าง ๆ ที่คุณต้องปฏิบัติตามตามกฎหมายประเทศที่คุณกำลังดำเนินกิจการอยู่ ย่อมแต่ประเภทของบริษัท และกฎหมายภาษีท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้

นายหน้าหรือผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีบริษัทที่คุณต้องเสียในประเทศของคุณ อาจช่วยให้คุณเข้าใจว่าต้องเสียภาษีอะไรบ้าง และวิธีการดำเนินการในการชำระภาษีเหล่านั้น

อย่างไรก็ตาม นี่คือตัวอย่างของภาษีที่บริษัทอาจต้องเสียได้

 1. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax) ภาษีเงินได้บริษัทเป็นภาษีที่เสียจากกำไรที่ได้รับจากกิจการ อัตราภาษีเงินได้บริษัทอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายในแต่ละประเทศ

 2. ภาษีอากรสรรพสินค้าและบริการ (Value Added Tax, VAT) ภาษี VAT เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าหรือบริการ อัตราภาษี VAT และรูปแบบการชำระภาษีจะแตกต่างกันไปตามกฎหมายในแต่ละประเทศ

 3. ภาษีธุรกิจ (Business Tax) บางประเทศอาจเรียกเก็บภาษีธุรกิจเพิ่มเติมจากกิจการในบางกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกิจการที่มีลักษณะเฉพาะ

 4. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (Property Tax) บางประเทศอาจเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากการครอบครองทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์

 5. ภาษีประกาศ (Stamp Duty) ภาษีประกาศเรียกเก็บเมื่อมีการทำเอกสารหรือประกาศตามกฎหมาย

จดทะเบียนบริษัท เสียภาษีอย่างไร

การจดทะเบียนบริษัทและการเสียภาษีขึ้นอยู่กับกฎหมายและกระบวนการในแต่ละประเทศ ดังนั้น คุณควรปรึกษาทนายความหรือนิติกรที่ชำนาญเรื่องธุรกิจเพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศของคุณ

ตัวอย่างกระบวนการที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณจดทะเบียนบริษัทและเสียภาษีอาจมีดังนี้

 1. ลงทะเบียนบริษัท คุณต้องลงทะเบียนบริษัทในสำนักงานทะเบียนบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณ โดยต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เริ่มต้นบริษัทและโครงสร้างองค์กร

 2. รับเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี เมื่อลงทะเบียนบริษัทเสร็จสิ้น คุณจะได้รับเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอื่น ๆ จากหน่วยงานภาษีในประเทศของคุณ

 3. ประกาศเผยแพร่ บางประเทศอาจต้องการให้คุณเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของคุณในสำนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เริ่มต้นบริษัทและผู้บริหาร

 4. การจ่ายเงินภาษี คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายภาษีในประเทศของคุณและชำระเงินภาษีตามกำหนดที่กำหนดไว้ อาจมีรูปแบบการส่งเงินภาษีที่ต้องปฏิบัติตาม เช่น การจ่ายภาษีปีละครั้งหรือการจ่ายเงินภาษีในรอบระยะเวลาที่กำหนด

บริษัทจํากัด เสียภาษีอะไรบ้าง

บริษัทจํากัดก็ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกับบริษัทอื่น ๆ ภาษีที่ต้องเสียขึ้นอยู่กับกฎหมายและกฎระเบียบในแต่ละประเทศ แต่จำนวนและประเภทของภาษีอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะของกิจการและสภาพการเงินของบริษัท

ตัวอย่างของภาษีที่บริษัทจํากัดอาจต้องเสียได้แก่

 1. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax) ภาษีเงินได้บริษัทจะเสียจากกำไรที่ได้รับจากกิจการ

 2. ภาษีอากรสรรพสินค้าและบริการ (Value Added Tax, VAT) บางประเทศอาจกำหนดให้บริษัทจํากัดเสียภาษี VAT จากการขายสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้น

 3. ภาษีธุรกิจ (Business Tax) บางประเทศอาจเรียกเก็บภาษีธุรกิจจากกิจการบางประเภทที่มีลักษณะเฉพาะ

 4. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (Property Tax) บางประเทศอาจกำหนดให้บริษัทจํากัดเสียภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 5. อื่น ๆ ภาษีอื่น ๆ ที่บริษัทจํากัดอาจต้องเสียได้รวมถึงภาษีประกาศหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีในประเทศของคุณ

บริษัทเสียภาษีเท่าไหร่

จำนวนภาษีที่บริษัทต้องเสียขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น รายได้ของบริษัท ประเภทของกิจการ และกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของคุณ

อัตราภาษีที่บริษัทต้องเสียจะแตกต่างกันไปตามกฎหมายภาษีในแต่ละประเทศ รวมถึงมีการกำหนดระยะเวลาในการชำระภาษี เช่น การชำระเงินภาษีเป็นรายปีหรือรายไตรมาส

เจ้าของกิจการยื่นภาษีอะไร

เจ้าของกิจการยื่นภาษีต่างๆ ตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของพวกเขา การยื่นภาษีขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจการและสถานะของเจ้าของกิจการ ตัวอย่างการยื่นภาษีที่เจ้าของกิจการอาจต้องส่งตามความเหมาะสมรวมถึง

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากเจ้าของกิจการเป็นบุคคลธรรมดา พวกเขาจะต้องยื่นภาษีเงินได้ส่วนบุคคลตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น

 2. ภาษีเงินได้ตามกิจการ หากเจ้าของกิจการมีกิจการในนามของบริษัทหรือนิติบุคคล พวกเขาอาจต้องยื่นภาษีเงินได้ตามกฎหมายภาษีบริษัทหรือกฎหมายภาษีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

 3. ภาษีอากรสรรพสินค้าและบริการ (VAT) หากกิจการของเจ้าของกิจการมีการขายสินค้าหรือบริการที่ใช้ภาษีอากรสรรพสินค้าและบริการ (VAT) แล้วเจ้าของกิจการจะต้องยื่นภาษี VAT ตามกฎหมายท้องถิ่น

 4. อื่น ๆ อื่น ๆ ภาษีที่เจ้าของกิจการอาจต้องยื่นได้รวมถึงภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภาษีธุรกิจ หรือภาษีอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการของพวกเขา

นิติบุคคลต้องยื่นภาษีอะไรบ้าง

นิติบุคคลจะต้องยื่นภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของพวกเขา การยื่นภาษีขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจการและกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างของภาษีที่นิติบุคคลอาจต้องยื่นได้รวมถึง

 1. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax) ภาษีเงินได้บริษัทจะต้องยื่นตามกฎหมายภาษีเงินได้บริษัทที่มีผลบังคับใช้ในประเทศที่บริษัทดำเนินกิจการ

 2. ภาษีอากรสรรพสินค้าและบริการ (VAT) หากกิจการของนิติบุคคลมีการขายสินค้าหรือบริการที่ใช้ภาษีอากรสรรพสินค้าและบริการ (VAT) แล้ว นิติบุคคลจะต้องยื่นภาษี VAT ตามกฎหมายท้องถิ่น

 3. ภาษีธุรกิจ (Business Tax) บางประเทศอาจกำหนดให้นิติบุคคลต้องเสียภาษีธุรกิจจากกิจการบางประเภทที่มีลักษณะเฉพาะ

 4. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (Property Tax) บางประเทศอาจกำหนดให้นิติบุคคลต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 5. อื่น ๆ อื่น ๆ ภาษีที่นิติบุคคลอาจต้องยื่นได้รวมถึงภาษีประกาศหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีในประเทศของพวกเขา

ธุรกิจส่วนตัวเสียภาษียังไง

ธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจของเจ้าของกิจการคนเดียวมักมีวิธีการเสียภาษีที่แตกต่างจากบริษัทหรือนิติบุคคล ภาษีที่ต้องเสียขึ้นอยู่กับกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของพวกเขา ตัวอย่างของภาษีที่ธุรกิจส่วนตัวอาจต้องเสียได้รวมถึง

 1. ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล เจ้าของธุรกิจส่วนตัวส่วนใหญ่จะต้องยื่นภาษีเงินได้ส่วนบุคคลตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น

 2. ภาษีอากรสรรพสินค้าและบริการ (VAT) หากธุรกิจส่วนตัวของคุณมีการขายสินค้าหรือบริการที่ใช้ภาษีอากรสรรพสินค้าและบริการ (VAT) คุณอาจต้องยื่นภาษี VAT ตามกฎหมายท้องถิ่น

 3. ภาษีธุรกิจ (Business Tax) บางประเทศอาจกำหนดให้ธุรกิจส่วนตัวต้องเสียภาษีธุรกิจจากกิจการบางประเภทที่มีลักษณะเฉพาะ

 4. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (Property Tax) บางประเทศอาจกำหนดให้ธุรกิจส่วนตัวต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 5. อื่น ๆ อื่น ๆ ภาษีที่ธุรกิจส่วนตัวอาจต้องเสียได้รวมถึงภาษีประกาศหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีในประเทศของคุณ

ยื่นภาษีบริษัทมีอะไรบ้าง

การยื่นภาษีบริษัทเป็นกระบวนการที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้ในประเทศที่บริษัทดำเนินกิจการ การยื่นภาษีบริษัทมีรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายและกฎระเบียบในแต่ละประเทศ ตัวอย่างของการยื่นภาษีบริษัทอาจมีดังนี้

 1. การเตรียมเอกสารทางบัญชี บริษัทต้องเตรียมเอกสารทางบัญชีเพื่อคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงงบการเงิน สมุดบัญชี ใบรับและใบเสร็จรับเงิน รายงานการเงิน และเอกสารทางบัญชีอื่น ๆ

 2. การจัดทำงบการเงิน บริษัทต้องจัดทำงบการเงินเพื่อรายงานรายได้และรายจ่ายของบริษัท งบการเงินอาจประกอบไปด้วยงบดุล งบกำไรและขาดทุน งบกระแสเงินสด งบรายได้และรายจ่าย และงบดุลการเงินอื่น ๆ

 3. การคำนวณภาษี บริษัทต้องคำนวณจำนวนภาษีที่ต้องเสียตามกฎหมายภาษีในประเทศที่บริษัทดำเนินกิจการ ซึ่งอาจเป็นภาษีเงินได้บริษัท ภาษีอากรสรรพสินค้าและบริการ (VAT) หรือภาษีอื่น ๆ ตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้ในประเทศนั้น ระยะเวลาที่ต้องยื่นภาษีอาจแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่บริษัทต้องยื่นภาษีปีละครั้ง โดยต้องส่งรายงานและชำระเงินภาษีภายในกำหนดที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษี

นอกจากนี้ บริษัทยังอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการยื่นภาษี เช่น การจัดทำรายงานทางบัญชี การเตรียมเอกสารสนับสนุน หรือการยื่นประกาศภาษีอื่น ๆ ที่จำเป็นตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น

สำหรับข้อมูลที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายภาษีบริษัทและกระบวนการยื่นภาษีที่ถูกต้องสำหรับประเทศที่คุณกำลังดำเนินกิจการ ควรปรึกษาทนายความหรือที่ปรึกษาทางธุรกิจที่มีความรู้และความชำนาญในเรื่องนี้