กำลังปรับปรุง

3 การจัดทำบัญชีเพื่อเป็นการจัดทำรายงานทางการเงิน

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

เป็นการตัดสินใจ ของการจัดทำข้อมูลทางบัญชีจะทำตามความเหมาะสม

               ผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี สามารถจำแนกประเภทของผู้ใช้งบการเงินได้คือ ผู้ใช้งบการเงินภายในกิจการ และผู้ใช้งบการเงินที่อยู่ภายนอกกิจการ จากหลักการนี้สามารถแบ่งประเภทของการบัญชีคือ การบัญชีการเงิน หรือการจัดทำบัญชีและการรายงานทางการเงินของกิจการนั้น ๆ ตามที่จัดทำภายใต้กฎเกณฑ์หลักการบัญชีที่รับรองทั่ว ๆ ไปหรือมาตรฐานบัญชี ให้แก่ผู้ใช้งบการเงินภายนอกกิจการ ทั้งนี้ก็เพื่อใช้ประกอบการวางแผน ควบคุม และเป็นการตัดสินใจในการดำเนินการต่างๆ การบัญชีบริหาร หรือการบัญชีเพื่อการจัดการ การบัญชีบริหารก็คือการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินของส่วนงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายในองค์กรให้แก่ฝ่ายบริหารของกิจการหรือธุรกิจเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม และเป็นการตัดสินใจ ของการจัดทำข้อมูลทางบัญชีจะทำตามความเหมาะสม และตามความต้องการของฝ่ายบริหาร ซึ่งในการจัดทำบัญชีของกิจการหรือการทำธุรกิจ จึงถือได้ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยเอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้ เพื่อบันทึกรายการที่เกิดขึ้นจนกระทั่งประมวลผล ทั้งนี้ก็เพื่อนำเสนองบการเงิน ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนในการจัดทำรายงานทางการเงิน ขั้นตอนการปิดบัญชี การปิดยัญชีก็คือการวิเคราะห์รายการค้า ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกและถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากของวงจรบัญชี หรือการ วิ เคราะห์ รายการค้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในกิจการว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นนั้น จะส่งผลให้สินทรัพย์ หนี้สินต่างๆ  และส่วนของเจ้าของของกิจการมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้าง ซึ่งการบันทึกรายการลงในสมุดบัญชีขั้นต้น หรือสมุดรายวันนั้นเมื่อวิเคราะห์รายการของการค้าได้แล้วว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เกิดเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน หรือในส่วนของเจ้าของมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดแล้ว หลังจากนั้นจึงนำผลการวิเคราะห์รายการค้ามาทำการบันทึกลงในสมุดบัญชีขั้นต้นอีกครั้ง การปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวด   การผ่านรายการจากสมุดบัญชีขั้นต้น หรือสมุดรายวัน ไปยังสมุดบัญชีขั้นปลาย ที่อยู่ในส่วนของสมุดบัญชีแยกประเภทนั้นเป็นการนำรายการค้าที่บันทึกไว้ในสมุดรายวันไปทำการจำแนกแยกแยะบัญชีเพื่อให้เป็นหมวดหมู่ในสมุดบัญชีแยกประ เภทบัญชีต่าง ๆ และเมื่อถึงวันสิ้นงวดบัญชีของกิจการ ในกรณีหากมีรายการค้าใดที่ได้บันทึกและผ่านรายการแล้วยังไม่ถูกต้อง จะต้องมาทำการปรับปรุงรายการ ด้วยการบันทึกรายการปรับปรุงลงในสมุดรายวันเหมือนรายการค้าที่เกิดขึ้นใหม่แล้วจัดการผ่านรายเพื่อทำการปรับปรุงไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทเหมือนเดิม ส่วนการจัดทำงบการเงิน จะทำภายหลังจากปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง จึงจะต้องนำยอดคงเหลือที่ถูกต้องของบัญชีต่าง ๆ มาจัดทำงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นงบแสดงฐานะการเงิน,งบกระแสเงินสด ,งบรายได้ค่าใช้จ่าย ,งบแสดงการเปลี่ยนแลงส่วนของผู้ถือหุ้น ,หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งหลังจากที่ปรับปรุงรายการ และจัดทำงบการเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องทำการปิดบัญชีในแต่ละงวด จากบัญชีในสมุดรายวันผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท  ส่วนบัญชีที่ไม่ได้ปิด ก็จะทำการยกยอดบัญชีนั้นไปในงวดบัญชีครั้งต่อไป

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
เป็นการตัดสินใจ ของการจัดทำข้อมูลทางบัญชีจะทำตามความเหมาะสม
เป็นการตัดสินใจ ของการจัดทำข้อมูลทางบัญชีจะทำตามความเหมาะสม

Leave a Comment

Scroll to Top