งบกำไร ขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบการเงิน ที่ สรุป ผลการเปรียบ?

Click to rate this post! [Total: 66 Average: 5] ในหน้าน …

งบกำไร ขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบการเงิน ที่ สรุป ผลการเปรียบ? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 66 Average: 5]

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินที่สรุปผลการเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (statement of comprehensive income) หมายถึง งบการเงินที่แสดงผลการดำเนินงานของกิจการสำหรับงวด เพื่อสรุปผลการเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีในบัญชีหนึ่งว่ากิจการมีผลกำไร หรือขาดทุนสุทธิเท่าใดโดยผลกำไรจะทำให้ส่วนของเจ้าของกิจการเพิ่มขึ้น และผลขาดทุนจะทำให้ส่วนของเจ้าของกิจการลดลง (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552 ก) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2554 ก) กำหนดให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร

ต้องจัดทำงบกำไรขาดทุนได้ 2 รูปแบบ คือ จำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย และจำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ค่าใช้จ่ายหรือวิธีต้นทุนขาย แบบขั้นเดียวและแบบหลายขั้น ดังนั้น
 
งบกำไรขาดทุนของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และบริษัทจำกัด จึงสามารถจัดทำได้ 3 แบบคือ
1).งบกำไรขาดทุนจำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย
2).งบกำไรขาดทุนจำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่-แบบขั้นเดียว
3).งบกำไรขาดทุนจำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่-แบบหลายขั้น โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนำเสนองบการเงิน (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552 ก) ได้กำหนดการแสดงรายการในงบกำไรขาดทุน จำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่-แบบขั้นเดียว ไว้ดังนี้
1).รายได้ (revenue) หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงาน หรือการเพิ่มค่าของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหนี้สิน ซึ่งส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น โดยไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากเจ้าของและรายการกำไร
1.1.รายได้จากการขายหรือการให้บริการ (revenue from or revenue from rendering services) หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการขายสินค้า สิทธิ หรือบริการ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกิจการเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกร้องให้ชำระเงิน หรือสิ่งอื่นที่มีมูลค่าคิดเป็นเงินได้ ทั้งนี้ให้แยกแสดงเป็นรายได้หลักแต่ละประเภท เช่น รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการให้บริการ เป็นต้น
1.2.รายได้อื่น (other income) หมายถึง รายได้จากการดำเนินงานนอกจากที่กำหนดไว้ข้อ 1.1 รวมถึงผลกำไรอื่น เช่น กำไรจากการขายเงินลงทุน ผลกำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นต้น

2).ค่าใช้จ่าย (expenses) หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงาน หรือการลดค่าของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน ส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง โดยที่ไม่รวมถึงการแบ่งปันให้กับเจ้าของและรายการขาดทุน
2.1.ต้นทุนขายและหรือต้นทุนการให้บริการ (costs of sales or cost of services)หมายถึง ต้นทุนของสินค้า สิทธิ หรือบริการที่ขาย รวมถึงราคาซื้อ ต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ่ายไปเพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขาย โดยแยกแสดงเป็นต้นทุนตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการตามที่ได้แสดงไว้ในข้อ 1.1 เช่น ต้นทุนของสินค้าที่ขาย ต้นทุนของการให้บริการ เป็นต้น
2.2.ค่าใช้จ่ายในการขาย (sellingeexpenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่อง มาจากการขาย
2.3.ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (administrative expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบริหารกิจการอันเป็นส่วนรวม
2.4.ค่าใช้จ่ายอื่น (other expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนอกจากค่าใช้จ่ายข้างต้นทั้งนี้ให้รวมถึงขาดทุนอื่น เช่น ผลขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินอาคาร อุปกรณ์ ผลขาดทุนจากการหยุดงานของพนักงาน
3).กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (profit (loss) before finance costs and income tax expenses) หมายถึง ยอดรวมรายได้หักด้วยยอดรวมค่าใช้จ่าย แต่ก่อนหักต้นทุนเงินลงทุนทางการเงินและก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ หากมีผลขาดทุนให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ
4).ต้นทุนทางการเงิน (finance costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการก่อหนี้สินของกิจการ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกิดจากการกู้ยืมเงิน ดอกเบี้ยที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงิน เป็นต้น
5).กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (profit (loss) before income tax expense) หมายถึง กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ หักด้วย ต้นทุนทางการเงิน หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ 6).ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (income tax expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่คำนวณขึ้น
7).กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (net profit (loss)) หมายถึง กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ หักด้วย ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ
ตัวอย่างที่ 1 งบกำไรขาดทุน บริษัทจำกัด จำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่-แบบขั้นเดียว บริษัท อัมพวา จำกัด งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25×2 หน่วย : บาท รายได้ รายได้จากการให้บริการ 890,000 รายได้อื่น 3,500 รวมรายได้ 893,500 ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขาย (123,600) ค่าใช้จ่ายในการขาย (34,000) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (54,200) ค่าใช้จ่ายอื่น (1,300) รวมค่าใช้จ่าย (213,100) กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 680,400 ดอกเบี้ยจ่าย (2,300) กำไรก่อนภาษีเงินได้ 678,100 ภาษีเงินได้ (271,240) กำไรสุทธิ 406,860 ตัวอย่างที่ 4 งบกำไรขาดทุน บริษัทจำกัด จำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่-แบบหลายขั้น บริษัท อัมพวา จำกัด งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25×2 หน่วย : บาท รายได้ รายได้จากการให้บริการ 890,000 หัก ต้นทุนขาย (123,600) กำไรขั้นต้น 766,400 บวก รายได้อื่น 3,500 กำไรก่อนค่าใช้จ่าย 769,900 ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการขาย (34,000) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (54,200) ค่าใช้จ่ายอื่น (1,300) รวมค่าใช้จ่าย (89,500) กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 680,400 ดอกเบี้ยจ่าย (2,300) กำไรก่อนภาษีเงินได้ 678,100 ภาษีเงินได้ (271,240) กำไรสุทธิ 406,860

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

ใบสั่งซื้อคืออะไร

ขั้นตอนการเปิดใบ #10 PO PR ใช้ทำอะไร แบบนี้ใครก็ทำได้ง่ายๆ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใบ po คืออะไร po ย่อมาจาก ใบ pr คือ pr ย่อมาจาก pr po ย่อมาจาก Purchase Requisition คือ เปิด PR คือ Purchase Order คือ ใกล้ฉัน ออนไลน์
อาชีพ

อาชีพทั้งหมดมีอะไรบ้าง 350+ รู้จักอาชีพสุจริต ในฝัน น่าสนใจ?

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ , อาชีพสุจริต 50 อาชีพ , อาชีพทั้งหมดในโลก, 100 อาชีพมีอะไรบ้าง, อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ, อาชีพทั้งหมดในประเทศไทย, อาชีพ50อาชีพ, อาชีพ ภาษาอังกฤษ 50 อาชีพ พร้อม รูป,

เลิกกิจการ ภาษี ปิดกิจการ ต้องทําอย่างไร !

เลิกกิจการต้อง ทํา อย่างไร ยกเลิกกิจการร้านค้า แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา แจ้งเลิกกิจการ สรรพากร จดเลิกบริษัท ออนไลน์ ปิดบริษัท ค่าใช้จ่าย เลิกกิจการ ขายทรัพย์สิน เลิกกิจการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมู่บ้านจัดสรร ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ค่า ใช้ จ่าย ในการทำ บ้านจัดสรร การขออนุญาตก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร การ ทํา บ้านจัดสรร ขนาดเล็ก แผนธุรกิจ สร้างบ้านขาย กฎหมาย การทําบ้านจัดสรร สร้างบ้านขาย บน ที่ดิน ตัว เอง เจ้าของโครงการ บ้านจัดสรร สร้างบ้านขาย ต้องรู้ อะไรบ้าง ใกล้ฉัน ออนไลน์

ธุรกิจเกี่ยวกับเด็ก รายรับ รายจ่าย โอกาส?

ธุรกิจ เกี่ยวกับ นักเรียน ธุรกิจ เบบี้ช็อป แฟ รน ไช ส์ ร้าน เพื่อลูก สินค้าแม่และลูก ราคาส่ง หา ของ ให้ลูก ขาย

Leave a Comment

Scroll to Top