ห้างหุ้นส่วนสามัญ สามารถจดทะเบียน แบบเป็นนิติบุคคล หรือ ไม่จดก็ได้

รับทำบัญชี.COM | ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน กับไม่จดทะเบียน?

Click to rate this post!
[Total: 259 Average: 5]

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สามารถจดทะเบียน แบบเป็นนิติบุคคล หรือ ไม่จดก็ได้

ห้างหุ้นส่วนสามัญ หมายถึง ห้างหุ้นส่วนที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อทำกิจการร่วมกัน ด้วยมีประสงค์จะแบ่งกำไรอันพึงได้ จากกิจการที่ทำนั้นและผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจะต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้สินทั้งปวง ของห้างโดยไม่จำกัดจำนวน เหมือนกันหมดทุกคน ห้างหุ้นส่วนสามัญ สามารถจดทะเบียนแบบเป็นนิติบุคคลหรือไม่จดก็ได้ เพราะกฏหมายไม่ได้บังคับไว้ ดังนั้น การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามารถทำได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หมายถึง ห้างหุ้นส่วนประเภทที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกเดียวคือ หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ โดยผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ทั้งปวงของห้างหุ้นส่วน โดยไม่จำกัดจำนวน และในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเองจะตกลงให้ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนเป็นผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนก็จะมีฐานะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติไว้ จะดำเนินการกิจการนอกเหนือจากที่จดทะเบียนไว้ไม่ได้
2. ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลผู้เป็นหุ้นส่วนจะถือเอาสิทธิใดๆ แก่บุคคลภายนอกในกิจการค้าขายซึ่งปรากฏชื่อของตนนั้นไม่ได้ หากเป็นการฟ้องคดีจะเอาชื่อห้างฟ้องไม่ได้ ต้องเอาชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการฟ้องคดีที่บุคคลภายนอกทำละเมิดต่อห้างหุ้นส่วน

กรณีเช่นนี้ หุ้นส่วนผู้จัดการย่อมสามารถฟ้องคดีได้โดยลำพัง การจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วน ในการจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนผู้ขอจดทะเบียนจะต้องเตรียมข้อมูล และเอกสารประกอบการจดทะเบียน ดังนี้

ในการจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนผู้ขอจดทะเบียนจะต้องเตรียมข้อมูล และเอกสารประกอบการจดทะเบียน ดังนี้

1. ชื่อของห้างหุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดการจะต้องเป็นผู้ยื่นขอตรวจและจองชื่อห้างด้วยแบบจองชื่อนิติบุคคลเสียก่อนว่าชื่อที่ใช้นั้น เหมือนหรือคล้ายกับชื่อที่คนอื่นได้จดทะเบียนไว้ก่อนหรือไม่ และจะต้องไม่ขัดกับกฏหมายและระเบียบของทางราชการ ชื่อที่ใช้ต้องเป็นภาษไทยจะมีภาษีต่างประเทศด้วยก็ได้ และเมื่อได้ชื่อแล้วจะต้องยื่นขอจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งอนุญาตให้ใช้ชื่อได้
2.วัตถุประสงค์ของห้าง
3.ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี)
4.ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ และสิ่งที่นำมาลงหุ้นของหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด และหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดแต่ละคน
5.ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
6.ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ (ถ้ามี)
7.ดวงตราสำคัญของห้าง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ (General Partnership) เป็นรูปแบบหนึ่งของธุรกิจที่มีความเป็นพันธมิตร โดยจะประกอบด้วยผู้จัดการหรือห้างเป็นเจ้าของร่วมที่ร่วมกันดำเนินธุรกิจและแบ่งผลกำไรและขาดทุนตามสัดส่วนที่ได้รับการตกลงไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกัน แต่มีลักษณะเฉพาะที่ควรรู้ดังนี้

  1. ความรับผิดชอบ ผู้จัดการหรือห้างหุ้นส่วนสามัญรับผิดชอบต่อหนี้สินและความรับผิดชอบทางการเงินแบบไม่จำกัด (Unlimited Liability) ซึ่งหมายความว่า ทุกคนในห้างหุ้นส่วนสามัญต้องรับผิดชอบต่อหนี้สินและความรับผิดชอบของธุรกิจตามทรัพย์สินส่วนตัวของพวกเขา

  2. การตัดสินใจร่วมกัน สมาชิกในห้างหุ้นส่วนสามัญมีสิทธิ์ในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน แต่การตัดสินใจจำเป็นต้องมีข้อตกลงหรือสัญญาร่วมกันในการบริหารธุรกิจ

  3. การแบ่งผลกำไรและขาดทุน ผลกำไรและขาดทุนจะถูกแบ่งแยกตามสัดส่วนที่ได้รับการตกลงไว้ ซึ่งอาจไม่เท่ากันระหว่างสมาชิกของห้างหุ้นส่วนสามัญ

  4. การเพิ่มหรือลดสมาชิก เมื่อมีความต้องการ สมาชิกในห้างหุ้นส่วนสามัญสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนได้ แต่จะต้องมีข้อตกลงและกระบวนการทางกฎหมายที่แนะนำ

  5. การรับทุน สมาชิกสามารถรับทุนเพิ่มเติมจากสมาชิกหรือบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกเพื่อเพิ่มทุนในธุรกิจ

  6. การเลิกห้างหุ้นส่วน การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญสามารถเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกต้องการหรือเมื่อถึงเวลาการขายทรัพย์สินหรือหยุดทำธุรกิจ แต่การเลิกต้องทำตามข้อตกลงและกระบวนการทางกฎหมายที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

ห้างหุ้นส่วนสามัญเป็นโครงสร้างธุรกิจที่เริ่มขึ้นได้ง่ายและไม่ต้องลงทุนในการจดทะเบียนบริษัท เมื่อมีความร่วมมือและเชื่อมั่นกันระหว่างสมาชิก แต่ควรพิจารณาความรับผิดชอบที่ไม่จำกัดของผู้จัดการหรือสมาชิกในทางการเงินและทางกฎหมายก่อนตัดสินใจเริ่มธุรกิจแบบนี้

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สามารถจดทะเบียน แบบเป็นนิติบุคคล หรือ ไม่จดก็ได้

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )