สมาคมการค้า คือ ธุรกิจไม่แสวงหากําไร

Click to rate this post!
[Total: 732 Average: 5]

องค์กรธุรกิจไม่แสวงหากําไรที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ ได้แก่ สมาคมการค้า และ หอการค้า

สมาคมการค้า

สมาคมการค้า คือ สถาบันที่บุคคลหลายคนซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจ (หมายถึง บุคคลซึ่งประกอบธุรกิจทางการค้า อุตสาหกรรมหรือการเงิน และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่ง ประกอบธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจที่รัฐมนตรีได้กําหนดในกฎกระทรวง) จัดตั้งขึ้นเพื่อทําการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ อันมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือรายได้แบ่งปันกัน 1 มีคณะกรรมการเป็นผู้ดําเนินกิจการ

องค์กรธุรกิจไม่แสวงหากําไร

หอการค้

หอการค้า คือ สถาบันที่บุคคลหลายคนจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้า การบริการ การประกอบ วิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม อันมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือรายได้แบ่งปันกัน

ที่มา:DBD

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
สมาคมการค้า คือ
สมาคมการค้า คือ

Leave a Comment

Scroll to Top