รับทำบัญชี.COM | สมาคมการค้าธุรกิจไม่แสวงหากําไรมีอะไรบ้าง?

Click to rate this post!
[Total: 216 Average: 5]

องค์กรธุรกิจไม่แสวงหากําไรที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ ได้แก่ สมาคมการค้า และ หอการค้า

สมาคมการค้า

สมาคมการค้า คือ สถาบันที่บุคคลหลายคนซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจ (หมายถึง บุคคลซึ่งประกอบธุรกิจทางการค้า อุตสาหกรรมหรือการเงิน และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่ง ประกอบธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจที่รัฐมนตรีได้กําหนดในกฎกระทรวง) จัดตั้งขึ้นเพื่อทําการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ อันมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือรายได้แบ่งปันกัน 1 มีคณะกรรมการเป็นผู้ดําเนินกิจการ

องค์กรธุรกิจไม่แสวงหากําไร

หอการค้

หอการค้า คือ สถาบันที่บุคคลหลายคนจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้า การบริการ การประกอบ วิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม อันมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือรายได้แบ่งปันกัน

ที่มา:DBD

สมาคมการค้า คือ
สมาคมการค้า คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )