3 สมาคมการค้า คือ ธุรกิจไม่แสวงหากําไร

[Total: 317 Average: 5]

องค์กรธุรกิจไม่แสวงหากําไรที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ ได้แก่ สมาคมการค้า และ หอการค้า

สมาคมการค้า

สมาคมการค้า คือ สถาบันที่บุคคลหลายคนซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจ (หมายถึง บุคคลซึ่งประกอบธุรกิจทางการค้า อุตสาหกรรมหรือการเงิน และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่ง ประกอบธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจที่รัฐมนตรีได้กําหนดในกฎกระทรวง) จัดตั้งขึ้นเพื่อทําการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ อันมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือรายได้แบ่งปันกัน 1 มีคณะกรรมการเป็นผู้ดําเนินกิจการ

องค์กรธุรกิจไม่แสวงหากําไร

หอการค้

หอการค้า คือ สถาบันที่บุคคลหลายคนจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้า การบริการ การประกอบ วิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม อันมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือรายได้แบ่งปันกัน

ที่มา:DBD

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top