การประชุมสามัญ กับ การประชุมวิสามัญ

รับทำบัญชี.COM | ประชุมสามัญ ประชุมวิสามัญ ต่างกันอย่างไร?

Click to rate this post!
[Total: 196 Average: 5]

การประชุมสามัญ กับ การประชุมวิสามัญ

การประชุมสามัญและการประชุมวิสามัญ คือ การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นนั่นเอง แต่มีความแตกต่างกันดังนี้ การประชุมสามัญ มี 2 กรณี คือ
(1) การประชุมสามัญครั้งแรก เป็นการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนบริษัท
(2) การประชุมสามัญครั้งต่อๆไป เป็นการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นหลังจากที่ได้มีการประชุมสามัญครั้งแรกไปแล้ว โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกระยะเวลา 12 เดือน การประชุมวิสามัญ เป็นการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นครั้งอื่นๆ นอกจากที่เป็นการประชุมสามัญ โดยปกติการประชุมวิสามัญก็เพราะมีเรื่องจำเป็นและเป็นเรื่องที่ กม หรือข้อบังคับกำหนดให้ต้องนำเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา 

ประชุมสามัญและประชุมวิสามัญเป็นสองประเภทหนึ่งของการประชุมที่มีลักษณะแตกต่างกันในบริบทขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

 1. ลักษณะการประชุม

  • ประชุมสามัญ (Ordinary Meeting) เป็นการประชุมประจำที่จัดขึ้นในระยะเวลาที่กำหนดล่วงหน้าในเอกสารสภาพนิติบุคคลหรือตามกฎหมายขององค์กร และมีวัตถุประสงค์ในการรายงานความก้าวหน้าและผลงานขององค์กร ประชุมสามัญจัดในระยะเวลาปกติ เช่น ประชุมสามัญประจำปี

  • ประชุมวิสามัญ (Extraordinary Meeting) เป็นการประชุมที่จัดขึ้นนอกเวลาประชุมสามัญประจำ โดยมักจัดเมื่อมีเหตุสุดวิสัยหรือเรื่องด่วนที่ต้องพิจารณาและตัดสินใจในระยะเวลาที่ไม่ได้กำหนดล่วงหน้า ประชุมวิสามัญอาจจัดขึ้นเมื่อมีการเรียกชุมนายกหรืออำนาจบางอย่างตามกฎหมายหรือกฎระเบียบขององค์กร

 2. วัตถุประสงค์

  • ประชุมสามัญ วัตถุประสงค์หลักคือการรายงานความก้าวหน้าและผลงานขององค์กรในระยะเวลาที่ผ่านมา และวางแผนกิจกรรมหรืองานในอนาคต

  • ประชุมวิสามัญ วัตถุประสงค์หลักคือการพิจารณาและตัดสินใจเรื่องพิเศษหรือเรื่องด่วนที่ต้องการการประชุมฉุกเฉิน อาจเป็นการแก้ไขกฎหมายหรือข้อบังคับ การเสนอแผนการปฏิบัติงานเร่งด่วน หรือการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากประชุมสามัญประจำ

 3. ระยะเวลา

  • ประชุมสามัญ จัดในระยะเวลาประจำ ซึ่งอาจจัดเดือนละครั้งหรือตามรอบการประชุมที่กำหนดล่วงหน้า เช่น ประชุมสามัญประจำปี

  • ประชุมวิสามัญ จัดขึ้นตามความเร่งด่วนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่มีกำหนดล่วงหน้าแน่นอน อาจจัดเมื่อมีความจำเป็น

 4. เอกสารและการเรียกประชุม

  • ประชุมสามัญ มักมีเอกสารการประชุมสามัญและแจ้งเหตุผลล่วงหน้า สมาชิกหรือผู้ร่วมประชุมมักมีเวลาในการเตรียมตัวและเตรียมข้อมูลก่อนประชุม

  • ประชุมวิสามัญ เรียกประชุมตามความเร่งด่วน อาจไม่มีเวลาล่วงหน้าให้กับผู้ร่วมประชุมเตรียมตัว และเอกสารการประชุมอาจถูกเตรียมขึ้นในระยะเวลาสั้น ๆ

 5. การตัดสินใจ

  • ประชุมสามัญ มักมีการตัดสินใจเกี่ยวกับงานหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการในอนาคต โดยมักผ่านกระบวนการพิจารณาและอนุมัติจากสมาชิกหรือผู้ร่วมประชุม

  • ประชุมวิสามัญ มักมีการตัดสินใจเรื่องที่เร่งด่วนหรือเกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษ อาจต้องถูกตัดสินใจในระยะเวลาสั้น ๆ และมักผ่านกระบวนการที่รวดเร็ว

นั่นคือความแตกต่างระหว่างประชุมสามัญและประชุมวิสามัญในลักษณะและลักษณะการจัดการประชุม การเรียกประชุม และวัตถุประสงค์ของการประชุมแต่ละประเภท องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ อาจมีกฎหมายหรือกฎระเบียบที่กำหนดลักษณะและกระบวนการสำหรับทั้งสองประเภทของการประชุมนี้อย่างแตกต่างกันไปด้วย

ขออธิบายแบบตารางเพื่อเปรียบเทียบการประชุมสามัญและการประชุมวิสามัญในลักษณะและลักษณะการจัดการประชุม การเรียกประชุม และวัตถุประสงค์ของการประชุมแต่ละประเภท

ลักษณะ/ลักษณะการประชุม ประชุมสามัญ ประชุมวิสามัญ
การประชุม จัดในระยะเวลาประจำ ซึ่งอาจจัดเดือนละครั้งหรือตามรอบการประชุมที่กำหนดล่วงหน้า จัดขึ้นตามความเร่งด่วนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่มีกำหนดล่วงหน้าแน่นอน
วัตถุประสงค์ การรายงานความก้าวหน้าและผลงานขององค์กรในระยะเวลาที่ผ่านมา และวางแผนกิจกรรมหรืองานในอนาคต การพิจารณาและตัดสินใจเรื่องพิเศษหรือเรื่องด่วนที่ต้องการการประชุมฉุกเฉิน
ระยะเวลา จัดในระยะเวลาประจำ จัดขึ้นตามความเร่งด่วน
เอกสารและการเรียกประชุม มักมีเอกสารการประชุมสามัญและแจ้งเหตุผลล่วงหน้า เรียกประชุมตามความเร่งด่วน อาจไม่มีเวลาล่วงหน้าให้กับผู้ร่วมประชุมเตรียมตัว
การตัดสินใจ มักมีการตัดสินใจเกี่ยวกับงานหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการในอนาคต โดยมักผ่านกระบวนการพิจารณาและอนุมัติจากสมาชิกหรือผู้ร่วมประชุม มักมีการตัดสินใจเรื่องที่เร่งด่วนหรือเกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษ อาจต้องถูกตัดสินใจในระยะเวลาสั้น ๆ และมักผ่านกระบวนการที่รวดเร็ว

โดยตารางนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความแตกต่างระหว่างการประชุมสามัญและการประชุมวิสามัญในแง่ของลักษณะการจัดการประชุม การเรียกประชุม และวัตถุประสงค์ของการประชุมแต่ละประเภทในลักษณะที่กระชับและเข้าใจง่ายขึ้นครับ

อ่านเพิ่มเติม >> ทำตรายางหายต้องทำอย่างไร?

การประชุมสามัญ กับ การประชุมวิสามัญ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )