การประชุมสามัญ กับ การประชุมวิสามัญ

ประชุมสามัญ ประชุมวิสามัญ ต่างกันอย่างไร?

Click to rate this post! [Total: 196 Average: 5] การประ …

ประชุมสามัญ ประชุมวิสามัญ ต่างกันอย่างไร? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 196 Average: 5]

การประชุมสามัญ กับ การประชุมวิสามัญ

การประชุมสามัญและการประชุมวิสามัญ คือ การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นนั่นเอง แต่มีความแตกต่างกันดังนี้ การประชุมสามัญ มี 2 กรณี คือ
(1) การประชุมสามัญครั้งแรก เป็นการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนบริษัท
(2) การประชุมสามัญครั้งต่อๆไป เป็นการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นหลังจากที่ได้มีการประชุมสามัญครั้งแรกไปแล้ว โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกระยะเวลา 12 เดือน การประชุมวิสามัญ เป็นการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นครั้งอื่นๆ นอกจากที่เป็นการประชุมสามัญ โดยปกติการประชุมวิสามัญก็เพราะมีเรื่องจำเป็นและเป็นเรื่องที่ กม หรือข้อบังคับกำหนดให้ต้องนำเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา 

ประชุมสามัญและประชุมวิสามัญเป็นสองประเภทหนึ่งของการประชุมที่มีลักษณะแตกต่างกันในบริบทขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

 1. ลักษณะการประชุม

  • ประชุมสามัญ (Ordinary Meeting) เป็นการประชุมประจำที่จัดขึ้นในระยะเวลาที่กำหนดล่วงหน้าในเอกสารสภาพนิติบุคคลหรือตามกฎหมายขององค์กร และมีวัตถุประสงค์ในการรายงานความก้าวหน้าและผลงานขององค์กร ประชุมสามัญจัดในระยะเวลาปกติ เช่น ประชุมสามัญประจำปี

  • ประชุมวิสามัญ (Extraordinary Meeting) เป็นการประชุมที่จัดขึ้นนอกเวลาประชุมสามัญประจำ โดยมักจัดเมื่อมีเหตุสุดวิสัยหรือเรื่องด่วนที่ต้องพิจารณาและตัดสินใจในระยะเวลาที่ไม่ได้กำหนดล่วงหน้า ประชุมวิสามัญอาจจัดขึ้นเมื่อมีการเรียกชุมนายกหรืออำนาจบางอย่างตามกฎหมายหรือกฎระเบียบขององค์กร

 2. วัตถุประสงค์

  • ประชุมสามัญ วัตถุประสงค์หลักคือการรายงานความก้าวหน้าและผลงานขององค์กรในระยะเวลาที่ผ่านมา และวางแผนกิจกรรมหรืองานในอนาคต

  • ประชุมวิสามัญ วัตถุประสงค์หลักคือการพิจารณาและตัดสินใจเรื่องพิเศษหรือเรื่องด่วนที่ต้องการการประชุมฉุกเฉิน อาจเป็นการแก้ไขกฎหมายหรือข้อบังคับ การเสนอแผนการปฏิบัติงานเร่งด่วน หรือการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากประชุมสามัญประจำ

 3. ระยะเวลา

  • ประชุมสามัญ จัดในระยะเวลาประจำ ซึ่งอาจจัดเดือนละครั้งหรือตามรอบการประชุมที่กำหนดล่วงหน้า เช่น ประชุมสามัญประจำปี

  • ประชุมวิสามัญ จัดขึ้นตามความเร่งด่วนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่มีกำหนดล่วงหน้าแน่นอน อาจจัดเมื่อมีความจำเป็น

 4. เอกสารและการเรียกประชุม

  • ประชุมสามัญ มักมีเอกสารการประชุมสามัญและแจ้งเหตุผลล่วงหน้า สมาชิกหรือผู้ร่วมประชุมมักมีเวลาในการเตรียมตัวและเตรียมข้อมูลก่อนประชุม

  • ประชุมวิสามัญ เรียกประชุมตามความเร่งด่วน อาจไม่มีเวลาล่วงหน้าให้กับผู้ร่วมประชุมเตรียมตัว และเอกสารการประชุมอาจถูกเตรียมขึ้นในระยะเวลาสั้น ๆ

 5. การตัดสินใจ

  • ประชุมสามัญ มักมีการตัดสินใจเกี่ยวกับงานหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการในอนาคต โดยมักผ่านกระบวนการพิจารณาและอนุมัติจากสมาชิกหรือผู้ร่วมประชุม

  • ประชุมวิสามัญ มักมีการตัดสินใจเรื่องที่เร่งด่วนหรือเกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษ อาจต้องถูกตัดสินใจในระยะเวลาสั้น ๆ และมักผ่านกระบวนการที่รวดเร็ว

นั่นคือความแตกต่างระหว่างประชุมสามัญและประชุมวิสามัญในลักษณะและลักษณะการจัดการประชุม การเรียกประชุม และวัตถุประสงค์ของการประชุมแต่ละประเภท องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ อาจมีกฎหมายหรือกฎระเบียบที่กำหนดลักษณะและกระบวนการสำหรับทั้งสองประเภทของการประชุมนี้อย่างแตกต่างกันไปด้วย

ขออธิบายแบบตารางเพื่อเปรียบเทียบการประชุมสามัญและการประชุมวิสามัญในลักษณะและลักษณะการจัดการประชุม การเรียกประชุม และวัตถุประสงค์ของการประชุมแต่ละประเภท

ลักษณะ/ลักษณะการประชุม ประชุมสามัญ ประชุมวิสามัญ
การประชุม จัดในระยะเวลาประจำ ซึ่งอาจจัดเดือนละครั้งหรือตามรอบการประชุมที่กำหนดล่วงหน้า จัดขึ้นตามความเร่งด่วนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่มีกำหนดล่วงหน้าแน่นอน
วัตถุประสงค์ การรายงานความก้าวหน้าและผลงานขององค์กรในระยะเวลาที่ผ่านมา และวางแผนกิจกรรมหรืองานในอนาคต การพิจารณาและตัดสินใจเรื่องพิเศษหรือเรื่องด่วนที่ต้องการการประชุมฉุกเฉิน
ระยะเวลา จัดในระยะเวลาประจำ จัดขึ้นตามความเร่งด่วน
เอกสารและการเรียกประชุม มักมีเอกสารการประชุมสามัญและแจ้งเหตุผลล่วงหน้า เรียกประชุมตามความเร่งด่วน อาจไม่มีเวลาล่วงหน้าให้กับผู้ร่วมประชุมเตรียมตัว
การตัดสินใจ มักมีการตัดสินใจเกี่ยวกับงานหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการในอนาคต โดยมักผ่านกระบวนการพิจารณาและอนุมัติจากสมาชิกหรือผู้ร่วมประชุม มักมีการตัดสินใจเรื่องที่เร่งด่วนหรือเกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษ อาจต้องถูกตัดสินใจในระยะเวลาสั้น ๆ และมักผ่านกระบวนการที่รวดเร็ว

โดยตารางนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความแตกต่างระหว่างการประชุมสามัญและการประชุมวิสามัญในแง่ของลักษณะการจัดการประชุม การเรียกประชุม และวัตถุประสงค์ของการประชุมแต่ละประเภทในลักษณะที่กระชับและเข้าใจง่ายขึ้นครับ

การประชุมสามัญ กับ การประชุมวิสามัญ

นิติบุคคล กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย จดทะเบียนนิติบุคคล คนเดียว จดทะเบียนบริษัท คนเดียว ขั้น ตอน การ จดทะเบียน บริษัท คนเดียว จดทะเบียนนิติบุคคล ค่าใช้จ่าย เปิดบริษัทคนเดียว เปิดบริษัทคนเดียว ค่าใช้จ่าย จดทะเบียน นิติบุคคล ที่ไหน การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ

ซื้อขาย รถยนต์ ที่เป็นทรัพย์สิน?

ขายรถยนต์ บันทึกบัญชีอย่างไร ขายรถยนต์นั่งเกิน 1 ล้าน บันทึกบัญชี ขายรถ ที่ยัง ผ่อนไม่ หมด ขายรถบริษัท vat ตัวอย่างใบกำกับภาษี ขายรถยนต์ การบันทึกบัญชีซื้อรถยนต์นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง ภาษีซื้อรถยนต์นั่ง บันทึกบัญชี ภาษีซื้อรถยนต์นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง

สิทธิลูกจ้าง 13 ข้อ ที่ควรรู้ในการทำงาน?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง 13 ข้อ word สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน สิทธิและหน้าที่ของลูกจ้าง สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง 13 ข้อ pdf หน้าที่ของ นายจ้าง 17 ข้อ สิทธิของนายจ้าง สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง 2566 หน้าที่ของลูกจ้างมีกี่ข้อ ใกล้ฉัน ออนไลน์

ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ รายรับ รายจ่าย โอกาส?

ไอ เดีย ธุรกิจ เพื่อสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ  ธุรกิจ แปลก ใหม่ เอาใจคนรักสุขภาพ ธุรกิจสุขภาพ มีกี่ประเภท ธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ธุรกิจ sme อาหารเพื่อสุขภาพ

ในเครือเซ็นทรัล กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย บริษัท ในเครือ เซ็นทรัล กรุ๊ป เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น บริษัท ในเครือ ร้านในเครือเซ็นทรัล สินค้าในเครือเซ็นทรัล ห้างในเครือเซ็นทรัล เครือเซ็นทรัล ผู้บริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด สมัครงาน

การผลิตสื่อโฆษณา เส้นทางสู่ความสำเร็จ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สื่อโฆษณา มีอะไรบ้าง สื่อโฆษณา ตัวอย่าง สื่อโฆษณาสินค้า การตัดสินใจเลือกสื่อโฆษณา จะต้องคํานึงถึงสิ่งใด สื่อโฆษณาออนไลน์ มีอะไรบ้าง การโฆษณาระดับชาติ มีลักษณะเป็นอย่างไร สื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ ใกล้ฉัน ออนไลน์

บัญชี #2•บริษัทขนส่ง สินค้า รายจ่ายค่าภาษี?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บริษัทขนส่ง j&t บริษัทขนส่งแฟลช บริษัทขนส่งมีอะไรบ้าง บริษัทขนส่งโลจิสติกส์ รายชื่อบริษัทขนส่งในประเทศไทย บริษัทขนส่งพัสดุ บริษัทขนส่งต่างประเทศ บริษัทขนส่งสินค้า ใกล้ฉัน ออนไลน์

การใช้ค่า บริษัท ใน การวิเคราะห์ ผลกระทบ ของ การเปลี่ยนแปลง ในกลุ่ม อุตสาหกรรม คืออะไร?

การวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตัวอย่างการวิเคราะห์อุตสาหกรรม ขั้น ตอน การวิเคราะห์ การ ลงทุน ขั้น พื้นฐาน fundamental analysis การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คือ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ในลักษณะ top-down approach วิเคราะห์อุตสาหกรรม 2565 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top