กำลังปรับปรุง

พลาด 2 ประชุมสามัญ ประชุมวิสามัญ ต่างกันอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 1084 Average: 5]

การประชุมสามัญ กับ การประชุมวิสามัญ

การประชุมสามัญและการประชุมวิสามัญ คือ การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นนั่นเอง แต่มีความแตกต่างกันดังนี้ การประชุมสามัญ มี 2 กรณี คือ
(1) การประชุมสามัญครั้งแรก เป็นการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนบริษัท
(2) การประชุมสามัญครั้งต่อๆไป เป็นการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นหลังจากที่ได้มีการประชุมสามัญครั้งแรกไปแล้ว โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกระยะเวลา 12 เดือน การประชุมวิสามัญ เป็นการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นครั้งอื่นๆ นอกจากที่เป็นการประชุมสามัญ โดยปกติการประชุมวิสามัญก็เพราะมีเรื่องจำเป็นและเป็นเรื่องที่ กม. หรือข้อบังคับกำหนดให้ต้องนำเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา 

การประชุมสามัญ กับ การประชุมวิสามัญ
การประชุมสามัญ กับ การประชุมวิสามัญ

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 23, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top