เหตุ ปิดกิจการ บริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท

Click to rate this post! [Total: 37 Average: 5] ในหน้าน …

เหตุ ปิดกิจการ บริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท Read More »

Click to rate this post!
[Total: 37 Average: 5]

ขั้นตอนการเลิกบริษัท

1. บริษัทจะเลิกกันได้ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

1.1 เลิกโดยผลของกฎหมาย
(1) กรณีข้อบังคับกําหนดเหตุเลิกไว้และเมื่อมีเหตุนั้นเกิดขึ้น
(2) ตั้งบริษัทโดยกําหนดระยะเวลาไว้และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้น
(3) ตั้งบริษัทเพื่อทํากิจการอย่างหนึ่งอย่างใด และเมื่อทํากิจการนั้นเสร็จแล้ว
(4) บริษัทล้มละลาย

1.2 โดยความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
(1) ผู้ถือหุ้นลงมติพิเศษให้เลิกบริษัท
การเลิกและชําระบัญชีบริษัทจํากัดในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้เลิกบริษัท โดย
ดําเนินการจัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติพิเศษให้เลิกบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน
หุ้นที่เข้าประชุม

1.3 เลิกโดยคําสั่งศาล เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัทคือ
(1) ทําผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทําผิดในการประชุมตั้งบริษัท
(2) บริษัทไม่เริ่มประกอบการภายใน 1 ปีนับแต่จดทะเบียน หรือหยุดทําการถึง 1 ปี
(3) การค้ามีแต่ขาดทุนและไม่มีหวังกลับฟื้นคืน
(4) จํานวนผู้ถือหุ้นเหลือไม่ถึง 3 คน (5) เมื่อมีเหตุที่ทําให้บริษัทเหลือวิสัยที่จะดํารงอยู่ได้

คําขอจดทะเบียนเลิกและอํานาจของผู้ชําระบัญชีของบริษัท จะต้องลงลายมือชื่อโดยผู้ชําระบัญชี ซึ่ง
ได้แก่กรรมการที่ลงชื่อผูกพันบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก
การแต่งตั้งผู้ชําระบัญชีของบริษัท หากข้อบังคับของบริษัทไม่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น กรรมการทุก
คนของบริษัทต้องเป็นผู้ชําระบัญชี โดยผลของกฎหมาย ถ้าผู้ชําระบัญชีมีหลายคน ผู้ชําระบัญชีทุกคนต้อง
กระทําการร่วมกัน เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่หรือศาลจะได้กําหนดอํานาจไว้เป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่บริษัทไม่ได้กําหนดข้อบังคับในเรื่องการตั้งผู้ชําระบัญชีไว้ หากบริษัทประสงค์จะตั้งกรรมการ
บางคน หรือ กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการของบริษัทเป็นผู้ชําระบัญชีจะต้องให้ที่
ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติตั้งผู้ชําระบัญชีหรือกําหนดอํานาจของผู้ชําระบัญชี
เมื่อบริษัทจํากัดซึ่งเป็นนิติบุคคลเลิกกัน บริษัทจะยังคงตั้งอยู่เพื่อการชําระบัญชี การเลิกบริษัทกรณี
อื่นนอกจากล้มละลายต้องมีการแต่งตั้งผู้ชําระบัญชี เพื่อดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชําระบัญชีของ
บริษัทให้เสร็จสิ้นไป เช่น การรวบรวมทรัพย์สิน ชําระหนี้ ชดใช้เงินทดรองและค่าใช้จ่ายที่กรรมการได้
ออกไปในการดําเนินกิจการค้าแทนบริษัท หากมีทรัพย์สินเหลือให้คืนทุนและเฉลี่ยเป็นกําไรในระหว่างผู้ถือหุ้น
และจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี เมื่อได้จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีแล้ว การฟ้องคดีเรียกหนี้สินที่
บริษัท กรรมการหรือผู้ชําระบัญชีเป็นหนี้อยู่นั้น จะต้องทําการฟ้องภายใน 2 ปีนับแต่วันเสร็จสิ้นการชําระ
บัญชี

2. ผู้ชําระบัญชีจัดทําคําขอและยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกบริษัท

3. ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ 1 ครั้ง (บอกกล่าวการเลิก)

4. ส่งคําบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ (ถ้ามี)

ขั้นตอนตาม 2-4 ผู้ชําระบัญชีต้องดําเนินการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เลิกบริษัท

ข้อมูลที่ต้องใช้

1.วันที่เลิกบริษัท
2.ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และอายุของผู้ชําระบัญชี
3.อํานาจผู้ชําระบัญชี
4.ที่ตั้งสํานักงานของผู้ชําระบัญชี

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเลิก

1. แบบคําขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1)
2. รายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.2) *ผู้ชําระบัญชีต้องลงลายมือชื่อทุกคน*
3. สําเนาคําสั่งศาลให้เลิกบริษัท (ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งให้เลิก)
4. สําเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีมติตั้งผู้ชําระบัญชีหรือกําหนดอํานาจผู้ชําระ
บัญชีเป็นอย่างอื่น โดยมีกรรมการผู้มีอํานาจทําการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิกบริษัท ลงลายมือ
ชื่อรับรองความถูกต้อง (ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ชําระบัญชีมิใช่กรรมการทุกคนตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก หรือ
กําหนดอํานาจของผู้ชําระบัญชีเป็นอย่างอื่นซึ่งมิใช่อํานาจของกรรมการตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)
5. แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานของผู้ชําระบัญชี และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
(ใช้เฉพาะกรณีที่สํานักงานของผู้ชําระบัญชีมิใช่ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)
6. สําเนาใบมรณะบัตร (ใช้เฉพาะกรณีกรรมการถึงแก่กรรม)
7. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ชําระบัญชีทุกคน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจําตัว*
8. สําเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
9. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอํานาจ
ให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนโดยทําหนังสือมอบอํานาจและผนึกอากรแสตมป์ 10 บาท)
สําเนาเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกต้อง ยกเว้นสําเนาบัตรประจําตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็น
เจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ Download จาก www.dbd.go.th

การลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1)
1. กรณีที่กรรมการทุกคนเข้าเป็นผู้ชําระบัญชี อํานาจผู้ชําระบัญชีจะต้องเป็นไปตามอํานาจกรรมการ
ตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิกบริษัท ดังนั้น ในการลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน (แบบ ลช.1) จะต้อง
ลงลายมือชื่อตามอํานาจ
2. กรณีที่ผู้ชําระบัญชีเป็นกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการเพียงคนเดียว
ให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อเพียงผู้เดียว
3. กรณีที่มีการแต่งตั้งผู้ชําระบัญชีหลายคน และไม่ได้กําหนดอํานาจผู้ชําระบัญชีไว้ ก็ให้ผู้ชําระบัญชี
ทุกคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

การลงลายมือชื่อและการกรอกข้อมูลในรายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช. 2)
ให้ระบุรายละเอียดของผู้ชําระบัญชีทุกคนพร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อ
ค่าธรรมเนียม
1. การจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชําระบัญชีบริษัทจํากัด 500 บาท
2. หนังสือรับรอง รายการละ 40 บาท
3. รับรองสําเนาเอกสาร หนาละ 50 บาท

สถานที่จดทะเบียนเลิกกิจการ

1. สํานักงานแห่งใหญ่ที่จดทะเบียนเดิมตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่ ส่วนจดทะเบียน
ธุรกิจกลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนน นนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง
6 เขต *ดูรายละเอียด*
2. สํานักงานแห่งใหญ่ที่จดทะเบียนตั้งอยู่จังหวัดอื่นนอกเขตกรุงเทพมหานครยื่นจดทะเบียนได้ที่
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดที่บริษัทมีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ รวมถึงสาขาของสํานักงานพาณิชย์จังหวัด ในพื้นที่
เศรษฐกิจสําคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย
3. ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่เว็บไซต
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml
ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์

สรุปโดยย่อ

ต้องการปิด บริษัทจำกัด แต่ตามผู้ถือหุ้นอีก 1 คนไม่เจอ

ถ้าผู้ถือหุ้นลงมติให้เลิกบริษัทมีหุ้นรวมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4

ขั้นตอนการเลิกบริษัท

1.บริษัทจะเลิกกัน
2.ผู้ชําระบัญชีจัดทําคําขอและยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกบริษัท
3.ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ 1 ครั้ง (บอกกล่าวการเลิก)
4.ส่งคําบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ (ถ้ามี)

บริษัทจะเลิกกันได้ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

1 เลิกโดยผลของกฎหมาย
2 โดยความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
3 เลิกโดยคําสั่งศาล เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัทคือ

ขั้นตอนการเลิกบริษัท
ขั้นตอนการเลิกบริษัท
แพลตฟอร์ม ร้านค้าออนไลน์

แพลตฟอร์ม ร้านค้า ออนไลน์ ยอดนิยม?

ร้านค้าออนไลน์ยอดนิยม ร้านค้าออนไลน์ มีอะไรบ้าง ร้านค้าออนไลน์ หมายถึง เปิดร้านค้าออนไลน์ รายชื่อร้านค้าออนไลน์ สมัครร้านค้าออนไลน์ ตัวอย่างเว็บไซต์ขายของออนไลน์ ขายของออนไลน์ที่ไหนดี 2566 แพลตฟอร์ม ขายของออนไลน์ต่างประเทศ

แนวรถไฟฟ้า กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย เส้นทาง MRT เส้นทางรถไฟฟ้า เส้นทางรถไฟฟ้า bts สถานีรถไฟฟ้า bts สถานีรถไฟฟ้า mrt แผนที่รถไฟฟ้า รถไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้าสายสีเหลือง เปิดใช้

บริษัทนำเข้าสินค้า บริการมุ่งเน้นความสำเร็จ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจ นํา เข้าส่งออก มีอะไรบ้าง ธุรกิจนําเข้าส่งออก นำเข้า ของมาขาย ธุรกิจ นํา เข้า ส่งออกในไทย การ นํา เข้าสินค้าจากต่างประเทศ ธุรกิจ นํา เข้า-ส่งออก ภาษาอังกฤษ ตัวแทน ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ สินค้านําเข้าจากต่างประเทศ 10 อันดับ ใกล้ฉัน ออนไลน์

บริษัทรับทำบัญชี ความต้องการ เปรียบเทียบ?

รับทำบัญชี ออนไลน์ รับ ทํา บัญชีอิสระ บริษัท รับ ทํา บัญชี ใกล้ฉัน บริษัทรับทําบัญชี pantip รับทําบัญชี รายรับรายจ่าย รับทำบัญชี นนทบุรี รับทําบัญชี บุคคลธรรมดา รับทําบัญชี ภาษาอังกฤษ

แฟรนไชส์ซูชิ กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย แฟรนไชส์ ซูชิ 10 บาท แฟ รน ไช ส์ ซูชิ ชิ้นละ 5 บาท แฟ รน ไช ส์ ซูชิ 2565 แฟรนไชส์ซูชิไข่หวาน ราคา แฟ รน ไช ส์ ซูชิล้นปาก แฟรนไชส์ซูชิ 2023 แฟรนไชส์ซูชิเบิร์นไฟ แฟรนไชส์ซูชิมั้ย ราคา

บริหารเงินแบบไหน จะมีใช้ยามเกษียณ?

บริหารเงินหลังเกษียณ - pantip เทคนิคการบริหารเงินหลังเกษียณ กบข ลงทุนหลังเกษียณ ลงทุน เกษียณ - pantip วิธีคิดเงินหลังเกษียณ ใช้เงินหลังเกษียณ วิธี เก็บเงินไว้ใช้ ตอน แก่ บริหารเงิน 10 ล้าน

บริการ ที่ บริษัทรับทำบัญชี สามารถทำได้?

เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม ค่าจ้างทำบัญชี - pantip บัญชีบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าจ้างทําบัญชี บริษัท ขึ้นทะเบียนผู้ทําบัญชี ครั้งแรก ตัวอย่าง การทำบัญชีบริษัท จ้างบัญชีฟรีแลนซ์ ทําบัญชี บริษัทเอง
เปิดร้านอาหาร

รับจ่าย ไอเดียเปิดร้านอาหาร เรียน ตัวอย่าง?

ร้านอาหาร ไอเดียเปิดร้านอาหาร การจดทะเบียนร้านอาหาร แชร์ประสบการ์ณร้านอาหาร ต้นทุนร้านอาหาร ทําบัญชีร้านอาหาร excel เรียน ทำบัญชีร้านอาหาร บัญชีร้านอาหาร ฟรี บัญชีรายรับรายจ่ายร้านอาหาร บัญชีร้านอาหาร pantip ตัวอย่าง บัญชีร้านกาแฟ รายรับรายจ่ายร้านอาหารตามสั่ง บัญชีร้านกาแฟ excel

Leave a Comment

Scroll to Top