ภาษีขายที่ดิน ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินที่ได้รับจากการยกให้ของบิดา

40 ภธ ภาษีขายที่ดิน ภาษีธุรกิจเฉพาะ

Click to rate this post!
[Total: 60 Average: 5]

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินที่ได้รับจากการยกให้ของบิดา

ข้อหารือที่ กค 0811/พ.17807
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/พ.17807
วันที่
: 29 ธันวาคม 2540
เรื่อง
: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินที่ได้รับจากการยกให้ของบิดา
ข้อกฎหมาย
: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ
: ที่ดินที่ได้จากการยกให้ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2518 และได้มีการแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวใน นามเดิมออกอีก 7 แปลง รวมเป็น 8 แปลง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2540 โดยไม่ได้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือให้คำมั่นว่าจะมีสิ่งสาธารณูปโภค การขายที่ดินดังกล่าวทั้งหมดเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2540 จะต้อง เสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
แนววินิจฉัย
: การขายที่ดินโดยแบ่งโฉนดออกเป็นแปลงย่อยจำนวน 8 แปลงในนามเดิม ไม่มีการพัฒนา
หรือจัดให้มีหรือให้คำมั่นว่าจะจัดให้มีสาธารณูปโภคใด ๆ ไม่เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 3(4) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 และ เนื่องจากการขายที่ดินดังกล่าวได้กระทำเมื่อพ้นกำหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น ซึ่ง ไม่เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 3(6) แห่ง พระราชกฤษฎีกาฉบับฯ ดังกล่าว จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่ง ประมวลรัษฎากร
เลขตู้
: 60/26256

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top