รับทำบัญชี.COM | ภาษีขายที่ดิน ภาษีธุรกิจเฉพาะค่าธรรมเนียม?

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินที่ได้รับจากการยกให้ของบิดา

ข้อหารือที่ กค 0811/พ.17807
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/พ.17807
วันที่
: 29 ธันวาคม 2540
เรื่อง
: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินที่ได้รับจากการยกให้ของบิดา
ข้อกฎหมาย
: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ
: ที่ดินที่ได้จากการยกให้ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2518 และได้มีการแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวใน นามเดิมออกอีก 7 แปลง รวมเป็น 8 แปลง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2540 โดยไม่ได้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือให้คำมั่นว่าจะมีสิ่งสาธารณูปโภค การขายที่ดินดังกล่าวทั้งหมดเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2540 จะต้อง เสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
แนววินิจฉัย
: การขายที่ดินโดยแบ่งโฉนดออกเป็นแปลงย่อยจำนวน 8 แปลงในนามเดิม ไม่มีการพัฒนา
หรือจัดให้มีหรือให้คำมั่นว่าจะจัดให้มีสาธารณูปโภคใด ๆ ไม่เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 3(4) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 และ เนื่องจากการขายที่ดินดังกล่าวได้กระทำเมื่อพ้นกำหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น ซึ่ง ไม่เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 3(6) แห่ง พระราชกฤษฎีกาฉบับฯ ดังกล่าว จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่ง ประมวลรัษฎากร
เลขตู้
: 60/26256
อ่านเพิ่มเติม >> วิธีคิดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

ภาษีขายที่ดิน ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินที่ได้รับจากการยกให้ของบิดา

Click to rate this post!
[Total: 64 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )