ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขายเรือลำเก่าเพื่อซื้อเรือลำใหม่

รับทำบัญชี.COM | ภาษี เงินได้ขายเรือลำเก่าเพื่อซื้อลำใหม่?

ภาษีขายเรือเก่าซื้อเรือใหม่

ข้อหารือที่ กค 0811/7319
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/7319
วันที่
: 6 ธันวาคม 2543
เรื่อง
: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขายเรือลำเก่าเพื่อซื้อเรือลำใหม่
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 299) พ.ศ. 2539
ข้อหารือ
: บริษัทฯ ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ บริษัทฯ
ได้ขายเรือที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และได้นำเงินจากการขายเรือ ดังกล่าวไปซื้อลำใหม่
โดยมีข้อเท็จจริงดังนี้
1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเรือลำเก่าที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
และได้นำเงินได้จากการขายเรือเก่าไปซื้อเรือลำใหม่ใหม่โดยบริษัทฯ ได้มีการจดทะเบียนขายเรือ หรือ
ถอนทะเบียนเรือกับกรมเจ้าท่าเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2540 ส่วนเรือลำใหม่ที่ซื้อได้มีการจดทะเบียน
กับกรมเจ้าท่าเป็นเรือไทย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2541 ซึ่งถือว่าเป็นวันที่ซื้อเสร็จเด็ดขาด
2. เรือลำเก่าได้ซื้อมาเพื่อปี พ.ศ.2524 มีระวางบรรทุก 5,694 ตัน มีอายุการใช้งาน 18
ปี และได้มีการหักค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว จึงได้ขายให้กับบริษัทในประเทศสิงคโปร์ในราคา
232,231,880 บาท (6,100,000 เหรียญสหรัฐฯ)
3. เรือลำใหม่ที่บริษัทฯ ได้ซื้อมามีระวางบรรทุก 6,393 ตัน เรือดังกล่าวเป็นเรือที่ต่อขึ้น
ใหม่ ราคา 651,456,916.22 บาท ได้แบ่งการชำระเงินออกเป็น 4 งวด งวดสุดท้ายชำระเมื่อวันที่
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 ซึ่งได้นำเรือไปจดทะเบียนเป็นเรือไทยเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541
4. บริษัทฯ ได้มีการแจ้งการขายเรือลำเก่าและซื้อเรือลำใหม่ต่ออธิบดีกรมสรรพากร เมื่อ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2541 ไว้แล้ว
5. รายได้จากการขายเรือลำเก่า ได้มอบให้บริษัทย่อยในสิงคโปร์ซึ่งได้เป็นผู้จ่ายเงินค่า
มัดจำล่วงหน้างวดแรกตามคำสั่งของบริษัทฯ โดยทดลองจ่ายไปก่อนเป็นจำนวนเงิน 164.5 ล้านเยน
(49,525,095.87 บาท) ส่วนเงินที่เหลือจากการขายไม่ได้นำเข้าที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ เพราะ
ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องชำระงวดต่อไป โดยบริษัทฯ ในกรุงเทพฯ มีภาระผูกพันจะต้องจ่ายค่าบริการ
บริหารเรือให้กับบริษัทย่อยในสิงคโปร์ เพื่อบริษัทจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เหลือนั้น บริษัทฯ ได้โอน
เงินไปชำระในงวดต่อ ๆ ไปจนครบตามสัญญา จากการขายเรือยอดนี้ ดังนั้น ได้ถือเป็นรายได้อื่นรวมอยู่
ในงบการเงินประจำของปีนั้นแล้ว
บริษัทฯ จึงหารือว่ากรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าวบริษัทฯ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จาก
การขายเรือลำเก่าตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 299) พ.ศ.2539 หรือไม่
แนววินิจฉัย
: บริษัทฯ ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยได้ขายเรือเดินทะเลลำเก่าซึ่งเป็นเรือขนส่งสินค้าทางทะเล
ระหว่างประเทศ และนำเงินที่ได้รับจากการขายเรือลำเก่าจำนวน 232,231,880 บาท ไปจ่ายเป็น
ส่วนหนึ่งของราคาค่าเรือลำใหม่ซึ่งซื้อในราคา 651,456,916.22 บาท การซื้อและขายเรือดังกล่าว
ถือได้ว่าเป็นการขายเรือเดินทะเลที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และนำเงินได้ดังกล่าวไปซื้อ
เรือลำใหม่ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 299)
พ.ศ.2539 แล้ว บริษัทฯ จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายเรือลำเก่า
เลขตู้
: 63/29984
Click to rate this post!
[Total: 189 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )