6 ธค ภาษีเงินได้ ขายเรือลำเก่าเพื่อซื้อลำใหม่

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขายเรือลำเก่าเพื่อซื้อเรือลำใหม่
[Total: 57 Average: 5]

ภาษีขายเรือเก่าซื้อเรือใหม่ ?

ข้อหารือที่ กค 0811/7319
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/7319
วันที่
: 6 ธันวาคม 2543
เรื่อง
: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขายเรือลำเก่าเพื่อซื้อเรือลำใหม่
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 299) พ.ศ. 2539
ข้อหารือ
: บริษัทฯ ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ บริษัทฯ
ได้ขายเรือที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และได้นำเงินจากการขายเรือ ดังกล่าวไปซื้อลำใหม่
โดยมีข้อเท็จจริงดังนี้
1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเรือลำเก่าที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
และได้นำเงินได้จากการขายเรือเก่าไปซื้อเรือลำใหม่ใหม่โดยบริษัทฯ ได้มีการจดทะเบียนขายเรือ หรือ
ถอนทะเบียนเรือกับกรมเจ้าท่าเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2540 ส่วนเรือลำใหม่ที่ซื้อได้มีการจดทะเบียน
กับกรมเจ้าท่าเป็นเรือไทย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2541 ซึ่งถือว่าเป็นวันที่ซื้อเสร็จเด็ดขาด
2. เรือลำเก่าได้ซื้อมาเพื่อปี พ.ศ.2524 มีระวางบรรทุก 5,694 ตัน มีอายุการใช้งาน 18
ปี และได้มีการหักค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว จึงได้ขายให้กับบริษัทในประเทศสิงคโปร์ในราคา
232,231,880 บาท (6,100,000 เหรียญสหรัฐฯ)
3. เรือลำใหม่ที่บริษัทฯ ได้ซื้อมามีระวางบรรทุก 6,393 ตัน เรือดังกล่าวเป็นเรือที่ต่อขึ้น
ใหม่ ราคา 651,456,916.22 บาท ได้แบ่งการชำระเงินออกเป็น 4 งวด งวดสุดท้ายชำระเมื่อวันที่
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 ซึ่งได้นำเรือไปจดทะเบียนเป็นเรือไทยเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541
4. บริษัทฯ ได้มีการแจ้งการขายเรือลำเก่าและซื้อเรือลำใหม่ต่ออธิบดีกรมสรรพากร เมื่อ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2541 ไว้แล้ว
5. รายได้จากการขายเรือลำเก่า ได้มอบให้บริษัทย่อยในสิงคโปร์ซึ่งได้เป็นผู้จ่ายเงินค่า
มัดจำล่วงหน้างวดแรกตามคำสั่งของบริษัทฯ โดยทดลองจ่ายไปก่อนเป็นจำนวนเงิน 164.5 ล้านเยน
(49,525,095.87 บาท) ส่วนเงินที่เหลือจากการขายไม่ได้นำเข้าที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ เพราะ
ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องชำระงวดต่อไป โดยบริษัทฯ ในกรุงเทพฯ มีภาระผูกพันจะต้องจ่ายค่าบริการ
บริหารเรือให้กับบริษัทย่อยในสิงคโปร์ เพื่อบริษัทจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เหลือนั้น บริษัทฯ ได้โอน
เงินไปชำระในงวดต่อ ๆ ไปจนครบตามสัญญา จากการขายเรือยอดนี้ ดังนั้น ได้ถือเป็นรายได้อื่นรวมอยู่
ในงบการเงินประจำของปีนั้นแล้ว
บริษัทฯ จึงหารือว่ากรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าวบริษัทฯ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จาก
การขายเรือลำเก่าตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 299) พ.ศ.2539 หรือไม่
แนววินิจฉัย
: บริษัทฯ ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยได้ขายเรือเดินทะเลลำเก่าซึ่งเป็นเรือขนส่งสินค้าทางทะเล
ระหว่างประเทศ และนำเงินที่ได้รับจากการขายเรือลำเก่าจำนวน 232,231,880 บาท ไปจ่ายเป็น
ส่วนหนึ่งของราคาค่าเรือลำใหม่ซึ่งซื้อในราคา 651,456,916.22 บาท การซื้อและขายเรือดังกล่าว
ถือได้ว่าเป็นการขายเรือเดินทะเลที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และนำเงินได้ดังกล่าวไปซื้อ
เรือลำใหม่ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 299)
พ.ศ.2539 แล้ว บริษัทฯ จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายเรือลำเก่า
เลขตู้
: 63/29984

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top