ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขายเรือลำเก่าเพื่อซื้อเรือลำใหม่

ภาษี เงินได้ ขายเรือ ลำเก่า เพื่อ ซื้อลำใหม่?

Click to rate this post! [Total: 189 Average: 5] ในหน้า …

ภาษี เงินได้ ขายเรือ ลำเก่า เพื่อ ซื้อลำใหม่? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 189 Average: 5]

ภาษีขายเรือเก่าซื้อเรือใหม่

ข้อหารือที่ กค 0811/7319
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/7319
วันที่
: 6 ธันวาคม 2543
เรื่อง
: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขายเรือลำเก่าเพื่อซื้อเรือลำใหม่
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 299) พ.ศ. 2539
ข้อหารือ
: บริษัทฯ ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ บริษัทฯ
ได้ขายเรือที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และได้นำเงินจากการขายเรือ ดังกล่าวไปซื้อลำใหม่
โดยมีข้อเท็จจริงดังนี้
1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเรือลำเก่าที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
และได้นำเงินได้จากการขายเรือเก่าไปซื้อเรือลำใหม่ใหม่โดยบริษัทฯ ได้มีการจดทะเบียนขายเรือ หรือ
ถอนทะเบียนเรือกับกรมเจ้าท่าเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2540 ส่วนเรือลำใหม่ที่ซื้อได้มีการจดทะเบียน
กับกรมเจ้าท่าเป็นเรือไทย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2541 ซึ่งถือว่าเป็นวันที่ซื้อเสร็จเด็ดขาด
2. เรือลำเก่าได้ซื้อมาเพื่อปี พ.ศ.2524 มีระวางบรรทุก 5,694 ตัน มีอายุการใช้งาน 18
ปี และได้มีการหักค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว จึงได้ขายให้กับบริษัทในประเทศสิงคโปร์ในราคา
232,231,880 บาท (6,100,000 เหรียญสหรัฐฯ)
3. เรือลำใหม่ที่บริษัทฯ ได้ซื้อมามีระวางบรรทุก 6,393 ตัน เรือดังกล่าวเป็นเรือที่ต่อขึ้น
ใหม่ ราคา 651,456,916.22 บาท ได้แบ่งการชำระเงินออกเป็น 4 งวด งวดสุดท้ายชำระเมื่อวันที่
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 ซึ่งได้นำเรือไปจดทะเบียนเป็นเรือไทยเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541
4. บริษัทฯ ได้มีการแจ้งการขายเรือลำเก่าและซื้อเรือลำใหม่ต่ออธิบดีกรมสรรพากร เมื่อ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2541 ไว้แล้ว
5. รายได้จากการขายเรือลำเก่า ได้มอบให้บริษัทย่อยในสิงคโปร์ซึ่งได้เป็นผู้จ่ายเงินค่า
มัดจำล่วงหน้างวดแรกตามคำสั่งของบริษัทฯ โดยทดลองจ่ายไปก่อนเป็นจำนวนเงิน 164.5 ล้านเยน
(49,525,095.87 บาท) ส่วนเงินที่เหลือจากการขายไม่ได้นำเข้าที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ เพราะ
ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องชำระงวดต่อไป โดยบริษัทฯ ในกรุงเทพฯ มีภาระผูกพันจะต้องจ่ายค่าบริการ
บริหารเรือให้กับบริษัทย่อยในสิงคโปร์ เพื่อบริษัทจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เหลือนั้น บริษัทฯ ได้โอน
เงินไปชำระในงวดต่อ ๆ ไปจนครบตามสัญญา จากการขายเรือยอดนี้ ดังนั้น ได้ถือเป็นรายได้อื่นรวมอยู่
ในงบการเงินประจำของปีนั้นแล้ว
บริษัทฯ จึงหารือว่ากรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าวบริษัทฯ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จาก
การขายเรือลำเก่าตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 299) พ.ศ.2539 หรือไม่
แนววินิจฉัย
: บริษัทฯ ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยได้ขายเรือเดินทะเลลำเก่าซึ่งเป็นเรือขนส่งสินค้าทางทะเล
ระหว่างประเทศ และนำเงินที่ได้รับจากการขายเรือลำเก่าจำนวน 232,231,880 บาท ไปจ่ายเป็น
ส่วนหนึ่งของราคาค่าเรือลำใหม่ซึ่งซื้อในราคา 651,456,916.22 บาท การซื้อและขายเรือดังกล่าว
ถือได้ว่าเป็นการขายเรือเดินทะเลที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และนำเงินได้ดังกล่าวไปซื้อ
เรือลำใหม่ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 299)
พ.ศ.2539 แล้ว บริษัทฯ จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายเรือลำเก่า
เลขตู้
: 63/29984

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

แพลตฟอร์ม ร้านค้าออนไลน์

แพลตฟอร์ม ร้านค้า ออนไลน์ ยอดนิยม?

ร้านค้าออนไลน์ยอดนิยม ร้านค้าออนไลน์ มีอะไรบ้าง ร้านค้าออนไลน์ หมายถึง เปิดร้านค้าออนไลน์ รายชื่อร้านค้าออนไลน์ สมัครร้านค้าออนไลน์ ตัวอย่างเว็บไซต์ขายของออนไลน์ ขายของออนไลน์ที่ไหนดี 2566 แพลตฟอร์ม ขายของออนไลน์ต่างประเทศ
ขนส่งเข้าระบบภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กิจการ ขนส่ง?

กิจการขนส่ง ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่งที่ ไม่ใช่ ขนส่งสาธารณะ ธุรกิจขนส่งเสียภาษีอะไร ประกอบกิจการขนส่งสินค้า ขนส่งใน ราช อาณาจักร ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ค่าขนส่ง ภาษีมูลค่าเพิ่ม  การวางแผนภาษีธุรกิจขนส่ง ค่าขนส่ง หัก ณ ที่จ่าย 1% ขนส่งเป็นปกติธุระ หมาย ถึง

เครื่องเสียงรถยนต์ รายรับ รายจ่าย โอกาส?

เครื่องเสียงรถยนต์  เครื่องเสียงรถยนต์ ยี่ห้อไหนดี เครื่องเสียงรถยนต์ งบ เครื่องเสียงรถยนต์ราคาประหยัด ราคาเครื่องเสียงรถยนต์ครบชุด ชุดเครื่องเสียงรถยนต์ พร้อมติดตั้ง

บัญชี #2•บริษัทขนส่ง สินค้า รายจ่ายค่าภาษี?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บริษัทขนส่ง j&t บริษัทขนส่งแฟลช บริษัทขนส่งมีอะไรบ้าง บริษัทขนส่งโลจิสติกส์ รายชื่อบริษัทขนส่งในประเทศไทย บริษัทขนส่งพัสดุ บริษัทขนส่งต่างประเทศ บริษัทขนส่งสินค้า ใกล้ฉัน ออนไลน์
เปิดร้านอาหาร

รับจ่าย ไอเดียเปิดร้านอาหาร เรียน ตัวอย่าง?

ร้านอาหาร ไอเดียเปิดร้านอาหาร การจดทะเบียนร้านอาหาร แชร์ประสบการ์ณร้านอาหาร ต้นทุนร้านอาหาร ทําบัญชีร้านอาหาร excel เรียน ทำบัญชีร้านอาหาร บัญชีร้านอาหาร ฟรี บัญชีรายรับรายจ่ายร้านอาหาร บัญชีร้านอาหาร pantip ตัวอย่าง บัญชีร้านกาแฟ รายรับรายจ่ายร้านอาหารตามสั่ง บัญชีร้านกาแฟ excel

วิธีการเลือก บริษัทรับทำบัญชี ออนไลน์?

ขึ้นทะเบียนผู้ทําบัญชี ครั้งแรก ลืม แจ้งเป็นผู้ทำบัญชี แจ้งทําบัญชีเพิ่ม ภายในกี่วัน ยืนยันรายชื่อธุรกิจที่รับทําบัญชี ขึ้นทะเบียนผู้ทําบัญชี ออนไลน์ แจ้งเพิ่มบริษัท ผู้ทําบัญชี

แฟรนไชส์บุฟเฟ่ต์ รวม ที่นิยม อะไรบ้าง

แฟรนไชส์บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง แฟรนไชส์สุกี้ตี๋น้อย ราคา แฟรนไชส์สุกี้จินดา ราคา แฟ รน ไช ส์ ชา บู ตี๋น้อย แฟรนไชส์ชาบู แฟรนไชส์สุกี้ดารา ราคา แฟรนไชส์ชาบูเสียบไม้ แฟรนไชส์ สุกี้จินดา pantip

Leave a Comment

Scroll to Top