ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำพิพากษา

รับทำบัญชี.COM | ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำพิพากษา?

Click to rate this post!
[Total: 269 Average: 5]

ภาษีคำพิพากษา

ภาษีคำพิพากษา

ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12837
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/พ.12837
วันที่
: 21 ธันวาคม 2542
เรื่อง
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำพิพากษา
ข้อกฎหมาย
: มาตรา78/1, มาตรา80
ข้อหารือ
: บริษัท A จำกัด ได้หารือสรรพากรภาค ความว่า บริษัทฯ ได้ให้บริการแก่บริษัท B จำกัด
จนงานเสร็จ บริษัทฯ จึงได้ทำใบแจ้งหนี้ให้แก่บริษัท B ด้วยยอดเงิน 26,315 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงิน
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 10.0 แล้ว แต่บริษัท B ได้บ่ายเบี่ยงไม่ยอมชำระค่าบริการ บริษัทฯ
จึงได้ฟ้องต่อศาลและศาลได้มีคำพิพากษา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2542 ซึ่งเป็นคำพิพากษาตามยอม ให้
บริษัท B ชำระค่าบริการเป็นยอดเงิน 27,186 บาท ซึ่งรวมดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ผิดนัดถึงวันฟ้อง
(ดอกเบี้ย 871 บาท) และให้คิดดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของยอดเงินต้น 26,315 บาท จนกว่าจะ
ชำระครบภายใน 1 ปี บริษัทฯ ขอทราบว่า การที่บริษัทฯ นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7/107 ของ
ค่าบริการที่ได้รับ ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ 1,721.54 บาท จะถูกต้องหรือไม่
สรรพากรภาค เห็นว่า กรณีศาลได้มีคำพิพากษาตามยอม โดยให้ชำระค่าบริการ 26,315
บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 10.0 ซึ่งในขณะมีคำพิพากษาตามยอม ได้มีการแก้ไขกฎหมายให้
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 แล้ว จึงถือว่าคำพิพากษาตามยอมคำนวณภาษีไม่ถูกต้อง แต่
เนื่องจากบริษัท B มิได้อุทธรณ์คำพิพากษาตามยอม ดังนั้น คำพิพากษาตามยอมจึงผูกพันคู่ความตามมาตรา
145 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ดังนั้น บริษัท B จึงต้องชำระเงินแก่บริษัทฯ
ตามคำพิพากษาตามยอม แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าบริการ ความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มในขณะที่ได้รับชำระค่าบริการนั้น คำนวณภาษีในอัตราร้อยละ 7.0 บริษัทฯ จึงต้องเสียภาษี
ในอัตราร้อยละ 7.0 มิใช่ในอัตราร้อยละ 10.0 ตามคำพิพากษาตามยอม
แนววินิจฉัย
: กรณีบริษัทฯ ได้รับชำระค่าบริการตามคำพิพากษาตามยอมดังกล่าว ถ้าบริษัทฯ ได้รับชำระ
ค่าจ้างตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2542 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2544 บริษัทฯ ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มใน
อัตราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 78/1 และมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 3 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 236) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 353)
พ.ศ. 2542 แต่เนื่องจาก ตามคำพิพากษาตามยอมดังกล่าวมิได้ระบุว่า ค่าบริการที่ได้รับได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วหรือไม่ ดังนั้น ในการคำนวณหาจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องนำส่ง ถ้าเป็นค่าบริการที่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว ให้นำส่งในอัตรา 7/107 ของค่าบริการที่ได้รับแต่ถ้าค่าบริการนั้นไม่ได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ ให้นำส่งในอัตราร้อยละ 7.0 ของค่าบริการที่ได้รับ
เลขตู้
: 62/28725