ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำพิพากษา

รับทำบัญชี.COM | ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำพิพากษา?

ภาษีคำพิพากษา

ภาษีคำพิพากษา

ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12837
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/พ.12837
วันที่
: 21 ธันวาคม 2542
เรื่อง
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำพิพากษา
ข้อกฎหมาย
: มาตรา78/1, มาตรา80
ข้อหารือ
: บริษัท A จำกัด ได้หารือสรรพากรภาค ความว่า บริษัทฯ ได้ให้บริการแก่บริษัท B จำกัด
จนงานเสร็จ บริษัทฯ จึงได้ทำใบแจ้งหนี้ให้แก่บริษัท B ด้วยยอดเงิน 26,315 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงิน
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 10.0 แล้ว แต่บริษัท B ได้บ่ายเบี่ยงไม่ยอมชำระค่าบริการ บริษัทฯ
จึงได้ฟ้องต่อศาลและศาลได้มีคำพิพากษา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2542 ซึ่งเป็นคำพิพากษาตามยอม ให้
บริษัท B ชำระค่าบริการเป็นยอดเงิน 27,186 บาท ซึ่งรวมดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ผิดนัดถึงวันฟ้อง
(ดอกเบี้ย 871 บาท) และให้คิดดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของยอดเงินต้น 26,315 บาท จนกว่าจะ
ชำระครบภายใน 1 ปี บริษัทฯ ขอทราบว่า การที่บริษัทฯ นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7/107 ของ
ค่าบริการที่ได้รับ ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ 1,721.54 บาท จะถูกต้องหรือไม่
สรรพากรภาค เห็นว่า กรณีศาลได้มีคำพิพากษาตามยอม โดยให้ชำระค่าบริการ 26,315
บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 10.0 ซึ่งในขณะมีคำพิพากษาตามยอม ได้มีการแก้ไขกฎหมายให้
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 แล้ว จึงถือว่าคำพิพากษาตามยอมคำนวณภาษีไม่ถูกต้อง แต่
เนื่องจากบริษัท B มิได้อุทธรณ์คำพิพากษาตามยอม ดังนั้น คำพิพากษาตามยอมจึงผูกพันคู่ความตามมาตรา
145 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ดังนั้น บริษัท B จึงต้องชำระเงินแก่บริษัทฯ
ตามคำพิพากษาตามยอม แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าบริการ ความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มในขณะที่ได้รับชำระค่าบริการนั้น คำนวณภาษีในอัตราร้อยละ 7.0 บริษัทฯ จึงต้องเสียภาษี
ในอัตราร้อยละ 7.0 มิใช่ในอัตราร้อยละ 10.0 ตามคำพิพากษาตามยอม
แนววินิจฉัย
: กรณีบริษัทฯ ได้รับชำระค่าบริการตามคำพิพากษาตามยอมดังกล่าว ถ้าบริษัทฯ ได้รับชำระ
ค่าจ้างตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2542 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2544 บริษัทฯ ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มใน
อัตราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 78/1 และมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 3 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 236) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 353)
พ.ศ. 2542 แต่เนื่องจาก ตามคำพิพากษาตามยอมดังกล่าวมิได้ระบุว่า ค่าบริการที่ได้รับได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วหรือไม่ ดังนั้น ในการคำนวณหาจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องนำส่ง ถ้าเป็นค่าบริการที่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว ให้นำส่งในอัตรา 7/107 ของค่าบริการที่ได้รับแต่ถ้าค่าบริการนั้นไม่ได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ ให้นำส่งในอัตราร้อยละ 7.0 ของค่าบริการที่ได้รับ
เลขตู้
: 62/28725
Click to rate this post!
[Total: 269 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )