ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการรับประกันวินาศภัย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กิจการ รับประกันวินาศภัย

Click to rate this post! [Total: 93 Average: 5] ในหน้าน …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กิจการ รับประกันวินาศภัย Read More »

Click to rate this post!
[Total: 93 Average: 5]

ภาษีประกันวินาศภัย

ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12498
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/พ.12498
วันที่
: 13 ธันวาคม 2542
เรื่อง
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการรับประกันวินาศภัย
ข้อกฎหมาย
: มาตรา79, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.86/2542
ข้อหารือ
: บริษัท ก จำกัด ได้เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย และค่าอากรแสตมป์จากลูกค้า
ผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ จึงหารือว่า
1. การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้คำนวณฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม จากเบี้ยประกันภัยสุทธิ บวกค่า
อากรแสตมป์ หรือคำนวณฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม จากเบี้ยประกันภัยสุทธิเท่านั้น
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณได้ จำเป็นต้องมีเศษสตางค์ทุกครั้งหรือไม่
มีความเห็นว่า การรับประกันวินาศภัยเข้าลักษณะเป็นการให้บริการ ตามมาตรา
77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จะต้องนำค่าเบี้ยประกัน และค่าอากรแสตมป์ที่ได้รับจาก
ผู้เอาประกันมาเป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะถือเป็นมูลค่าทั้งหมดที่บริษัทฯ ได้รับ หรือ
พึงได้รับจากการให้บริการตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร และหากการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มมีเศษ
สตางค์ ต้องแสดงเศษสตางค์นั้นไว้ในใบกำกับภาษีด้วย
แนววินิจฉัย
: 1. การประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัยถือเป็นการให้บริการ ตามมาตรา 77/1(10)
แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้ผู้ประกอบการนำมูลค่าทั้งหมดที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการให้บริการ รวมถึง
เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือประโยชน์ใด ๆ ซึ่งอาจคำนวณได้เป็นเงินมารวมเป็นมูลค่า
ของฐานภาษีในการคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร
ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องนำค่าเบี้ยประกันและค่าอากรแสตมป์ที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยมา
คำนวณเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมด เพราะถือเป็นมูลค่าทั้งหมดที่บริษัทฯ ได้รับหรือพึงได้รับจากการ
ให้บริการตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและปรากฏว่ามีเศษสตางค์ ให้บริษัทฯ แสดงเศษสตางค์
นั้นไว้ในใบกำกับภาษีด้วย โดยถือปฏิบัติตามข้อ 4(6) แห่งคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.86/2542 เรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มี
ลักษณะเป็นแบบเต็มรูป ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
เลขตู้
: 62/28676

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล?

ตัวอย่างตลาดออนไลน์ ตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ หมายถึง ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์

มีเอกสาร หลักฐาน ที่ต้องเตรียมไว้อะไรบ้างในการ จดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ เอกสารจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัท คนเดียว ขั้น ตอน การ จดทะเบียน บริษัท คนเดียว ตัวอย่างจดทะเบียนบริษัท เอกสาร จดทะเบียน บริษัท ในการจดทะเบียนนิติบุคคล ต้องมีการเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ให้พร้อม ยกเว้นข้อใด จดทะเบียนบริษัท 2 คน
สรุปการเปรียบเทียบ กิจการต่าง เป็นอย่างไร

จดเปิด บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน ดี?

ข้อดี ข้อเสีย ระหว่าง หจก กับ บริษัท  ตารางเปรียบเทียบ ห้างหุ้นส่วน บริษัท  จดทะเบียน หจก คนเดียว หจก กับ บริษัท เสียภาษีต่างกันอย่างไร ห้างหุ้นส่วนจํากัด มีอะไรบ้าง ห้างหุ้นส่วน ตัวอย่าง ห้างหุ้นส่วน จํา กัด ข้อดี ข้อเสีย จดทะเบียน หจก ที่ไหน
ฐานภาษี

ฐานภาษี สำคัญ คืออะไร มีอะไรบ้าง? 2566-67

ฐานภาษี 2566 ฐานภาษี 2565 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีคืออะไร ฐานภาษี 2565 ฐานภาษี คืออะไร มีอะไรบ้าง ฐานภาษี 2564 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีบุคคลธรรมดา ฐานภาษี เงินเดือน

วิธีการตลาดสินค้าออนไลน์ รายได้ ความเสี่ยง?

ตัวอย่างตลาดออนไลน์ ตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ หมายถึง ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์
ปก ขายของออนไลน์อะไรดี

แนะนำ 3 ขั้นตอน เริ่มต้น ขายของออนไลน์

วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ อยากขายของออนไลน์ ขายอะไรดี อาชีพขายของออนไลน์ ภาษาอังกฤษ วิธีสมัครขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า เริ่มต้นขายของ
งบการเงินของธุรกิจประกันภัย

ธุรกิจประกันภัย ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจประกันภัย คือ ธุรกิจประกันภัย เงินเดือน สายด่วน คปภ เวลาทำการ ต่ออายุบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย ออนไลน์ วิธีร้องเรียน คปภ ต่อใบอนุญาตออนไลน์ คปภ ยื่นต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย 2567 ออนไลน์ ร้องเรียน ค ป ภ ประกันภัย รถยนต์ ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top