รับทำบัญชี.COM | ภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล?

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ

ข้อหารือที่ กค 0811/12497
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/12497
วันที่
: 13 ธันวาคม 2542
เรื่อง
: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อกฎหมาย
: มาตรา52, ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลา ลงวันที่ 21 มกราคม 2535
ข้อหารือ
: สรรพากรภาค แจ้งว่า บริษัท ก จำกัด จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2541 โดยบริษัทฯ ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งโดยใช้แบบ ภ.ง.ด.3 เมื่อวันที่ 6
มีนาคม 2541 ซึ่งที่ถูกต้องจะต้องนำส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด.2 จึงขออนุโลมให้ถือว่า บริษัทฯ ได้ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายไว้ถูกต้องตามแบบที่อธิบดีกำหนดแล้ว
สรรพากรภาคเห็นว่า บริษัทฯ เพียงแต่ยื่นแบบแสดงรายการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายไม่เป็น
ไปตามแบบที่อธิบดีกำหนด แต่มิได้ทำให้จำนวนเงินภาษีเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เห็นควรอนุโลมให้ถือว่า
บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายไว้ถูกต้องแล้ว
แนววินิจฉัย
: กรณีบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา บริษัทฯ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50(2) แห่งประมวลรัษฎากร และนำเงินภาษีส่ง ณ ที่ว่าการอำเภอภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
จ่ายเงินตามมาตรา 52 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร ด้วยแบบ ภ.ง.ด.2 การที่บริษัทฯ ยื่น
แบบแสดงรายการนำส่งภาษีด้วยแบบ ภ.ง.ด.3 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2541 จึงเป็นการยื่น
แบบแสดงรายการไม่เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำหนด และเกินกำหนดเวลาด้วย บริษัทฯ จึงต้องรับผิดเสีย
เงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่ง ตามมาตรา 27
วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น หากบริษัทฯ ได้ชำระเงินเพิ่มถูกต้องแล้ว ก็อนุโลมให้ถือว่าบริษัทฯ
ได้ยื่นแบบแสดงรายการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายไว้แล้ว
เลขตู้
: 62/28675
Click to rate this post!
[Total: 64 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )