ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์

รับทำบัญชี.COM | ภาษีอสังหาริมทรัพย์มูลค่าเพิ่ม VAT เรียกเก็บ?

Click to rate this post!
[Total: 19 Average: 5]

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ข้อหารือที่ กค 0811/พ.17060
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/พ.17060
วันที่
: 17 ธันวาคม 2541
เรื่อง
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 81, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.73/2541ฯ
ข้อหารือ
: บริษัท ก. เรียกเก็บเงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่เข้าข่ายในข้อ 3 ของ
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.73/2541 เช่น เรียกเก็บเงินประกันการเช่าเกิน 6 เท่าของค่าเช่าราย
เดือน หรือมีอายุสัญญาเช่าเกิน 3 ปี จึงขอทราบว่าจะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้เช่า ในอัตรา
ร้อยละ 10 ของเงินประกันการเช่าด้วยหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย
: เงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ จึงได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1) (ต) แห่งประมวลรัษฎากร และตามข้อ 2 (3)
(ง)ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.73/2541 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม
สำหรับการเรียกเก็บเงินจ่ายล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำหรือเงินจอง ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.
2541 ดังนั้น เมื่อบริษัท ก. เรียกเก็บเงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์ จึงไม่มีสิทธิเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้เช่าแต่อย่างใด
เลขตู้
: 61/27354

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )