ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์

7% ภาษีอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าเพิ่ม VAT เรียกเก็บ

Click to rate this post!
[Total: 119 Average: 5]

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ข้อหารือที่ กค 0811/พ.17060
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/พ.17060
วันที่
: 17 ธันวาคม 2541
เรื่อง
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 81, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.73/2541ฯ
ข้อหารือ
: บริษัท ก. เรียกเก็บเงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่เข้าข่ายในข้อ 3 ของ
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.73/2541 เช่น เรียกเก็บเงินประกันการเช่าเกิน 6 เท่าของค่าเช่าราย
เดือน หรือมีอายุสัญญาเช่าเกิน 3 ปี จึงขอทราบว่าจะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้เช่า ในอัตรา
ร้อยละ 10 ของเงินประกันการเช่าด้วยหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย
: เงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ จึงได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1) (ต) แห่งประมวลรัษฎากร และตามข้อ 2 (3)
(ง)ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.73/2541 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม
สำหรับการเรียกเก็บเงินจ่ายล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำหรือเงินจอง ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.
2541 ดังนั้น เมื่อบริษัท ก. เรียกเก็บเงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์ จึงไม่มีสิทธิเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้เช่าแต่อย่างใด
เลขตู้
: 61/27354

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top