ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่าและการให้บริการพื้นที่จอดรถ

รับทำบัญชี.COM | ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้าง?

การก่อสร้าง

การก่อสร้าง (Construction) คือ กระบวนการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่หรือหนัก ซึ่งสามารถเป็นที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน อาคารชุด อาคารพาณิชย์ หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่น สะพาน ทางด่วน โรงงาน อาคารสำหรับการศึกษา โรงพยาบาล และอื่นๆ

กระบวนการก่อสร้างประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เช่น:

  1. การวางแผน: การก่อสร้างเริ่มต้นด้วยการวางแผนที่รวมถึงการออกแบบสิ่งก่อสร้างและเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง เช่น การวิเคราะห์และออกแบบแบบแผนภาพทางวิศวกรรม, การเสนอข้อเสนอและประมาณราคา

  2. การตรวจสอบและพัฒนาพื้นที่: ก่อนเริ่มก่อสร้าง จำเป็นต้องตรวจสอบพื้นที่และเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการก่อสร้าง เช่น งานขุดบ่อน้ำในกรณีอาคารที่ต้องมีระบบน้ำประปาและระบบระบายน้ำเสีย

  3. การก่อสร้างและการติดตั้ง: ขั้นตอนนี้เป็นการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างตามแบบแผนที่ได้รับอนุมัติ โดยการติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ เช่น การติดตั้งเสาเข็ม เหล็กคาร์บอน เหล็กเส้น การปูกระเบื้อง เสาอากาศ และอื่นๆ

  4. การทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ: การทดสอบและตรวจสอบคุณภาพเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งก่อสร้างมีความเสถียรและปลอดภัย เช่น การทดสอบความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง การตรวจสอบว่ามีความเสถียรและปลอดภัยในการใช้งาน

  5. การเสร็จสิ้นและการซ่อมบำรุง: เมื่อสิ่งก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว ต้องมีการตรวจสอบการทำงานและการซ่อมบำรุงตามที่จำเป็น และปรับปรุงตามความเปลี่ยนแปลงหรือความต้องการ

กระบวนการก่อสร้างใช้เวลาและทรัพยากรที่มากมาย เช่น งบประมาณ แรงงาน วัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือ เพื่อให้สร้างสิ่งก่อสร้างที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเสถียรภาพที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานต่อในระยะยาว

ภาษีอสร้างอาคารที่จอดรถ

เลขที่หนังสือ : กค. 0706/พ./7189
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2550
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่า
ข้อกฎหมาย : มาตรา 65 ทวิ (2) มาตรา 65 ตรี (5) มาตรา 65 ตรี (6 ทวิ) และมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ         บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการให้เช่าที่ดิน อาคาร และให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่บริษัทในกลุ่ม บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีโครงการก่อสร้างอาคารโดยให้เช่าพื้นที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงาน จำนวน 2 ชั้น เริ่มก่อสร้าง 28 พฤศจิกายน 2549 ก่อสร้างเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม 2550 พื้นที่รวม 18,511 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ให้เช่า 17,779 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 96.05 และพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ 732 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 3.95 เพื่อให้บริการสาธารณูปโภคกับผู้เช่าพื้นที่ภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า น้ำประปา ระบบอัดอากาศ ระบบปรับอากาศ และลิฟท์ เป็นต้น ในการก่อสร้างอาคาร บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้รับเหมา 2 สัญญา คือ สัญญาก่อสร้างอาคาร ราคาก่อสร้างจำนวน 117 ล้านบาท และสัญญาติดตั้งระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร จำนวน 98 ล้านบาท
        บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ โดยทำสัญญา 2 สัญญา คือ การให้เช่าพื้นที่สำหรับผลิตสินค้า และการให้บริการระบบสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ เห็นว่า
        1. อาคารที่บริษัทฯ ก่อสร้างได้จัดสรรพื้นที่ให้เช่า และติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้บริการระบบสาธารณูปโภค ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มบริษัทฯ ต้องทำการเฉลี่ยภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารในกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและเพื่อการอื่น ตามข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อ ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 และต้องแจ้งรายการตามแบบ ภ.พ.05.1 แบบ ภ.พ.05.2 แบบ ภ.พ.05.3 และแบบ ภ.พ.05.4
        บริษัทฯ มีสิทธินำภาษีซื้อจำนวนร้อยละ 3.95 ของภาษีซื้อจากมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมดมาหักออกจากภาษีขายได้ และนำภาษีซื้ออีกร้อยละ 96.05 ของภาษีซื้อจากมูลค่าก่อสร้างรวมเป็นต้นทุนการก่อสร้างอาคาร ไปคำนวณค่าเสื่อมราคาเพื่อเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
        2. ภาษีซื้อที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับระบบสาธารณูปโภค บริษัทฯ มีสิทธินำมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งหมด
แนววินิจฉัย         1. ภาษีซื้อจากค่าก่อสร้างอาคาร เช่น ค่าออกแบบ ค่าโครงสร้าง ค่าสถาปัตยกรรม ค่าที่ปรึกษาและควบคุมงาน เป็นต้น เนื่องจาก ค่าก่อสร้างอาคารเป็นต้นทุนทางตรงของพื้นที่ซึ่งนำออกให้เช่า อันเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ จึงไม่สามารถนำภาษีซื้อที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างอาคารทั้งหมดมาหักออกจากภาษีขาย ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่บริษัทฯ มีสิทธินำภาษีซื้อที่เกิดจากค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าว ไปรวมคำนวณเป็นมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สิน และนำไปหักเป็นค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 65 ทวิ (2) มาตรา 65 ตรี (5) มาตรา 65 ตรี (6 ทวิ) และมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร
        2. ภาษีซื้อที่เกิดจากค่าติดตั้งระบบบริการส่วนกลาง เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบอัดอากาศ ระบบปรับอากาศ และลิฟท์ เป็นต้น เนื่องจาก รายจ่ายดังกล่าวเป็นต้นทุนทางตรงของงานบริการ ซึ่งเป็นกิจการต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ มีสิทธินำภาษีซื้อที่เกิดขึ้นมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากรได้
เลขตู้ : 70/35148
ภาษีอสร้างอาคารที่จอดรถ
ภาษีอสร้างอาคารที่จอดรถ
Click to rate this post!
[Total: 48 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )