รับทำบัญชี.COM | สินค้าคงเหลือของกิจการซื้อมาขายไปสูงส่งผล?

Click to rate this post!
[Total: 53 Average: 5]

สินค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการค้า อาจจะมิได้มีเฉพาะสินค้าที่คงเหลืออยู่ในร้าน

สินค้าคงเหลือของกิจการค้า ควรจะรวมเฉพาะสินค้าที่เป็นกรรมสิทธิของกิจการค้าเท่านั้น สินค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการค้า อาจจะมิได้มีเฉพาะสินค้าที่คงเหลืออยู่ในร้านและยังมิได้ขายไปเท่านั้น แต่ยังรวมสินค้าที่มิได้อยู่ในร้าน แต่เป็นของกิจการด้วย สินค้าบางชนิดแม้จะอญุ่ในร้านค้า แต่อาจมิใช่สินค้าคงเลือของกิจการก็ได้ เช่น สิน้าที่รับฝากขาย เป็นต้น ดังนั้นในการตรวจนับสินค้าคงเหลือ ก็ต้องพิจารณาโดยถี่ถ้วนเสียก่อนว่า ควรจะตรวจนับสินค้าใดและมไ่ควรตรวจนับสินค้าใดบ้าง

—1).สินค้าระหว่างทาง สินค้าที่ซื้อแล้วและกรรมสิทธิ์ในสินค้า โอนมายัง กิจการค้าแล้ว แม้ยังไม่ได้รับสินค้านั้น ก็ควรถือว่า เป็นสินค้าคงเหลือของกิจการ
—2).สินค้าที่แยกไว้ต่างหาก สินค้าที่ทำขึ้นเป็นพิเศษตามคำสั่งจ้างของลูกค้า และแยกไว้ต่างหากเพ่อส่งมอบให้ลูกค้านั้น เมื่อทำเสร็จแล้วพร้อมที่จะส่งมอบถือว่าขายสินค้านั้นแล้วดก็ได้ และไม่นับรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
—3).สินค้าฝากขาย สินค้าที่ส่งฝากขายและยังขายไม่ได้นั้น ถือเป็นสินค้าคงเหลือของผู้ฝากขาย ถือเป็นสินค้าของผู้ฝาก และปรากฎในงบแสดงบแสดงฐานะการเงิน
—4).สินค้าที่ขายโดยมีเงื่อนไขและสินค้าที่ขายตามสัญญาผ่อนชำระ สินค้าเหล่านี้กรรมสิทธิ์จะโอนไปยังผู้ซื้อต่อเมื่อผู้ชำระเงินค่าสินค้าครบถ้วนแล้ว เมื่อมีการตกลงซื้อขาย กันแล้วฝ่ายผู้จะลงบัญชีเป็นวื้อและนับสินค้ารวมเป็นสินค้าคงเหลือด้วย และทางฝ่ายผู้ขายก็จะลงบัญชีเป็นขาย และไม่นับรวมสินค้านั้นรวมเป็นสินค้าคงเหลือของตน

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )