เงินปันผลและหุ้นปันผล

[Total: 179 Average: 5]

เงินตอบแทนที่ได้จากการลงทุนซึ่งบริษัทจะทำการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทุน

  เงินปันผล เป็นเงินตอบแทนที่ได้จากการลงทุนซึ่งบริษัทจะทำการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทุน โดยจะจ่ายเป็นเงินสด สินทรัพย์ หรือเป็นหุ้นทุนของบริษัทแล้วแต่กรณี   การที่บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ จะต้องมีลักษณะดังนี้
1. ในบัญชีกำไรสะสมต้องมียอดคงเหลือด้านเครดิตมากพอที่จะจ่ายเป็นเงินปันผลตามมติของคณะกรรมการบริหาร
2. มีเงินสดอยู่ในมือมากพอที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในกรณีที่จ่ายเป็นเงินสด
3. มีมติจากที่ประชุมใหญ่ ให้จ่ายเงินปันผล
4. ทุกครั้งที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลต้องตั้งสำรองตามกฎหมายไว้ 5% ของกำไรสุทธิประจำปีที่ประกาศจ่าย  จนกว่าเงินทุนสำรองจะมีจำนวนถึง 10% ของจำนวนทุนของบริษัท หรือมากกว่านั้น
5. เงินปันผลที่ยังไม่ได้รับหรือติดค้างอยู่ตามมาตรา 1205 ซึ่งไม่ให้คิดดอกเบี้ยเอากับบริษัท
6. การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ชำระค่าหุ้นครบแล้วเท่านั้น
7. จ่ายเป็นหุ้นปันผล คือ จ่ายเป็นใบหุ้นของบริษัทเอง กรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น หุ้นปันผล หากคณะกรรมการบริหารบริษัทมีความเห็นว่า ควรจะนำเงินที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กิจการ ซึ่งอาจจะนำไปใช้ในการขยายกิจการหรือนำไปลงทุนเพื่อหาดอกผลตอบแทน  ก็สามารถที่จะใช้วิธีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นทุนของบริษัทแทนการจ่ายปันผลเป็นเงินสด ซึ่งกรณีนี้แม้ว่าจะไม่มีการจ่ายสินทรัพย์ใดๆ ของบริษัทออกไปให้แก่ผู้ถือหุ้น  แต่ผู้ถือหุ้นก็จะได้รับประโยชน์จากบริษัท โดยจะได้รับเป็นหุ้นทุนของบริษัทจำนวนที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัทที่มีอยู่เดิม พบกันได้ใหม่บทความหน้าค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มีนาคม 8, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top