ใบกำกับภาษี

3 ใบกำกับภาษี

Click to rate this post!
[Total: 107 Average: 5]

ใบกำกับภาษี

ส่งของทุกวัน แล้วเปิดใบกำกับภาษีชุดเดียวรวมกันได้หรือไม่

ทำโดยมีรายงานการส่งสินค้าแนบท้ายเพื่อแสดงรายละเอียดแต่ละออเดอร์

ออกใบกำกับภาษีขาย ก่อนวันที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ

ไมสามารถทำได้ ถ้าในกรณีที่กิจการยังไม่ไจดทะเบียน ไม่สามารถอออกใบกำกับภาษีได้

ใบกำกับภาษี คือ

ใบกำกับภาษี คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้า หรือรับบริการในแต่ละครั้ง

– กรณีการขายสินค้า ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีพร้อมทั้งส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อในทันทีที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อ
– กรณีการให้บริการ ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีพร้อมทั้งส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการในทันทีที่ได้รับชำระราคาค่าบริการ
ผู้ประกอบการจดทะเบียน ต้องจัดทำใบกำกับภาษีอย่างน้อย 2 ฉบับ ดังนี้
– ต้นฉบับ ส่งมอบให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
– สำเนา เก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการลงรายงานภาษีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5
ปีนับแต่วันที่ทำรายงาน

สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการต้องเรียกใบกำกับภาษีจากผู้ประกอบการจดทะเบียนอื่น ซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าหรือให้บริการเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม และหากผลการคำนวณภาษีปรากฏว่า ภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย ถือเป็นเครดิตภาษี

ผู้ประกอบการจดทะเบียน มีสิทธินำไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนภาษีถัดจากเดือนภาษีที่คำนวณภาษีนั้น และหากในเดือนภาษีที่นำเครดิตภาษีไปชำระยังมีเครดิตภาษีคงเหลืออยู่อีกก็มีสิทธินำไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนภาษีถัดไปได้ ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียน ไม่ใช้สิทธินำเครดิตภาษีที่เหลืออยู่ไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนถัดไป ก็มีสิทธิขอคืนภายใน 3 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับเดือนภาษีนั้น

ทำใบกำกับภาษีสูญหาย ลูกค้าร้องขอให้เราออกใบแทนให้ ทางเราจะต้องทำอย่างไร

ในกรณีที่ลูกค้าทำใบกำกับภาษีสูญหาย
1.แจ้งความ ณ พื้นที่ที่ใบกำกับภาษีสูญหาย
2.ถ่ายสำเนาใบกำกับใบที่สูญหาย (ทางเราน่าจะมีสำเนาอยู่)
3.ให้ลูกค้านำใบแจ้งความแนบกับสำเนาใบกำกับที่สูญหาย (รับรองสำเนา)

ออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า แต่ที่อยู่ผิดพลาด ไม่ทราบว่าถ้าจะต้องออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าใหม่

กิจการออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า แต่ที่อยู่ผิดพลาด ไม่ทราบว่าถ้าจะต้องออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าใหม่ ต้องทำอย่างไร
ในกรณีที่ออกใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า แล้วที่อยู่ในเอกสารใบกำกับภาษีผิดพลาดต้องออกเอกสารใบลดหนี้ให้แก่ลุกค้า และสามารถออกใบกำกับภาษีฉับบใหม่ให้กับลูกค้าได้เลย แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรทั้งรูปแบบฟอร์มและเงื่อนไขของการออกเอกสารใบลดหนี้
ใบกำกับภาษี คือ
ใบกำกับภาษี คือ

Leave a Comment

Scroll to Top