กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น และได้จดทะเบียน

30 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Click to rate this post!
[Total: 247 Average: 5]

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น และได้จดทะเบียน

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ประกอบด้วยเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสม เงินที่นายจ้างจ่ายสมทบอาจจะเป็นทรัพย์สินหรือเงินก็ได้

เพื่อเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างตายหรือออกจากงานหรือลาออกจากกองทุน-เงินที่บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนจะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ ตามกฏหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-เงินที่บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุน ให้ถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายเท่ากับเงินที่บริษัทได้จ่ายสมทบตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุน ทั้งนี้ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการจ่ายค่าจ้าง-ในกรณีที่บริษัทมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในการส่งเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินที่บริษัทจ่ายสมทบนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีนั้นไม่ให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย เว้นแต่บริษัทจะได้แก้ไขการปฏิบัติให้ถูกต้อง-ในกรณีที่บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน และถือเป็นรายจ่ายไปแล้ว

ถ้าบริษัทได้เงินกลับมาให้ถือเป็นรายได้ ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นด้วยเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น และได้จดทะเบียน

Leave a Comment

Scroll to Top