กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น และได้จดทะเบียน

รับทำบัญชี.COM | กองทุนสํารองเลี้ยงชีพลาออกได้เท่าไหร่?

Click to rate this post!
[Total: 118 Average: 5]

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น และได้จดทะเบียน

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ประกอบด้วยเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสม เงินที่นายจ้างจ่ายสมทบอาจจะเป็นทรัพย์สินหรือเงินก็ได้

เพื่อเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างตายหรือออกจากงานหรือลาออกจากกองทุน-เงินที่บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนจะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ ตามกฏหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-เงินที่บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุน ให้ถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายเท่ากับเงินที่บริษัทได้จ่ายสมทบตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุน ทั้งนี้ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการจ่ายค่าจ้าง-ในกรณีที่บริษัทมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในการส่งเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินที่บริษัทจ่ายสมทบนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีนั้นไม่ให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย เว้นแต่บริษัทจะได้แก้ไขการปฏิบัติให้ถูกต้อง-ในกรณีที่บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน และถือเป็นรายจ่ายไปแล้ว

ถ้าบริษัทได้เงินกลับมาให้ถือเป็นรายได้ ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นด้วยเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น และได้จดทะเบียน

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )