รับทำบัญชี.COM | ตัวอย่างบันทึกเงินสดย่อย บันทึกบัญชี Flow?

Click to rate this post!
[Total: 45 Average: 5]

ควบคุมภาย จ่ายเงินสดย่อย

“เงินสดย่อย” (Petty Cash) เป็นจำนวนเงินที่บริษัทหรือองค์กรจัดสรรไว้เพื่อใช้ในการจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่ใหญ่มากและไม่ควรต้องใช้เช็คหรือการโอนเงินแบบใหญ่ ๆ งินสดย่อยมักถูกจัดเก็บในลิ้นชักเงินสดย่อยหรือกล่องเงินสดย่อยที่อยู่ในที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ๆ เพื่อให้การจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินกิจกรรมประจำวันขององค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวก โดยไม่ต้องใช้กระบวนการทางการเงินที่ซับซ้อน

การใช้งินสดย่อยมักจะมีขั้นตอนการอนุมัติและบันทึกข้อมูลเพื่อให้การใช้งานมีความควบคุมและความโปร่งใส ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

 1. การจัดสรรเงินสดย่อย กำหนดจำนวนเงินสดย่อยที่จะจัดสรรให้กับแต่ละบุคคลหรือแผนก โดยปกติจะมีผู้รับผิดชอบการจัดการเงินสดย่อย เช่น เจ้าหน้าที่การเงินหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทางการเงิน

 2. การรับเงินสดย่อย เงินสดย่อยจะถูกจ่ายมาที่บุคคลหรือแผนกที่มีความจำเป็นในการใช้งาน และบุคคลหรือแผนกนั้นจะต้องรับเงินสดย่อยจากลิ้นชักหรือกล่องเงินสดย่อย

 3. การบันทึกข้อมูล การจ่ายเงินสดย่อยจะต้องถูกบันทึกอย่างถูกต้อง โดยระบุวัตถุประสงค์ของการจ่ายเงิน จำนวนเงินที่จ่าย และรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ที่รับเงินสดย่อย วันที่ และรายละเอียดค่าใช้จ่าย

 4. การอนุมัติ ค่าใช้จ่ายที่ใช้งานโดยเงินสดย่อยควรจะได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบหรือผู้มีอำนาจในการอนุมัติก่อนที่จะจ่ายเงิน

 5. การสรุปรายการ สิ้นวันหรือสิ้นงวดเวลาที่กำหนด เงินสดย่อยควรถูกสรุปรายการ และค่าใช้จ่ายที่ใช้งานจะถูกบันทึกและรายงานให้ผู้รับผิดชอบหรือแผนกทางการเงิน เพื่อเตรียมการสรุปรายการให้สมบูรณ์

 6. การเติมเงิน เมื่อเงินสดย่อยในลิ้นชักหรือกล่องเงินสดย่อยน้อยลงและต้องการเติมเงิน มักจะมีกระบวนการที่กำหนดเพื่อเติมเงินสดย่อยเพิ่มเข้ามาในลิ้นชักหรือกล่อง

เงินสดย่อยมีประโยชน์ในการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินกิจกรรมประจำวันขององค์กรอย่างรวดเร็ว และเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญในการควบคุมรายจ่ายที่ไม่ใหญ่มาก การบันทึกและการควบคุมเงินสดย่อยอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการใช้งินสดย่อยในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

การควบคุมภายในเกี่ยวกับ การจ่ายเงินสดย่อย

 1. มีเพียงบุคคลเดียวรับผิดชอบวงเงินแต่ละวง ถ้าจำเป็นต้องมีหลายวง จะต้องเก็บไว้ในลักษณะที่สะดวกแก่การตรวจสอบแต่ละวงเงิน
 2. มีการทำเครื่องหมาย “จ่ายเงินแล้ว” บนหลักฐานประกอบทุกฉบับ เพื่อป้องกันการนำมาใช้อีก
 3. เมื่อมีการจ่ายเงินต้องมีใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย
 4. การเบิกเงินทดแทนวงเงินสดย่อย จะต้องทำโดยผู้รักษาเงินสดย่อย
 5. มีการอนุมัติโดยผู้ที่มีอำนาจ
 6. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงวงเงินสดย่อย จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ
 7. การเบิกเงินทดแทนจำต้องทำโดยการออกใบสำคัญจ่ายเช็ค

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )