รับทำบัญชี.COM | บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กโตอย่างเร็ว?

Click to rate this post!
[Total: 18 Average: 5]

แผนธุรกิจบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ขนาดเล็ก

อาชีพรับเหมาก่อสร้างเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีความสำคัญมากในการสร้างพื้นที่ใหม่และพัฒนาสิ่งก่อสร้างในทุกๆ มุมโลก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคารที่ใหญ่โต สร้างสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างเมือง หรือการก่อสร้างโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เราจำเป็นต้องได้ยินคำว่า รับเหมาก่อสร้าง อยู่บ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน แต่น้อยคนที่เข้าใจหรือรู้จักลึกลงถึงอาชีพนี้เท่าที่ควร

บทความนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพรับเหมาก่อสร้าง โดยจะเน้นที่ภาพรวมของอาชีพนี้ ขั้นตอนการเริ่มต้น ความสำคัญ และความท้าทายที่อาจพบในวงการรับเหมาก่อสร้าง มาเริ่มต้นเราเลยกัน

การรับเหมาก่อสร้างเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์และก่อสร้างสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นอาคารที่เราอาศัย ทางหลวงที่เราขับรถผ่าน หรือสนามกอล์ฟที่เราเดินเล่น หรือการก่อสร้างบ้าน อาชีพนี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างพื้นที่และสิ่งก่อสร้างที่ให้ประโยชน์แก่สังคมและการเติบโตของเมืองในทุกๆ ประเทศ

ความสำคัญของอาชีพรับเหมาก่อสร้าง

 1. การพัฒนาสถานที่ อาชีพรับเหมาก่อสร้างเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสถานที่และสิ่งก่อสร้างที่ต้องการในชีวิตประจำวัน เช่น บ้าน โรงงาน โรงพยาบาล โรงเรียน และอื่น ๆ
 2. การสร้างงาน วงการรับเหมาก่อสร้างมีการจ้างงานมากมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยสร้างงานและสนับสนุนเศรษฐกิจในพื้นที่
 3. การสร้างพลังงานพลังงาน การสร้างพลังงานหมายถึงการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน เช่น การติดตั้งโซลาร์แพนเลลส์หรือกังหันลม

ขั้นตอนในการเริ่มต้นอาชีพรับเหมาก่อสร้าง

ขั้นตอน รายละเอียด
1 การศึกษาและครบรอบความรู้ ศึกษาและรับความรู้เกี่ยวกับอาชีพรับเหมาก่อสร้าง กระบวนการ วัสดุ เทคโนโลยี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2 การเรียนรู้ที่ศูนย์อาชีพ เริ่มต้นจากการเข้าร่วมคอร์สอบรมที่ศูนย์อาชีพท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือและเทคนิคการทำงาน
3 การรับใบอนุญาต ในบางประเทศ คุณอาจต้องขอใบอนุญาตเพื่อทำงานในวงการรับเหมาก่อสร้าง
4 การสร้างความเชี่ยวชาญ พัฒนาความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะของการก่อสร้าง เช่น การก่อสร้างอาคาร ถนน หรือโครงการพลังงาน
5 การสร้างความรู้สึกของความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและความพร้อมในการทำงาน
6 การสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้า สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและการทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้า
7 การประเมินความเสี่ยง ทราบถึงความเสี่ยงทางธุรกิจและวางแผนการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

การปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้คุณเตรียมตัวได้ดียิ่งขึ้นสำหรับการเริ่มต้นในอาชีพรับเหมาก่อสร้างอย่างเป็นระบบและประสบความสำเร็จในวงการนี้ได้มากขึ้น

ความท้าทายในอาชีพรับเหมาก่อสร้าง

อย่างไรก็ตาม อาชีพรับเหมาก่อสร้างไม่มาพร้อมกับความท้าทาย เช่น การทำงานในสภาวะอากาศและสภาวะทางกายที่ต้องเผชิญหน้า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการแข่งขันในวงการ เพื่อประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ ควรมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ในการสรุป อาชีพรับเหมาก่อสร้างเป็นอาชีพที่สำคัญและมีความหลากหลาย มันมีความสำคัญในการสร้างสิ่งใหม่และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ หากคุณมีความสนใจในการเข้าสู่อาชีพนี้ ควรเริ่มต้นด้วยการรับความรู้และฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสในวงการรับเหมาก่อสร้างที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ขนาดเล็ก

บัญชีรายรับ

รายการ ยอดรวม (บาท)
รายได้จากโครงการ A 100000
รายได้จากโครงการ B 85000
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง 25000
รายได้จากบริการวิศวกรรมหรือออกแบบ 12000
รายได้อื่นๆ 5000
รวมรายรับ 227000

บัญชีรายจ่าย

รายการ ยอดรวม (บาท)
ค่าจ้างแรงงาน 80000
ค่าวัสดุก่อสร้าง 40000
ค่าสินค้าและวัสดุที่ใช้ในโครงการ 18000
ค่าเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ 7000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการทางบัญชีและการเงิน 3000
ค่าเช่าสถานที่หรือสำนักงาน 6000
ค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้อง 9000
ค่าโบนัสและค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารหรือบุคลากร 15000
รวมรายจ่าย 178000

โดยที่รายรับและรายจ่ายสามารถแบ่งเป็นหลายๆ รายการย่อยได้เพื่อให้คุณสามารถติดตามและวิเคราะห์การเงินของบริษัทของคุณได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเช่นกัน

ตารางรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือกิจการรับเหมาก่อสร้างอาจมีดังนี้

รายรับ รายจ่าย
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ค่าจ้างแรงงาน
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุก่อสร้าง
รายได้จากการให้บริการทางก่อสร้าง ค่าสินค้าและวัสดุที่ใช้ในโครงการ
รายได้จากการบริการทางวิศวกรรมหรือออกแบบ ค่าเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์
รายได้จากการบริการทางการเงินหรือบัญชี ค่าใช้จ่ายในการจัดการทางบัญชีและการเงิน
รายได้จากการขายสินค้าและอุปกรณ์ประกอบก่อสร้าง ค่าเช่าสถานที่หรือสำนักงาน
รายได้จากการรับโอนที่ดินหรือทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้อง
รายได้จากการขายโครงการหรือสัญญาก่อสร้าง ค่าโบนัสและค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารหรือบุคลากร

ข้อมูลดังกล่าวเป็นตัวอย่างเท่านั้น รายรับรายจ่ายของธุรกิจหรือกิจการรับเหมาก่อสร้างอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะและขอบเขตของธุรกิจของคุณ ควรทำการบันทึกและตรวจสอบรายรับและรายจ่ายของธุรกิจของคุณเป็นประจำเพื่อการบริหารจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของคุณตามความเหมาะสมได้ตลอดเวลา

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ขนาดเล็ก

มีหลายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก โดยที่เขาจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ในกระบวนการก่อสร้าง ดังนี้

 1. ช่างก่อสร้าง ช่างก่อสร้างมีหน้าที่ทำงานกับวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างโครงสร้าง รวมถึงการติดตั้งสิ่งของที่เป็นส่วนสำคัญในโครงการก่อสร้าง เช่น ช่างโลหะ ช่างซ่อมบ้าน ช่างระบบไฟฟ้า-ประปา และอื่นๆ
 2. วิศวกรก่อสร้าง วิศวกรก่อสร้างมีหน้าที่วางแผนและควบคุมการก่อสร้างโครงสร้าง และตรวจสอบคุณภาพของงาน พวกเขามีบทบาทสำคัญในการควบคุมงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างและปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมเวลาและค่าใช้จ่าย พวกเขารับผิดชอบในการจัดการสถานที่งานและการติดต่อกับลูกค้า
 4. นักสถาปัตยกรรม นักสถาปัตยกรรมมีหน้าที่ออกแบบโครงการก่อสร้าง รวมถึงการวางแผนและการคำนวณโครงสร้าง
 5. เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่การเงินมีหน้าที่จัดการเรื่องการเงินของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการบริหารค่าใช้จ่ายและการเก็บรายรับ
 6. ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการโครงการรับผิดชอบในการบริหารโครงการรับเหมาก่อสร้างทั้งหมด พวกเขาต้องการความรู้และทักษะในการวางแผนและการควบคุมงาน
 7. เจ้าหน้าที่สื่อสาร เจ้าหน้าที่สื่อสารมีหน้าที่ติดต่อและประสานงานระหว่างทีมงานภายในบริษัทและกับลูกค้า
 8. ผู้จัดการหรือเจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการหรือเจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีบทบาทในการบริหารทั้งภายในและภายนอกบริษัท พวกเขาต้องดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวมและการควบคุมกำไรขาดทุน
 9. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสุขภาพในที่ทำงาน รักษาความปลอดภัยและสุขภาพของลูกจ้างในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
 10. ผู้รับเหมาย่อย บริษัทรับเหมาย่อยรับงานรับเหมาย่อยจากบริษัทรับเหมาหลักและมีหน้าที่ปฏิบัติงานตามสัญญา
 11. นักประกอบการ นักประกอบการมีหน้าที่จัดการและบริหารธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 12. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ดูแลกระบวนการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการก่อสร้าง
 13. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ช่วยในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในโครงการ
 14. นักตลาดและการตลาด ทำงานในเรื่องการตลาดและโปรโมทบริษัทรับเหมาก่อสร้างและโครงการ
 15. เจ้าหน้าที่ดูแลคุณภาพ ดูแลคุณภาพของงานและวัสดุที่ใช้ในโครงการ

อาชีพเหล่านี้มีบทบาทที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและส่งผลในความสำเร็จของโครงการและธุรกิจที่เล็กของคุณได้

วิเคราะห์ SWOT บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ขนาดเล็ก

การวิเคราะห์ SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก โดยการตรวจสอบปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความเสี่ยงของธุรกิจของคุณ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT สำหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก

จุดแข็ง (Strengths)

 1. ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค บริษัทมีทีมงานที่มีความรู้และทักษะทางเทคนิคที่แข็งแกร่งในการดำเนินงานก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
 2. ความรู้และประสบการณ์ คุณสมบัติทางก่อสร้างมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจนานาประเภทและมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ บริษัทมีผู้บริหารที่สามารถวางแผนและควบคุมโครงการให้มีประสิทธิภาพ

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. ขาดทุนสำรอง บริษัทอาจมีทุนสำรองที่จำกัดในการสนับสนุนโครงการใหญ่ๆ หรือการขยายกิจการ
 2. การแข่งขันรุนแรง ตลาดรับเหมาก่อสร้างอาจมีการแข่งขันที่รุนแรง ทำให้ราคาและกำไรของโครงการตกต่ำ
 3. ขาดทักษะในการบริหารบุคลากร บริษัทอาจมีความยากที่จะบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมทางความสามารถ

โอกาส (Opportunities)

 1. การขยายธุรกิจ มีโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่หรือพัฒนาบริการใหม่เพื่อเพิ่มรายได้
 2. ความต้องการในตลาด ตลาดรับเหมาก่อสร้างอาจมีความต้องการสูงในการสร้างโครงสร้างที่หลากหลาย เช่น บ้านพักอาศัย โครงการพาณิชย์ หรือโครงการราชการ
 3. เทคโนโลยีใหม่ การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การอัตโนมัติในการก่อสร้างหรือการใช้งานเครื่องจักรอัตโนมัติอาจช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความแข็งแกร่งในการแข่งขัน

อุปสรรค (Threats)

 1. ความแข่งขันรุนแรง ตลาดรับเหมาก่อสร้างมีการแข่งขันรุนแรงและการปรับราคาที่ต่ำ อาจทำให้บริษัทมีความยากที่จะรักษากำไร
 2. สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลให้โครงการถูกย่ำถูกตัดแต่งหรือถูกยกเลิก
 3. ข้อจำกัดในการเข้าถึงเงินทุน การขาดทุนสำรองหรือข้อจำกัดในการเข้าถึงเงินทุนอาจทำให้ยากที่จะลงมือโครงการใหญ่

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กสามารถตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับความท้าทายและใช้ความแข็งแกร่งของตนในการใช้โอกาสที่มีอยู่ในตลาดบริษัทรับเหมาก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

คําศัพท์พื้นฐาน บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ขนาดเล็ก ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เฉพาะในอุตสาหกรรมบริษัทรับเหมาก่อสร้าง พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมในภาษาไทย

 1. Construction ก่อสร้าง
  • คำอธิบาย กระบวนการสร้างหรือก่อสร้างโครงสร้างทางก่อสร้าง เช่น อาคาร ถนน สะพาน โรงงาน หรือโครงการอื่นๆ
 2. Contractor ผู้รับเหมา
  • คำอธิบาย บริษัทหรือบุคคลที่ได้รับสัญญาให้ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 3. Subcontractor ผู้รับเหมาย่อย
  • คำอธิบาย บริษัทหรือบุคคลที่ได้รับสัญญาจากผู้รับเหมาหลักในการดำเนินงานบางส่วนในโครงการ
 4. Bid การเสนอราคา
  • คำอธิบาย กระบวนการส่งข้อเสนอราคาในการประกวดรับสัญญาการก่อสร้าง
 5. Estimate การประเมินราคา
  • คำอธิบาย กระบวนการประเมินหรือคำนวณราคาโครงการการก่อสร้าง
 6. Blueprint แบบบ้าน
  • คำอธิบาย แผนภาพหรือแบบแปลนที่ใช้ในการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้าง
 7. Permit ใบอนุญาต
  • คำอธิบาย เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลหรือเทศบาลที่อนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ที่กำหนด
 8. Safety Regulations กฎระเบียบด้านความปลอดภัย
  • คำอธิบาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในโครงการการก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
 9. Project Manager ผู้จัดการโครงการ
  • คำอธิบาย บุคคลที่รับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานในโครงการ
 10. Change Order คำสั่งเปลี่ยนแปลง
  • คำอธิบาย เอกสารที่ใช้ในการขอหรืออนุมัติการเปลี่ยนแปลงของงานหรือข้อกำหนดในโครงการก่อสร้าง

คำศัพท์เหล่านี้เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้บ่อยในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและสำคัญในการเข้าใจและการดำเนินงานในธุรกิจนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้

ธุรกิจ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ขนาดเล็ก ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขที่กำหนดโดยหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 1. จดทะเบียนธุรกิจ ต้องจดทะเบียนธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) และรับใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจ
 2. รับใบอนุญาตและการอนุญาตเฉพาะ บริษัทรับเหมาก่อสร้างอาจต้องขอใบอนุญาตหรือการอนุญาตเฉพาะจากหน่วยงานรัฐบาล เช่น กรมการปกครอง กรมงานทหาร หรือกรมปฏิบัติการสาธารณะ เพื่อทำงานในโครงการที่ต้องการใบอนุญาตเฉพาะ
 3. รับความรับรองภาษีขาย (VAT Certificate) หากรายได้ของบริษัทมากกว่า 18 ล้านบาทต่อปี ต้องลงทะเบียนเพื่อรับความรับรองภาษีขาย (Value Added Tax – VAT) และสามารถเรียกเก็บภาษีขายจากลูกค้าได้
 4. การลงทะเบียนในระบบสากล (Optional) บางบริษัทอาจต้องการลงทะเบียนในระบบสากล เพื่อรับโอกาสในการเสนอราคาโครงการระหว่างประเทศหรือสามารถรับงานระหว่างประเทศได้
 5. การจัดการการเงินและบัญชี จะต้องจัดการบัญชีและรายการเงินรับและเสียของบริษัทตามกฎหมายทางการบัญชี
 6. ความปลอดภัยและสุขภาพในที่ทำงาน ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยและสุขภาพในที่ทำงานที่เกี่ยวข้อง
 7. การดำเนินงานและรับโครงการ ในกรณีที่ต้องรับโครงการรับเหมาตามสัญญา บริษัทจะต้องรับโครงการโดยเริ่มต้นจากการเสนอราคาและจัดการงานในตัว
 8. บริหารความเสี่ยง ควรกำหนดและจัดการความเสี่ยงในโครงการการก่อสร้าง เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
 9. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ
 10. การเสนอราคาและการสรรหางาน ต้องจัดการกระบวนการเสนอราคาและการสรรหางานรับเหมาเพื่อสร้างรายได้และโครงสร้างธุรกิจให้เติบโต

การจดทะเบียนและดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นและตามกฎหมายที่มีอยู่

บริษัท บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ขนาดเล็ก เสียภาษีอย่างไร

บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยจะต้องสังเกตและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเสียภาษี ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างของการเสียภาษีที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กอาจต้องเสีย

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) จากกำไรที่ได้รับจากโครงการก่อสร้าง อัตราภาษี CIT อาจแตกต่างกันตามระบบการเสียภาษีและมูลค่าทางบัญชีของบริษัท
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีรายได้เกิน 18 ล้านบาทต่อปีจะต้องลงทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และสามารถเรียกเก็บภาษีนี้จากลูกค้าได้
 3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) บริษัทรับเหมาก่อสร้างอาจถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) จากการจ่ายเงินให้กับลูกค้าหรือผู้รับเหมาย่อย อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะต่างกันตามประเภทของรายได้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Land and Building Tax) ถ้าบริษัทครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการดำเนินกิจการ จะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กำหนดในกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 5. ภาษีสาธารณูปโภค (Local Taxes) บางพื้นที่อาจมีการเรียกเก็บภาษีสาธารณูปโภคอื่นๆ เช่น ภาษีพาณิชย์ (Commercial Tax) หรือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น
 6. ภาษีหุ้น (Stock Tax) บางบริษัทอาจถือหุ้นในบริษัทอื่น และต้องเสียภาษีหุ้นตามกฎหมายภาษีหุ้น
 7. ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ บางกรณีอาจมีค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ต้องเสียตามกฎหมายและข้อกำหนดที่กำหนดไว้

การเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดและกำหนดในแต่ละรายการและพื้นที่ ดังนั้นควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและภาษีเพื่อตรวจสอบข้อมูลและข้อกำหนดที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของคุณในพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ