รับทำบัญชี.COM | บริษัทคุณถึงเวลาที่จะต้องจ้าง บริษัทบัญชี?

อะไรคือเกณฑ์บ่งชี้ว่าธุรกิจของคุณถึงเวลาแล้วที่จะต้องจ้างบริษัทบัญชี

                   เพราะการบัญชี เป็นศิลปะของการรวบรวม การบันทึก การจำแนก และการทำสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐ กิจในรูปของตัวเงิน ผลงานขั้นตอนสุดท้ายของการทำบัญชีก็คือ การให้ข้อมูลทางการเงิน

ซึ่งนับได้ว่าเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผู้ที่สนใจในแต่ละกิจกรรม การบัญชี ก็คือขั้นตอนของการเลือกและการเก็บรวบรวม ซึ่งก็หมายถึงการพิจารณาว่ารายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการค้า และเป็นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ ที่ทางร้านค้าหรือกิจการต้องนำมาบันทึก โดยจะต้องเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อไว้ใช้ในการบันทึกบัญชี การจดบันทึกและการวัดมูลค่าก่อนทำบัญชี

การจดบันทึกและการวัดมูลค่าก่อนทำบัญชี เป็นการนำข้อมูลเอกสารจากขั้นตอนแรกมาบันทึกรายการทางบัญชีหรือราย การค้ารวมถึงเหตุการณ์ ซึ่งจะต้องเป็นรายการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมาบันทึกลงในสมุดบัญชี เรียกว่าสมุดราย วัน โดยการบันทึกจะมีการวัดมูลค่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งการวัดมูลค่าก็คือการแสดงมูลค่าของรายการนั้น ๆ แต่จะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่จดนั้นเป็นรายการประเภทไหน การทำรายการบัญชีจะต้องใช้หน่วยเงินตรา การบันทึกรายการทางบัญชีต้องใช้หน่วยเงินตรา อย่างเงินบาท หรือ ดอลลาร์  โดยให้ถือว่าจำนวนที่บันทึกลงไปแต่ละหน่วยจะมีค่าคงที่เสมอ

แม้ค่าของเงินจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม ซึ่งควรจะทำการจัดหมวดหมู่ เพื่อหายอดคงเหลือของทุกรายการโดยทำการแยกประเภทบัญชีเป็นสินทรัพย์ ทุน หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย  โดยการจัดหมวดหมู่จะใช้สมุดบัญชีที่เรียกว่าสมุดแยกประเภท การสรุปผลและการรายงานข้อมูลทางบัญชีการเงิน เมื่อมีการบันทึกบัญชีไประยะหนึ่ง จะต้องเป็นการนำรายการที่มีการจัดหมวดหมู่มาสรุปผลดำเนินการและฐานะของกิจการโดยจัดทำ  งบการเงิน  ซึ่งประกอบด้วย งบกำไรขาดทุน,งบดุล ,งบกระแสเงินสด,งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งนโยบายบัญชี และหมายเหตุประกอบของงบการเงิน

หรือที่เป็นนโยบายบัญชี ถือเป็นหลักการทางบัญชีที่แต่ละกิจการใช้ในการจัดทำ และในการนำเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินจะเป็นการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญทำให้ผู้ใช้งบการเงินได้ทราบถึงหลักปฏิบัติทางบัญชีที่จะทำให้กิจการเลือกใช้ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน งานของการทำบัญชี เป็นเรื่องของการบันทึกรายการค้าหรือบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่เกิดขึ้นในสมุดบัญชีจนกระทั่งการจัดทำงบการเงิน

ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ในการบันทึกบัญชีเรียกกันว่าผู้ทำบัญชี  ส่วนการทำบัญชีเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบการบันทึกบัญชี และเป็นการจัดทำรายงานการเงิน   ส่วนนักบัญชีจะมีหน้าที่จัดวางระบบบัญชีของกิจการ เพื่อควบคุมและตรวจตรางานของผู้ทำบัญชี โดยที่นักบัญชีจะต้องเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์มากว่าผู้ทำบัญชีนั่นเอง

 
อะไรคือเกณฑ์บ่งชี้ว่าธุรกิจของคุณถึงเวลาแล้วที่จะต้องจ้างบริษัทบัญชี
โรงแรมและรีสอร์ท
ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของกรรมการ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )