กำลังปรับปรุง

3 เรียนรู้ความหมายของการทำบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 125 Average: 5]

อะไรคือเกณฑ์บ่งชี้ว่าธุรกิจของคุณถึงเวลาแล้วที่จะต้องจ้างบริษัทบัญชี

                   เพราะการบัญชี เป็นศิลปะของการรวบรวม การบันทึก การจำแนก และการทำสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐ กิจในรูปของตัวเงิน ผลงานขั้นตอนสุดท้ายของการทำบัญชีก็คือ การให้ข้อมูลทางการเงิน

ซึ่งนับได้ว่าเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผู้ที่สนใจในแต่ละกิจกรรม การบัญชี ก็คือขั้นตอนของการเลือกและการเก็บรวบรวม ซึ่งก็หมายถึงการพิจารณาว่ารายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการค้า และเป็นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ ที่ทางร้านค้าหรือกิจการต้องนำมาบันทึก โดยจะต้องเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อไว้ใช้ในการบันทึกบัญชี การจดบันทึกและการวัดมูลค่าก่อนทำบัญชี

การจดบันทึกและการวัดมูลค่าก่อนทำบัญชี เป็นการนำข้อมูลเอกสารจากขั้นตอนแรกมาบันทึกรายการทางบัญชีหรือราย การค้ารวมถึงเหตุการณ์ ซึ่งจะต้องเป็นรายการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมาบันทึกลงในสมุดบัญชี เรียกว่าสมุดราย วัน โดยการบันทึกจะมีการวัดมูลค่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งการวัดมูลค่าก็คือการแสดงมูลค่าของรายการนั้น ๆ แต่จะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่จดนั้นเป็นรายการประเภทไหน การทำรายการบัญชีจะต้องใช้หน่วยเงินตรา การบันทึกรายการทางบัญชีต้องใช้หน่วยเงินตรา อย่างเงินบาท หรือ ดอลลาร์  โดยให้ถือว่าจำนวนที่บันทึกลงไปแต่ละหน่วยจะมีค่าคงที่เสมอ

แม้ค่าของเงินจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม ซึ่งควรจะทำการจัดหมวดหมู่ เพื่อหายอดคงเหลือของทุกรายการโดยทำการแยกประเภทบัญชีเป็นสินทรัพย์ ทุน หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย  โดยการจัดหมวดหมู่จะใช้สมุดบัญชีที่เรียกว่าสมุดแยกประเภท การสรุปผลและการรายงานข้อมูลทางบัญชีการเงิน เมื่อมีการบันทึกบัญชีไประยะหนึ่ง จะต้องเป็นการนำรายการที่มีการจัดหมวดหมู่มาสรุปผลดำเนินการและฐานะของกิจการโดยจัดทำ  งบการเงิน  ซึ่งประกอบด้วย งบกำไรขาดทุน,งบดุล ,งบกระแสเงินสด,งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งนโยบายบัญชี และหมายเหตุประกอบของงบการเงิน

หรือที่เป็นนโยบายบัญชี ถือเป็นหลักการทางบัญชีที่แต่ละกิจการใช้ในการจัดทำ และในการนำเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินจะเป็นการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญทำให้ผู้ใช้งบการเงินได้ทราบถึงหลักปฏิบัติทางบัญชีที่จะทำให้กิจการเลือกใช้ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน งานของการทำบัญชี เป็นเรื่องของการบันทึกรายการค้าหรือบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่เกิดขึ้นในสมุดบัญชีจนกระทั่งการจัดทำงบการเงิน

ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ในการบันทึกบัญชีเรียกกันว่าผู้ทำบัญชี  ส่วนการทำบัญชีเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบการบันทึกบัญชี และเป็นการจัดทำรายงานการเงิน   ส่วนนักบัญชีจะมีหน้าที่จัดวางระบบบัญชีของกิจการ เพื่อควบคุมและตรวจตรางานของผู้ทำบัญชี โดยที่นักบัญชีจะต้องเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์มากว่าผู้ทำบัญชีนั่นเอง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
อะไรคือเกณฑ์บ่งชี้ว่าธุรกิจของคุณถึงเวลาแล้วที่จะต้องจ้างบริษัทบัญชี
อะไรคือเกณฑ์บ่งชี้ว่าธุรกิจของคุณถึงเวลาแล้วที่จะต้องจ้างบริษัทบัญชี

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top