รับทำบัญชี.COM | วิธีจดทะเบียนเป็นคณะบุคคลขั้นตอนละเอียด?

Click to rate this post!
[Total: 143 Average: 5]

จดทะเบียนเป็นคณะบุคคล

ให้ดำเนินการขอมีเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีในนามของคณะบุคคล ณ สำนักงานเขตพื้นที่ที่ใช้ประกอบการหรือผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th โดยต้องมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (สามีภรรยาจดทะเบียนสมรสถือเป็น 1 คน) ร่วมกันจัดตั้ง
โดยมีเอกสารประกอบการจัดตั้งคณะบุคคลดังนี้
1. ข้อตกลงสัญญาการจัดตั้งคณะบุคคล
2. หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ (หากสรรพากรร้องขอ)
3. คำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ประเภทคณะบุคคลหรือ
4. ห้างหุ้นส่วนสามัญ  (ล.ป.10.2)
5. ค่าอากรแสตมป์ 100 บาท
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านและผู้ร่วมธุรกิจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
7. สำเนาทะเบียนบ้านของท่านและผู้ร่วมธุรกิจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ท่านสามารถขอตัวอย่างข้อตกลงสัญญาจัดตั้งคณะบุคคลที่แอมเวย์ ช็อป ทุกแห่ง โดยท่านจะต้องทำสำเนาข้อตกลงสัญญาจัดตั้งคณะบุคคลไว้เพื่อเป็นเอกสารในการขอเปิดบัญชีคณะบุคคลจากธนาคาร (ตามคำแนะนำการเปิดบัญชีธนาคารที่แนบมานี้)
สำหรับการขอมีเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร จะยังไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆ จนกว่าจะได้รับการร้องขอจากกรมสรรพากร และเมื่อท่านดำเนินการจัดตั้งคณะบุคคลเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานภาพพร้อมแนบเอกสารมายังแผนกทะเบียนของบริษัท ดังนี้
– สำเนาข้อตกลงสัญญาการจัดตั้งคณะบุคคล
– สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคณะบุคคล
– สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารของคณะบุคคล
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสารประกอบการแจ้งเปลี่ยนแปลงถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ชื่อธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันทำการและผลทางภาษีจะเป็นดังนี้
1. แจ้งเปลี่ยนแปลงและมีผลในวันที่ 1 ของเดือน การคำนวณภาษีและการโอนเงินส่วนลดจะเข้าบัญชีคณะบุคคลในวันที่ 15 เดือนถัดไป
2. แจ้งเปลี่ยนแปลงระหว่างเดือนและมีผลในวันที่ 1 เดือนถัดไป
การคำนวณภาษีและการโอนเงินส่วนลดจะเข้าบัญชีของคณะบุคคลในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปอีกสองเดือน

 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )