ขั้นตอนการเลิกและการขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน

รับทำบัญชี.COM | กรณีจดทะเบียนเลิก หจก ปิดหจกใช้เงินเท่าไหร่

Click to rate this post!
[Total: 125 Average: 5]

ขั้นตอนการเลิกและการขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน

1. การเลิกห้างหุ้นส่วน แบ่งได้เป็น 3 กรณี คือ
1.1 เลิกโดยผลของกฎหมาย
(1) กรณีกําหนดเหตุเลิกไว้และเมื่อมีเหตุนั้นเกิดขึ้น
(2) ตั้งห้างโดยกําหนดระยะเวลาไว้และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้น
(3) ตั้งห้างเพื่อทํากิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง และเมื่อทํากิจการนั้นเสร็จแล้ว
(4) หุ้นส่วนบอกเลิกเมื่อสิ้นรอบปีบัญชี และได้บอกเลิกก่อน 6 เดือน
(5) หุ้นส่วนตาย ล้มละลาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามาร
(6) ห้างหุ้นส่วนล้มละลาย
(7) เมื่อวัตถุประสงค์ของห้างกลายเป็นผิดกฎหมาย
(8) หุ้นส่วนเหลือเพียงคนเดียว
1.2 โดยความประสงค์ของผู้เป็นหุ้นส่วน
(1) ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนลงมติให้เลิก
(2) หุ้นส่วนฝ่าฝืนกฎหมายเรื่องค้าแข่งกับห้าง และหุ้นส่วนอื่นลงมติให้เลิก
1.3 เลิกโดยคําสั่งศาล เหตุร้องศาลให้สั่งเลิกมี 3 กรณี คือ
(1) หุ้นส่วนจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงฝ่าฝืนข้อสัญญาตั้งห้างที่มีนัยสําคัญ
(2) กิจการห้างมีแต่ขาดทุน ไม่มีหวังฟื้นคืน
(3) มีเหตุที่เหลือวิสัยที่ห้างจะดํารงอยู่ได้ เมื่อห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลเลิกกัน ห้างนั้นจะยังคงตั้งอยู่ เพื่อการชําระบัญชี การเลิกห้างกรณีอื่นนอกจากล้มละลายต้องมีการแต่งตั้งผู้ชําระบัญชี เพื่อดําเนินการ จดทะเบียนเลิกห้างและชําระบัญชีของห้างให้เสร็จสิ้นไป เช่น การรวบรวมทรัพย์สิน ชําระหนี้ ชดใช้เงินทดรอง และค่าใช้จ่ายที่หุ้นส่วนผู้จัดการได้ออกไปในการดําเนินกิจการค้าแทนห้าง หากมีทรัพย์สินเหลือให้คืนทุนและ เฉลี่ยเป็นกําไรในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนและจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี เมื่อได้จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีแล้ว การฟ้องคดีเรียกหนี้สินที่ห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ชําระบัญชีเป็นหนี้อยู่นั้นจะต้องทําการ ฟ้องภายใน 2 ปีนับแต่วันเสร็จสิ้นการชําระบัญชี ผู้ชําระบัญชีของห้างหุ้นส่วนได้แก่ หุ้นส่วนผู้จัดการตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก หุ้นส่วนผู้จัดการทุกคนต้องเข้าเป็นผู้ชำระบัญชีโดยผลของกฎหมาย
ถ้าผู้ชําระบัญชีมีหลายคน
1.ผู้ชําระบัญชีทุกคนต้องกระทําการร่วมกันเว้นแต่ที่ประชุมใหญ่หรือศาลจะได้กําหนดอํานาจไว้เป็นอย่างอื่นในเวลาตั้งผู้ชําระบัญชี
2.ยื่นขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนต่อนายทะเบียน
3.ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ 1ครั้ง เป็นอย่างน้อย
4.ส่งคําบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้(ถ้ามี) ขั้นตอนตามข้อ 2.-4.ผู้ชําระบัญชีต้องดําเนินการภายใน14วัน นับแต่วันที่เลิกห้างหุ้นส่วนการขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน
ข้อมูลที่ต้องใช้
1.วันที่เลิกห้างหุ้นส่วน
2.ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และอายุของผู้ชําระบัญชี
3.อํานาจผู้ชําระบัญชี
4.ที่ตั้งสํานักงานของผู้ชําระบัญชี
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเลิก
1.แบบคําขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1)
2.รายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.2) *ผู้ชําระบัญชีต้องลงลายมือชื่อทุกคน*
3.สําเนาคําสั่งศาลให้เลิกห้างหุ้นส่วน(ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งให้เลิก)
4.สําเนาสัญญาของห้างหุ้นส่วนหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่ตกลงหรือให้ความยินยอมใน การตั้งผู้อื่นเป็นผู้ชําระบัญชีหรือตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการคนเดียวหรือหุ้นส่วนผู้จัดการบางคนเป็นผู้ชําระบัญชี และ กําหนดอํานาจผู้ชําระบัญชี(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ชําระบัญชีมิใช้หุ้นส่วนผู้จัดการทุกคนตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)
5.สําเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการถึงแก่กรรม)
6.แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานของผู้ชําระบัญชีและสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป (ใช้เฉพาะกรณีสํานักงานของผู้ชําระบัญชีมิใช่ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)
7.สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ชําระบัญชีที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจําตัว*
8.สําเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ(ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
9.หนังสือมอบอํานาจ(ถ้ามี) สําเนาเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นสําเนาบัตรประจําตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็น เจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียนสามารถขอและซื้อได้ที่หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทุกแห่ง หรือ Download ได้จาก เว็บไซต์ www.dbd.go.th การลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1) ให้ลงลายมือชื่อโดยผู้ชําระบัญชีซึ่งได้แก่หุ้นส่วนผู้จัดการที่ลงลายมือชื่อผูกพันห้างหุ้นส่วนตามที่จด ทะเบียนไว้ก่อนเลิก ถ้าผู้ชําระบัญชีมีหลายคน ทุกคนต้องกระทําการร่วมกันเว้นแต่ที่ประชุมใหญ่หรือศาลจะได้ กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น การลงลายมือชื่อและการกรอกข้อมูลในรายการจดทะเบียนเลิก(แบบ ลช.2) ให้ระบุรายละเอียดของผู้ชําระบัญชีทุกคนพร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อ
อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมเลิก 400 บาท
2. หนังสือรับรอง ฉบับละ 120 บาท
3. รับรองสําเนาเอกสารคําขอจดทะเบียน หนาละ 50 บาท
สถานที่จดทะเบียน
1. สํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 6 เขต *ดูรายละเอียด*
2. สํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอื่น ยื่นจดทะเบียนได้ที่สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่ห้างหุ้นส่วนมีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
3. ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ www.dbd.go.th *ดูคําแนะนําการจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต*
 
ขั้นตอนการเลิกและการขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน