รับทำบัญชี.COM | ภาษีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างความเสี่ยง?

ภาษีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

การเสียภาษีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขึ้นอยู่กับกฎหมายและนโยบายที่มีอยู่ในแต่ละประเทศ ฉะนั้นเป็นไปได้ที่อัตราภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค

โดยทั่วไปแล้ว ภาษีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นการเสียภาษีตามรายได้ที่ได้รับจากกิจการก่อสร้างหรืองานรับเหมาก่อสร้าง อัตราภาษีและวิธีการคำนวณอาจแตกต่างไปตามกฎหมายในแต่ละประเทศ และอาจมีการจัดหมวดหมู่หรือกลุ่มรายได้ที่มีอัตราภาษีแตกต่างกันไป

นอกจากภาษีรายได้จากกิจการก่อสร้างหรืองานรับเหมาก่อสร้างแล้ว อาจมีภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีอื่นๆ ที่อาจมีอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศหรือภูมิภาคที่คุณสนใจ ควรติดต่อหน่วยงานภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญทางภาษีในสถานที่ที่คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษี หัก ที่จ่าย งาน รับเหมาก่อสร้าง

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นการหักภาษีจากรายได้ที่เกิดขึ้นในแหล่งกำไรเพื่อส่งให้กับเจ้าของรายได้ที่ได้รับเงินจากงานรับเหมาก่อสร้าง ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเสียภาษีในหลายประเทศ โดยใช้วิธีการหักภาษีเพื่อให้ค่าภาษีถูกหักไปจากเงินเดือน ค่าจ้าง หรือการชำระเงินอื่นๆ ที่จ่ายให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ

ในที่นี้ หากคุณเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างและมีรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้าง ผู้จ่ายเงินค่าจ้างหรือเจ้าของโครงการอาจต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากรายได้ที่จ่ายให้กับคุณ แล้วส่งเงินภาษีเหลือน้อยกว่าจำนวนที่หักให้กับหน่วยงานภาษี

อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายสามารถแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค และอาจมีกฎหมายและข้อกำหนดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายในงานรับเหมาก่อสร้างของแต่ละประเทศ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายในงานรับเหมาก่อสร้างในประเทศหรือภูมิภาคที่คุณสนใจ ควรติดต่อหน่วยงานภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญทางภาษีในสถานที่ที่คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

รับเหมาก่อสร้างต้อง จดทะเบียน อะไร

การรับเหมาก่อสร้างอาจมีความต้องการในการจดทะเบียนหรือลงทะเบียนตามกฎหมายของแต่ละประเทศหรือภูมิภาคที่คุณทำงานอยู่ อย่างไรก็ตาม นี่คือบางองค์ประกอบที่อาจต้องจดทะเบียนหรือลงทะเบียนเมื่อคุณต้องการรับเหมาก่อสร้าง

 1. ลงทะเบียนธุรกิจ คุณอาจต้องลงทะเบียนธุรกิจของคุณที่หน่วยงานท้องถิ่นหรือสำนักงานการค้าและธุรกิจของประเทศ เป็นการยืนยันตัวตนและการเริ่มต้นธุรกิจของคุณในสถานที่ที่คุณทำงาน

 2. การจดทะเบียนภาษี คุณอาจต้องลงทะเบียนเพื่อได้รับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง นี่จะช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและส่งเสียภาษีให้กับหน่วยงานภาษีได้ถูกต้อง

 3. การจดทะเบียนกับหน่วยงานสถาปัตยกรรม หากคุณมีความประสงค์ที่จะรับสิ่งก่อสร้างหรือรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ใหญ่ขึ้น เช่น อาคารสูง สะพาน หรือโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ อาจมีความจำเป็นที่คุณจะต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานสถาปัตยกรรมของประเทศ เพื่อให้รับการรับรองว่าคุณมีความรู้และความสามารถในการดำเนินงานในโครงการเหล่านั้น

 4. การลงทะเบียนกับหน่วยงานแรงงาน ในบางที่อาจมีความจำเป็นที่คุณจะต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานแรงงานของประเทศหรือภูมิภาค ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนค่าจ้างแรงงาน การป้องกันและควบคุมความปลอดภัยในที่ทำงาน หรือประกันสังคม

เพื่อความแน่ใจในข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมที่สุด ควรติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นหรือสำนักงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และคำปรึกษาทางกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจในสถานที่ของคุณ

มาตรา 40 7 เงินได้จากการรับเหมา

ขออธิบายเกี่ยวกับมาตรา 40(7) ในบทล่าสุดที่ภาคภูมิภาคฉบับล่าสุดของคำร้องขอให้ช่วยเหลือในปีภาษี พ.ศ. 2562 (ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม 136 ตอนที่ 81ง งวดที่ 17 พ.ศ. 2563) มีข้อกำหนดเพื่อประเมินเงินได้ที่ได้จากการรับเหมาก่อสร้างในเชิงบวกหรือเชิงลบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. การประเมินเงินได้เชิงบวก หากเงินได้ที่ได้รับจากงานรับเหมาก่อสร้างมีจำนวนมากกว่า 10,000 บาทต่องวดในแต่ละประเภทงาน จะต้องประเมินเงินได้ดังนี้
 • ประเภทงานรับเหมาก่อสร้างที่มีผู้ว่าจ้างเป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานรับเหมาก่อสร้างให้กับผู้ว่าจ้าง ต้องหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวออกจากเงินได้ทั้งหมด
 • ประเภทงานรับเหมาก่อสร้างที่มีผู้ว่าจ้างเป็นบุคคลธรรมดา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานรับเหมาก่อสร้างให้กับผู้ว่าจ้าง ต้องหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวออกจากเงินได้ทั้งหมด แต่ในกรณีที่ผู้รับเหมาก่อสร้างมีการแยกย้ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานออกมาจากเงินได้ทั้งหมด จะต้องใช้กฎหมายในการกำหนดข้อกำหนดในการหักค่าใช้จ่ายดังกล่าว
 1. การประเมินเงินได้เชิงลบ หากเงินได้ที่ได้รับจากงานรับเหมาก่อสร้างมีจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทต่องวดในแต่ละประเภทงาน หรือในกรณีที่ผู้รับเหมาก่อสร้างยื่นแบบแสดงการก่อสร้างและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานแล้ว แต่ไม่ผ่านการรับรองจากที่ปรึกษาการเงินและการค้าตามมาตรา 65/1 ข้อ 1 หรือไม่ประกอบการประมวลผลเพื่อการคำนวณภาษีขององค์กร จะไม่ต้องประเมินเงินได้จากการรับเหมาก่อสร้างในเชิงลบ

คำแนะนำที่ดีที่สุดคือควรปรึกษาที่ปรึกษาการเงินและการค้าหรือผู้เชี่ยวชาญทางภาษีในสถานที่ของคุณเพื่อข้อมูลที่แน่นอนและถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินเงินได้จากการรับเหมาก่อสร้างในกรณีที่เฉพาะเจาะจง

รับเหมาก่อสร้าง เสียภาษี อย่างไร

การเสียภาษีในงานรับเหมาก่อสร้างมีหลายรูปแบบและขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตาม อาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายและนโยบายของแต่ละประเทศหรือภูมิภาค ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนทั่วไปในการเสียภาษีในงานรับเหมาก่อสร้าง

 1. ลงทะเบียนธุรกิจ คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนธุรกิจของคุณที่หน่วยงานท้องถิ่นหรือสำนักงานการค้าและธุรกิจของประเทศ การลงทะเบียนนี้เป็นการรับรองว่าคุณมีธุรกิจและจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเสียภาษีรับเหมาก่อสร้าง

 2. ส่งเสียภาษี คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการเสียภาษีที่มีอยู่ในสถานที่ของคุณ ภาษีที่เสียจากงานรับเหมาก่อสร้างอาจมีหลายประเภท เช่น ภาษีรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้าง หรือภาษีขายหรือบริการ (VAT) ซึ่งเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากมูลค่าเพิ่มของงานรับเหมาก่อสร้าง

 3. การหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของโครงการอาจจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินจ้างหรือการชำระเงินให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง ภาษีที่ถูกหักจะต้องถูกส่งให้กับหน่วยงานภาษีและค่าเสียหายที่ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเสียเป็นผู้รับผิดชอบ

 4. การรายงานภาษี คุณอาจต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และภาษีที่เสียจากงานรับเหมาก่อสร้างในรูปแบบที่กำหนดโดยกฎหมาย การรายงานเช่นนี้ช่วยให้หน่วยงานภาษีสามารถตรวจสอบและยืนยันการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีได้

 5. การประเมินภาษี หลังจากคุณได้รายงานรายได้และภาษีที่เสียตามกฎหมาย หน่วยงานภาษีจะประเมินภาษีที่คุณต้องชำระ อัตราภาษีและวิธีการคำนวณอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายและนโยบายที่ใช้ในสถานที่ของคุณ

ควรติดต่อหน่วยงานภาษีหรือที่ปรึกษาทางภาษีในสถานที่ที่คุณทำงานอยู่เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและแน่นอนเกี่ยวกับการเสียภาษีในงานรับเหมาก่อสร้าง

ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา รับเหมาก่อสร้าง

ในกรณีที่คุณเป็นบุคคลธรรมดาที่รับเหมาก่อสร้างและมีรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้าง คุณต้องเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายภาษีที่มีอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่คุณทำงานอยู่ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนทั่วไปในการเสียภาษีเงินได้ในกรณีของบุคคลธรรมดาที่รับเหมาก่อสร้าง

 1. ลงทะเบียนภาษี คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีซึ่งใช้ในการรายงานภาษีและการเสียภาษีต่อหน่วยงานภาษี

 2. การบันทึกบัญชี คุณต้องทำการบันทึกบัญชีของธุรกิจของคุณให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมาย รวมถึงการบันทึกรายรับและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานรับเหมาก่อสร้าง

 3. การประมวลผลภาษี คุณต้องประมวลผลภาษีโดยคำนวณรายได้ที่ได้รับจากงานรับเหมาก่อสร้าง และหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายภาษี ภาษีเงินได้จะคำนวณตามอัตราภาษีที่ใช้ในประเทศหรือภูมิภาคที่คุณทำงานอยู่

 4. การรายงานภาษี คุณต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และภาษีที่เสียจากงานรับเหมาก่อสร้างตามกฎหมายภาษีที่กำหนด รายงานเช่นนี้ช่วยให้หน่วยงานภาษีสามารถตรวจสอบและยืนยันการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีได้

การเสียภาษีเงินได้ในงานรับเหมาก่อสร้างสามารถมีรายละเอียดและกฎหมายที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และอาจมีการเสียภาษีเพิ่มเติมเช่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานรับเหมาก่อสร้าง ควรติดต่อหน่วยงานภาษีหรือที่ปรึกษาทางภาษีในสถานที่ที่คุณทำงานเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและแน่นอนเกี่ยวกับการเสียภาษีในงานรับเหมาก่อสร้างในสถานที่ของคุณ

ภาษีรับเหมา ค่าแรง

ภาษีรับเหมาและค่าแรงเป็นสองส่วนที่แยกกันในงานรับเหมาก่อสร้าง ดังนี้

 1. ภาษีรับเหมา เป็นภาษีที่เสียตามรายได้ที่ได้รับจากงานรับเหมาก่อสร้าง อัตราภาษีรับเหมาอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายภาษีที่ใช้ในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค การคำนวณภาษีรับเหมาอาจใช้วิธีการต่าง ๆ อย่างเช่นการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องออกจากรายได้หรือการใช้อัตราภาษีที่คงที่เป็นเลขตามกฎหมาย

 2. ค่าแรง เป็นเงินที่จ่ายให้แก่คนงานที่ทำงานในงานรับเหมาก่อสร้าง ค่าแรงสามารถเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง และอาจมีการประกอบกับค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ค่าแรงจะต้องเสียภาษีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายภาษีแรงงานในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีรับเหมาและค่าแรงในงานรับเหมาก่อสร้างในสถานที่ที่คุณทำงาน ควรติดต่อหน่วยงานภาษีหรือที่ปรึกษาทางภาษีในสถานที่ที่คุณทำงานอยู่เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและแน่นอนเกี่ยวกับการเสียภาษีในงานรับเหมาก่อสร้างและค่าแรง

จดทะเบียน รับเหมาก่อสร้าง บุคคลธรรมดา

ในการรับเหมาก่อสร้างในฐานะบุคคลธรรมดา บางประเทศหรือภูมิภาคอาจต้องการให้คุณจดทะเบียนธุรกิจของคุณกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ๆ โดยทั่วไป ขั้นตอนในการจดทะเบียนธุรกิจสำหรับบุคคลธรรมดาที่รับเหมาก่อสร้างมีดังนี้

 1. ตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่น ทำการศึกษากฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนธุรกิจในงานรับเหมาก่อสร้างในสถานที่ที่คุณทำงาน ตรวจสอบว่ามีขั้นตอนและเอกสารใดที่จำเป็นต้องดำเนินการ

 2. จัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการจดทะเบียนธุรกิจ อาจรวมถึงเอกสารเช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. ลงทะเบียนที่หน่วยงานท้องถิ่น นำเอกสารที่จัดเตรียมไปยื่นที่หน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการลงทะเบียนธุรกิจ สำหรับบุคคลธรรมดาที่รับเหมาก่อสร้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจเป็นสำนักงานธุรกิจสำหรับเรื่องทะเบียนธุรกิจหรือหน่วยงานท้องถิ่นอื่น ๆ ตามที่กำหนด

 4. การชำระเงิน อาจมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในกระบวนการจดทะเบียน คุณควรตรวจสอบและชำระเงินตามที่กำหนด

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจในงานรับเหมาก่อสร้างในสถานที่ที่คุณทำงาน ควรติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นหรือสำนักงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและแน่นอนเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจของคุณในสถานที่ที่คุณทำงานอยู่

ปัจจัยธุรกิจ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )