นำหุ้นออกขาย

รับทำบัญชี.COM | ค่าใช้จ่ายการเข้าตลาดหลักทรัพย์ บันทึกบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 391 Average: 5]

ค่าใช้จ่าย ของ การนำหุ้นทุนออกขาย

จากครั้งที่แล้วเราก็ได้อธิบายเกี่ยวกับการออกหุ้นในกรณีต่างๆ ให้เพื่อนๆ ได้ทราบกันไปแล้ว วันนี้เราก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการนำหุ้นออกขาย ซึ่งในการนำหุ้นทุนออกขายนั้น โดยปกติแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดขึ้น ดังนี้ ค่าบริการวิชาชีพต่างๆ เช่น ค่าทนายความ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นต้น ค่านายหน้าของผู้ขายหุ้น ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และจัดส่งใบหุ้น ตลอดจนเอกสารทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาชี้ชวนกรซื้อหุ้น ค่าใช้จ่ายในการตระเตรียมงานและการดำเนินงาน สำหรับในทางปฏิบัติ จะมีวิธีการบัญชี 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 ให้นำค่าใช้จ่ายในการนำหุ้นทุนออกขาย ไปลดจำนวนเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นทุน โดยการนำไปลดบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นหรือไปเพิ่มส่วนลดมูลค่าหุ้น สำหรับวิธีนี้ถือว่าค่าใช้จ่ายในการนำหุ้นทุนออกขายเป็นรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกิจการ ดังนั้น จึงไม่ควรที่จะนำไปหักจากรายได้ ซึ่งเกิดจากการดำเนินงาน
วิธีที่ 2 ให้ถือค่าใช้จ่ายในการนำหุ้นทุนออกขายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท ซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์อื่น และให้ทำการทยอยตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในงวดเวลาตามที่กิจการพิจารณาเห็นสมควร การทำบัญชีตามวิธีนี้ถือว่าค่าใช้จ่ายในการนำหุ้นทุนออกขาย เป็นค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการในระยะยาวหรือตลอดอายุของการลงทุนนั้น และไม่ควรจะนำค่าใช้จ่ายนี้ไปหักลดจำนวนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

การนำหุ้นทุนออกขาย (Stock Offering) หรือเรียกว่าการขายหุ้น (Stock Sale) เป็นกระบวนการทางการเงินที่บริษัทใช้เพื่อเรียกเงินหรือทำการเรียบเรียงทางการเงินโดยการขายหุ้นหรือส่วนแบ่งของบริษัทให้กับผู้ลงทุน การนำหุ้นทุนออกขายสามารถทำได้ในหลายวิธี แต่มักจะแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักคือ Initial Public Offering (IPO) และ Secondary Offering.

  1. Initial Public Offering (IPO): นี่คือกระบวนการเมื่อบริษัทตัดสินใจขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สาธารณะเปิด (Stock Exchange) เพื่อขอเงินทุนเพิ่มเติมและเริ่มการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สาธารณะ เมื่อบริษัทดำเนินกระบวนการ IPO จะมีการจัดทำเอกสารสิทธิการลงทุน (Prospectus) ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทและข้อเสนอขายหุ้น ราคาหุ้นจะถูกกำหนดโดยกลุ่มบริหารบริษัทร่วมกับนักวิเคราะห์การเงิน เมื่อ IPO เสร็จสิ้น หุ้นของบริษัทจะถูกซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์.
  2. Secondary Offering: นี่คือกระบวนการเมื่อบริษัทที่เคยมีการ IPO แล้วตัดสินใจขายหุ้นเพิ่มเติมหลังจากการเข้าบ่ายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับเงินทุนเพิ่มเติมหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการ หรือการขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็นรายใหญ่ บริษัทจะประกาศข้อเสนอขายหุ้นและราคาหุ้นในกระบวนการ Secondary Offering.

การนำหุ้นทุนออกขายเป็นวิธีสำคัญในการเพิ่มเงินทุนสำหรับบริษัท และมีผลกระทบต่อโครงสร้างทางการเงินของบริษัท การ IPO ทำให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลและข้อมูลการเงินในรูปแบบสาธารณะ และมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีข้อกำหนดและข้อผูกพันทางกฎหมาย

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )