กำลังปรับปรุง

2 ค่าใช้จ่าย ของ การนำหุ้นทุนออกขาย

Click to rate this post!
[Total: 167 Average: 5]

ค่าใช้จ่าย ของ การนำหุ้นทุนออกขาย

จากครั้งที่แล้วเราก็ได้อธิบายเกี่ยวกับการออกหุ้นในกรณีต่างๆ ให้เพื่อนๆ ได้ทราบกันไปแล้ว วันนี้เราก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการนำหุ้นออกขาย ซึ่งในการนำหุ้นทุนออกขายนั้น โดยปกติแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดขึ้น ดังนี้ ค่าบริการวิชาชีพต่างๆ เช่น ค่าทนายความ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นต้น ค่านายหน้าของผู้ขายหุ้น ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และจัดส่งใบหุ้น ตลอดจนเอกสารทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาชี้ชวนกรซื้อหุ้น ค่าใช้จ่ายในการตระเตรียมงานและการดำเนินงาน สำหรับในทางปฏิบัติ จะมีวิธีการบัญชี 2 วิธี ดังนี้ 
วิธีที่ 1 ให้นำค่าใช้จ่ายในการนำหุ้นทุนออกขาย ไปลดจำนวนเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นทุน โดยการนำไปลดบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นหรือไปเพิ่มส่วนลดมูลค่าหุ้น สำหรับวิธีนี้ถือว่าค่าใช้จ่ายในการนำหุ้นทุนออกขายเป็นรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกิจการ ดังนั้น จึงไม่ควรที่จะนำไปหักจากรายได้ ซึ่งเกิดจากการดำเนินงาน 
วิธีที่ 2 ให้ถือค่าใช้จ่ายในการนำหุ้นทุนออกขายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท ซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์อื่น และให้ทำการทยอยตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในงวดเวลาตามที่กิจการพิจารณาเห็นสมควร การทำบัญชีตามวิธีนี้ถือว่าค่าใช้จ่ายในการนำหุ้นทุนออกขาย เป็นค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการในระยะยาวหรือตลอดอายุของการลงทุนนั้น และไม่ควรจะนำค่าใช้จ่ายนี้ไปหักลดจำนวนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top