รับทำบัญชี.COM | นิติบุคคลคนเดียวขั้นตอนค่าใช้จ่าย?

นิติบุคคล

การเริ่มต้นทำนิติบุคคลอาจมีขั้นตอนต่อไปนี้

 1. วางแผนและศึกษาข้อมูล ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นทำนิติบุคคล คุณควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ เช่น การจดทะเบียนบริษัท สถาบันการเงิน หรือองค์กรอื่นๆ ที่คุณต้องการสร้างขึ้น นอกจากนี้ คุณควรวางแผนเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร การจัดการทรัพยากร และความรับผิดชอบทางกฎหมายของนิติบุคคลด้วย

 2. สร้างเอกสารก่อตั้ง เอกสารก่อตั้งเป็นเอกสารที่ระบุกิจการและโครงสร้างของนิติบุคคล เอกสารเหล่านี้อาจมีชื่อต่างๆ เช่น หนังสือรับรองการก่อตั้ง หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือบันทึกการประชุมของผู้จัดตั้ง คุณควรรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเช่นชื่อและที่อยู่ของผู้จัดตั้ง รายละเอียดของหุ้นส่วน และกิจการที่ต้องการดำเนินการ

 3. ลงนามและจดทะเบียน เมื่อเอกสารก่อตั้งเตรียมพร้อมแล้ว คุณควรให้ผู้จัดตั้งลงนามเพื่อรับรองเอกสาร และนำเอกสารไปจดทะเบียนที่หน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนนิติบุคคล เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือที่นิติบุคคลจดทะเบียนอยู่ในประเทศของคุณ

 4. ขอใบอนุญาตและการรับรองอื่นๆ (ถ้าจำเป็น) บางกรณีอาจต้องขอใบอนุญาตหรือการรับรองเพิ่มเติม เช่น ใบอนุญาตธนาคาร ใบอนุญาตบัญชีโครงการ หรือการรับรองการเป็นนิติบุคคลสาขาในพื้นที่เฉพาะ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินกิจการของคุณได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 5. จัดเตรียมสำหรับการดำเนินกิจการ เมื่อได้รับการจดทะเบียนและอนุญาตต่างๆ คุณควรจัดเตรียมสำหรับการดำเนินกิจการตามกฎหมาย เช่น การสร้างทีมงาน การจัดการบัญชีและภาษี และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่คุณก่อตั้ง

การเริ่มต้นทำนิติบุคคลเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและขึ้นอยู่กับข้อกำหนดทางกฎหมายของประเทศหรือภูมิภาคที่คุณกำลังดำเนินธุรกิจในนั้น ดังนั้น คุณควรปรึกษาทนายความหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านนี้เพื่อให้ได้คำแนะนำและแนวทางที่ถูกต้องสำหรับการเริ่มต้นทำนิติบุคคลของคุณ

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี นิติบุคล

ด้านล่างเป็นตัวอย่างของตารางรายรับรายจ่ายในบัญชีของนิติบุคคล

รายการ รายรับ รายจ่าย
ยอดขายสินค้า 500,000 บาท  
บริการทางด้านบัญชี 20,000 บาท  
ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร 10,000 บาท  
รายได้จากการลงทุน 30,000 บาท  
รายรับรวม 560,000 บาท  
     
ค่าสินค้าที่ซื้อเข้า   300,000 บาท
ค่าเช่าสำนักงาน   50,000 บาท
ค่าจ้างพนักงาน   100,000 บาท
ค่าโฆษณาและการตลาด   10,000 บาท
ค่าน้ำมันและค่าเชื้อเพลิง   5,000 บาท
รายจ่ายรวม   465,000 บาท
     
กำไร (รายรับรวม – รายจ่ายรวม) 560,000 – 465,000  

โปรดทราบว่าตัวอย่างนี้เป็นเพียงการอธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับตารางรายรับรายจ่าย และยังสามารถเพิ่มหรือลดรายการรายได้และรายจ่ายตามความเหมาะสมของกิจการและสภาวะการเงินของบริษัทนิติบุคคลได้ตามต้องการ ตลาดของท่าน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจ นิติบุคล

การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นิติบุคคลสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มีผลต่อกิจการได้ดียิ่งขึ้น โดย SWOT ย่อมาจาก Strengths (ความแข็งแกร่ง), Weaknesses (ความอ่อนแอ), Opportunities (โอกาส), และ Threats (อุปสรรค) ซึ่งมีการวิเคราะห์ดังนี้

 1. Strengths (ความแข็งแกร่ง)

  • ความเชี่ยวชาญในด้านทางกฎหมาย นิติบุคคลอาจมีทีมทนายความที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินงานทางกฎหมายที่สำคัญสำหรับกิจการนั้น ๆ
  • ชื่อเสียงและผลงานที่ดี หากนิติบุคคลมีชื่อเสียงที่ดีและผลงานที่ประสบความสำเร็จในอดีต จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและคู่ค้า
  • ทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรบุคคล การมีทรัพยากรทางการเงินและบุคคลที่เพียงพอสามารถสนับสนุนกิจการให้เติบโตและพัฒนาต่อไปได้
 2. Weaknesses (ความอ่อนแอ)

  • ระบบการจัดการที่ไม่เพียงพอ ความอ่อนแอในการจัดการอาจทำให้เกิดความสับสนและปัญหาในการดำเนินงานของนิติบุคคล
  • ทีมงานที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายเพียงพอ หากไม่มีทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านทางกฎหมาย อาจทำให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการดำเนินกิจการ
 3. Opportunities (โอกาส)

  • การเติบโตของตลาด มีโอกาสในการขยายตลาดและเพิ่มยอดขายในกลุ่มลูกค้าใหม่หรือตลาดใหม่
  • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายอาจสร้างโอกาสใหม่สำหรับนิติบุคคลในการขยายกิจการหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
 4. Threats (อุปสรรค)

  • การแข่งขันที่เข้มงวด อุปสรรคทางธุรกิจอาจมีการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งหรือผู้ให้บริการที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น
  • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายอาจส่งผลต่อกิจการโดยตรง และทำให้เกิดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการดำเนินกิจการ

การวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้นิติบุคคลสามารถพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่ง เพื่อลดความอ่อนแอและรับมือกับโอกาสและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

คําศัพท์พื้นฐาน นิติบุคล ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่ควรรู้

 1. บริษัท (Company) – หน่วยงานที่มีตัวตนเองแยกจากเจ้าของหรือผู้ดำเนินกิจการ โดยมีสถานะของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท

 2. กิจการ (Business) – กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นำเข้ารายได้ โดยการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือบริการเพื่อการค้า

 3. คำสั่ง (Order) – คำสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากลูกค้าที่เป็นตัวแทนของข้อตกลงการซื้อขาย

 4. สัญญา (Contract) – เอกสารที่ประกอบด้วยข้อตกลงระหว่างองค์กรหรือบุคคลที่สองซึ่งกำหนดสิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝ่าย

 5. ความรับผิดชอบ (Liability) – ภาระหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายที่บุคคลหรือนิติบุคคลต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

 6. หุ้น (Shares) – หน่วยการลงทุนในบริษัทที่แบ่งเป็นส่วนเท่า ๆ กันและมีค่าหลักประกันที่สำคัญในการกำหนดสิทธิและการควบคุมในบริษัท

 7. ผู้บริหาร (Director) – บุคคลที่มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารและดำเนินการของบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น

 8. ทุนจดทะเบียน (Registered Capital) – จำนวนทุนที่บริษัทต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการในการก่อตั้งบริษัท

 9. หลักฐาน (Evidence) – เอกสารหรือข้อมูลที่ใช้เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงในกระบวนการทางกฎหมาย

 10. การดำเนินกิจการ (Business Operation) – กิจกรรมหรือกระบวนการในการดำเนินกิจการธุรกิจ เช่น การผลิตสินค้าหรือบริการ การขาย การตลาด และการบริหารจัดการทั่วไป

คำศัพท์เหล่านี้มีความสำคัญในการเข้าใจและจัดการกิจการนิติบุคคลอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในท้องตลาดไทยและในทางกฎหมายของประเทศไทย

ธุรกิจ นิติบุคล ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

ธุรกิจนิติบุคคลที่ต้องจดทะเบียนจะขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจและกฎหมายท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการจดทะเบียนที่ธุรกิจนิติบุคคลบางประเภทอาจต้องปฏิบัติ

 1. การจดทะเบียนนิติบุคคล นิติบุคคลต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น

 2. การจดทะเบียนธุรกิจ บางประเภทของธุรกิจอาจต้องมีการจดทะเบียนเพิ่มเติม เช่น ธุรกิจสหกิจ, ธุรกิจส่วนตัว, ธุรกิจการค้าหรือบริการเฉพาะ เป็นต้น

 3. การจดทะเบียนสิทธิบัตร หากธุรกิจนิติบุคคลมีการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐานที่มีความสร้างสรรค์หรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ อาจจำเป็นต้องจดทะเบียนสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองสิทธิและลิขสิทธิ์ของธุรกิจ

 4. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากนิติบุคคลต้องการป้องกันการลอกเลียนแบบและให้ความรู้สึกถึงตราสัญลักษณ์หรือแบรนด์ของธุรกิจ อาจจำเป็นต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 5. การจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ หากธุรกิจนิติบุคคลมีการดำเนินธุรกิจออนไลน์ อาจจำเป็นต้องจดทะเบียนเพื่อเป็นไปตามกฎหมายการค้าออนไลน์หรือกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

โดยทั่วไปแล้ว การจดทะเบียนนิติบุคคลและธุรกิจมีความหลากหลายและเป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ ควรปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายท้องถิ่นเพื่อให้ได้ข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้องสำหรับกรณีแต่ละรายการ

บริษัท นิติบุคล เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจนิติบุคคลอาจมีการเสียภาษีต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเภทของธุรกิจและสภาวะการเงินของบริษัท ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของภาษีที่ธุรกิจนิติบุคคลบางประเภทอาจต้องเสีย

 1. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax) ภาษีเงินได้ที่เสียจากกำไรที่ได้รับจากกิจการ แต่ละประเทศมีอัตราภาษีเงินได้บริษัทที่แตกต่างกัน

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) ภาษีที่เรียกเก็บจากการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยบริษัทจะเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าและต้องนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) ภาษีที่บริษัทต้องหักจากเงินได้ที่จ่ายให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนให้พนักงาน

 4. อากรสแคว้น (Excise Tax) ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือนำเข้าสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น อาวุธปืน สุรา น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

 5. อื่น ๆ ธุรกิจนิติบุคคลอาจต้องเสียภาษีหรืออากรอื่น ๆ ตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อากรน้ำมัน หรือภาษีสุรา เป็นต้น

โดยอย่างทั่วไป ควรปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางภาษีเพื่อให้ได้ข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนิติบุคคลของคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )