กำลังปรับปรุง

3 บริษัททำการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิ

Click to rate this post!
[Total: 246 Average: 5]

การที่บริษัททำการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิชนิดที่ไถ่ถอนได้ตกลงตามเงื่อนไขที่กำหนด

           การไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิ หมายถึง การที่บริษัททำการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิชนิดที่ไถ่ถอนได้ตกลงตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อเป็นการลดทุนของบริษัทลง โดยปกติการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิมักจะทำเมื่อบริษัทมีเงินสดเกินความจำเป็นและไม่กระทบกระเทือนต่อเงินสดที่ได้ใช้อยู่ตามปกติ ราคาไถ่ถอนหุ้นชนิดนี้มักจะกำหนดราคาไว้สูงกว่ามูลค่าหุ้น เมื่อทำการไถ่ถอนมาแล้ว บริษัทจะทำการยกเลิกหุ้นเหล่านี้ การบัญชีเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิ

1. จะต้องปิดโอนบัญชีหุ้นบุริมสิทธิพร้อมทั้งบัญชีส่วนลด หรือส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) ตามสัตส่วนผลต่างราคาไถ่ถอนกับมูลค่าทั้งสิ้นของหุ้นบุริมสิทธิ ไม่ถือเป็น กำไรหรือขาดทุน
2. ถ้าราคาไถ่ถอนสูงกว่าราคามูลค่าทั้งสิ้นของหุ้นบุริมสิทธิ ผลต่างให้เดบิตบัญชีกำไรสะสม
3. ถ้าราคาไถ่ถอนต่ำกว่าราคามูลค่าทั้งสิ้นของหุ้นบุริมสิทธิ ผลต่างให้เครดิตบัญชีส่วนเกินทุนจากการไถ่ถอน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top