3 รูปแบบการว่างงาน ที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม

กำลังปรับปรุง
[Total: 104 Average: 5]

ได้ว่ามีอยู่หลากหลายกรณี ซึ่งบางกรณีทางบริษัทประกันสังคม ?

                 กรณีที่ผู้ประกันตน มีเหตุทำให้ต้องว่างงาน ถือได้ว่ามีอยู่หลากหลายกรณี ซึ่งบางกรณีทางบริษัทประกันสังคม จะจัดการจ่ายเงินชดเชยให้ และยังคงมีหลากหลายกรณีที่ทางบริษัทประกันสังคม ระบุอย่างชัดเจน ว่าไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประกันตน ซึ่งรูปแบบของการว่างงาน ที่ผู้ประกันตนจะไม่สามารถขอรับเงินชดเชยได้ โดยเฉพาะหากผู้ประกันตนถูกเลิกจ้างงานด้วยกรณีต่าง ๆ เหล่านี้ ทุจริตต่อหน้าที่งาน การทุจริตต่อหน้าที่ อันเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ประกันตน ต้องถูกปลดจากตำแหน่ง หรือโดนไล่ออกจากงาน ทางบริษัทประกันสังคม จะไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประกันตนได้ ผู้ประกันตนกระทำความผิดอาญาโดยเจตนา ในกรณีที่ผู้ประกันตน ได้กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง ผู้ประกันตนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันสังคมแต่อย่างใด ผู้ประกันตนจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย หากผู้ประกันตนจงใจ ที่จะทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายทางด้านทรัพย์สินและเงินทอง ทางบริษัทประกันสังคม ขอสงวนสิทธิ์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชยในกรณีว่างงาน ซึ่งมาจากสาเหตุดังกล่าว มีการฝ่าฝืนข้อบังคับในที่ทำงาน การฝ่าฝืนข้อบังคับต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งกฎระเบียบภายในสถานที่ทำงาน หรือผิดต่อคำสั่งอันชอบธรรมตามกฎหมายในกรณีที่ร้ายแรง ถือได้ว่าผู้ประกันตนเป็นผู้ผิด ทางบริษัทประกันตนจะไม่รับผิดชอบในกรณีว่างงาน มีการละทิ้งหน้าที่เป็นระยะเวลา 7 วันติดต่อกัน หากผู้ประกันตนได้หยุดงาน หรือละทิ้งในหน้าที่การงานเป็นระยะเวลาติดต่อกันมากถึง 7 วัน จนกระทั่งทำให้ผู้ประกันตนต้องถูกไล่ออกจากงาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทางบริษัทประกันสังคม จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ประกันตนว่างงาน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าว มีความประมาททำให้นายจ้างได้รับความเสียหายร้ายแรง ความประมาทสามารถเกิดขึ้นได้ก็จริง แต่ในกรณีที่ผู้ประกันตน ได้ประมาทพลาดพลั้ง จนกระทั่งทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายร้ายแรง ในกรณีนี้ทางบริษัทประกันตน ไม่รับผิดชอบเช่นเดียวกัน ผู้ประกันตนได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา หากผู้ประกันตนมีความผิด จนกระทั่งได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา ส่งผลทำให้ผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ หรือถูกปลดออกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน บริษัทประกันสังคมจะไม่ขอรับผิดชอบในเรื่องของเงินชดเชยแต่อย่างใด ทั้งหมดนี้ ถือได้ว่าเป็นสาเหตุของการว่างงาน หรือกรณีการว่างงานของผู้ประกันตน ที่ทางบริษัทประกันสังคมจะไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยให้ได้ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่ทางบริษัทประกันสังคม ได้ทำการชี้แจงและระบุไว้อย่างชัดเจน ซึ่งผู้ประกันตนทุกท่าน จำเป็นจะต้องมีความเข้าใจในกรณีต่าง ๆ เหล่านี้ อันเป็นเหตุที่ทำให้ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากบริษัทประกันสังคมด้วย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top