รับทำบัญชี.COM | จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ล่าช้า

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2563 ล่าช้า หนังสือชี้แจงเหตุผล ยื่นต่อ นายทะเบียน

กรมพัฒน์ฯ แนะนำภาคธุรกิจ…จัดประชุมคณะกรรมการช่วงโรคโควิด-19 ระบาด
ส่งผลต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด

                                         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แนะนำภาคธุรกิจดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด ย้ำ!!! ภาคธุรกิจรายใดได้รับผลกระทบจนทำให้ไม่สามารถจัดประชุมหรือจัดประชุมล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เมื่อได้จัดการประชุมแล้ว ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อนายทะเบียน กรมฯ จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

                                            นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ลงนามในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของนิติบุคคล พ.ศ.2563 โดยสาระสำคัญ คือ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และมีรายงานอย่างต่อเนื่องถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่กระจายไปอย่างรวดเร็วในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้กรรมการนิติบุคคลไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมได้”

                                      “กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลงานด้านการจดทะเบียนธุรกิจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ.2509 และ พ.ร.บ.หอการค้า พ.ศ.2509 และมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการจัดทำบัญชีและการนำส่งงบการเงินตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 จึงได้ออกมาตรการให้ บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า รายใดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นจนทำให้เกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถจัดประชุมหรือจัดประชุมล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเมื่อได้ดำเนินการจัดประชุมแล้ว ให้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลยื่นต่อนายทะเบียนเป็นรายกรณีไป”

                                                  รองอธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าใจสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคฯ เป็นอย่างดี และต้องการให้ภาคธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น จึงได้ออกมาตรการฯ ดังกล่าวมาเพื่อช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากภาคธุรกิจมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 4440, 0 2547 4945 สายด่วน 1570 หรือ www.dbd.go.th

                                               ทั้งนี้ มาตรา 1171 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนบริษัท และตามาตรา 1197 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบดุลภายใน 4 เดือน

                                              พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 98 วรรคหนึ่ง กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

                                              พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ.2509 มาตรา 27 และ มาตรา 28 กำหนดให้สมาคมการค้าจัดประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติงบดุลภายใน 120 วัน

                                              และพ.ร.บ.หอการค้า พ.ศ.2509 มาตรา 34 และ มาตรา 35 กำหนดให้หอการค้าจัดประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติงบดุลภายใน 120 วัน

********************************************
ที่มา : กองทะเบียนธุรกิจ ฉบับที่ 74 / วันที่ 5 มีนาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม >> ประกาศเรียกประชุมผู้ถือหุ้น?

จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2563 ล่าช้า หนังสือชี้แจงเหตุผล ยื่นต่อ นายทะเบียน
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2563 ล่าช้า หนังสือชี้แจงเหตุผล ยื่นต่อ นายทะเบียน
Click to rate this post!
[Total: 107 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )