ผลขาดทุน จากการด้อยค่า บันทึกบัญชี?

Click to rate this post! [Total: 110 Average: 5] ในหน้า …

ผลขาดทุน จากการด้อยค่า บันทึกบัญชี? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 110 Average: 5]

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ( Loss in impairment ) หมายถึง จำนวนมูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (loss from depreciation) เป็นผลทางการบัญชีที่เกิดขึ้นเมื่อมีการลดมูลค่าของสินทรัพย์หรือทรัพย์สินในธุรกิจ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากความเสื่อมค่าของทรัพย์สินนั้น ๆ หรือการปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือใช้งานทรัพย์สิน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่ามักถูกบันทึกในสมุดรายวันและรายงานการเงินของธุรกิจ และมีผลกระทบต่อกำไรสุทธิของธุรกิจโดยลดลง นี่คือวิธีที่มันสามารถเกิดขึ้น

 1. การเสื่อมค่าสินทรัพย์ สินทรัพย์คงทนต่าง ๆ ในธุรกิจมักมีรอยแก่ร่างทางกายภายในเวลา หากมีการลดมูลค่าเนื่องจากความเสื่อมค่าเกิดขึ้น (depreciation) ตามกฎหมายการบัญชี จะมีผลขาดทุนเนื่องจากการลดมูลค่านี้

 2. การปรับค่าใช้จ่าย ธุรกิจอาจต้องปรับค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือการดำเนินงาน โดยเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์หรือสิ่งของมีอายุขัย ในการผลิตหรือใช้งาน ซึ่งการปรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุของผลขาดทุน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส่วนใหญ่ไม่ใช่การสูญเสียเงินสดแต่เป็นผลการปรับข้อมูลในบัญชีเพื่อสะท้อนความเสื่อมค่าของสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายในธุรกิจ ผลขาดทุนจากการด้อยค่ามีผลในการลดกำไรสุทธิของธุรกิจในรอบบัญชี และมักถูกใช้เพื่อลดภาษีเงินได้ของธุรกิจเนื่องจากมีผลลดรายได้ตัวที่เสียภาษี

การจัดการสินทรัพย์และการปรับปรุงค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จในธุรกิจ และการทราบถึงผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อการวางแผนการเงินและการบัญชีของธุรกิจให้เหมาะสม

การบันทึกบัญชีผลขาดทุนจากการด้อยค่าในระบบบัญชีทั่วไปมักทำได้โดยใช้บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมค่า (depreciation) หรือการปรับปรุงค่าใช้จ่ายทรัพย์สินในธุรกิจ นี่คือวิธีการบันทึกบัญชีขั้นพื้นฐาน

 1. บัญชีค่าเสื่อม (Depreciation Expense)

  • เริ่มต้นด้วยการลงบัญชีค่าเสื่อม (Depreciation Expense) ในสมุดรายวันของธุรกิจ บัญชีนี้ใช้เพื่อบันทึกจำนวนเงินที่จะถูกเสื่อมค่าออกจากสินทรัพย์หรือทรัพย์สินในธุรกิจในรอบบัญชีนั้น ๆ
 2. บัญชีสินทรัพย์ (Asset Account)

  • ลดค่าบัญชีสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง (เช่น ค่าบัญชีรถยนต์หรือค่าบัญชีอาคาร) ในสมุดรายวันของธุรกิจโดยใช้บัญชีสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
 3. บัญชีผลขาดทุน (Accumulated Depreciation)

  • บันทึกยอดรวมค่าเสื่อม (Accumulated Depreciation) ในบัญชี Accumulated Depreciation หรือบัญชีผลขาดทุน โดยบัญชีนี้ใช้เพื่อบันทึกยอดรวมของค่าเสื่อมที่เกิดขึ้นกับสินทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ในระหว่างเวลา

การบันทึกบัญชีข้างต้นจะมีผลต่อบัญชีผลขาดทุนและบัญชีสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ยอดบัญชีผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ถูกบันทึกในบัญชี Accumulated Depreciation จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดระยะเวลาของการเสื่อมค่าของสินทรัพย์หรือทรัพย์สิน การลดค่าบัญชีสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องจะทำให้ค่าบัญชีสินทรัพย์ลดลงตามยอดบัญชีผลขาดทุนที่บันทึก

หากคุณไม่แน่ใจเรื่องการบันทึกบัญชีในสถานการณ์ของคุณ แนะนำให้คุณปรึกษากับนักบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญในการบัญชีเพื่อให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในการดำเนินการบัญชีของคุณอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายการบัญชีและกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้ในพื้นที่หรืออุตสาหกรรมของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

ปก ขายทอง

ไอเดีย ร้าน ธุรกิจขายทอง พร้อม ตัวอย่าง SWOT?

ธุรกิจขายทอง ไอเดียธุรกิจขายทอง การวิเคราะห์ สวอต ขายทอง (Swot analysis) จุดแข็งของธุรกิจขายทอง (Strengths) จุดอ่อนของธุรกิจขายทอง (Weaknesses) โอกาสที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจขายทออง (Opportunities) จุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจขายทอง (Threats)

บริษัทรับทำบัญชี ดี มี ประโยชน์ อย่างไร?

ประโยชน์ของการบัญชีต้นทุน วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ของการจัด ทำบัญชี ข้อดี ของ เครื่อง ลง บัญชี ใน งาน สำนักงาน ประโยชน์ ของ ผังบัญชี ประโยชน์การเรียนบัญชี การนำ บัญชี ไปใช้ในชีวิตประจำวัน คุณสมบัติที่ดี ของข้อมูล ทางการ บัญชีเพื่อการจัดการ บทบาทของการบัญชี

คลินิก นอก เวลา ตลาด รายรับ รายจ่าย โอกาส !

หัก ณ ที่จ่าย คลินิกนอกเวลา คือ ตารางแพทย์ คลินิกนอกเวลา จุฬา คลินิกนอกเวลา จุฬา walk in ตารางแพทย์คลินิกพิเศษ คลินิกนอกเวลา ศิริราช โทร. คลินิกนอกเวลา ศิริราช สูตินารี คลินิกนอกเวลา จุฬา เบอร์ติดต่อ คลินิกนอกเวลา จุฬา มะเร็ง

วิธีการเลือกสินค้าที่จะขายออนไลน์?

การเลือกสินค้ามาขายออนไลน์ ขายของออนไลน์ วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ วิธีขายออนไลน์ การเปิดร้านค้าออนไลน์ คู่มือ ขายของออนไลน์ ปัจจัย ในการเลือกสินค้ามาขาย
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบริษัท 150 ตัวอย่าง สํานักงาน ที่หักได้มีอะไรบ้าง?

ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายการค่าใช้จ่าย บัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ลงบัญชี ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายข้ามปี สรรพากร ตัวอย่างค่าใช้จ่าย

Leave a Comment

Scroll to Top