รับทำบัญชี.COM | การปรับปรุงราย การภาษี ในงบ บัญชีย้อนหลัง คืออะไร?

Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 5]

การปรับปรุงรายการภาษีในงบบัญชีย้อนหลังคืออะไร?

การปรับปรุงรายการภาษีในงบบัญชีย้อนหลังคือกระบวนการทางการบัญชีที่ใช้ในการปรับปรุงและปรับลดหรือเพิ่มจำนวนภาษีที่บริษัทต้องชำระในรอบบัญชีที่กำลังจะปิด เพื่อให้มีการบัญชาภาษีที่ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบของประเทศที่บริษัทดำเนินกิจการ รายการภาษีที่จำเป็นต้องปรับปรุงอาจรวมถึง

  1. การปรับปรุงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากบริษัทมีพนักงานที่ได้รับเงินได้ส่วนตัวผ่านบริษัท (เช่น เงินเดือนหรือเงินเดือนโบนัส) การปรับปรุงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอาจจำเป็นในการหักภาษีที่จะถูกนำไปจ่ายให้เจ้าหนี้ภาษีหรือเจ้าหนี้รายได้ของรัฐ.
  2. การปรับปรุงภาษีเงินค่าจ้าง (Withholding Tax) บริษัทอาจต้องปรับปรุงรายการภาษีเงินค่าจ้างที่ค้างไว้หรือที่จะถูกหักจากการจ่ายให้กับบริษัทอื่น ๆ หรือรายได้ต่าง ๆ และจำนวนเงินที่ถูกหักจากการจ่ายนี้ต้องถูกคำนวณอย่างถูกต้องตามอัตราภาษีที่ใช้.
  3. การปรับปรุงภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) หากบริษัทมีการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) การปรับปรุงรายการภาษี VAT เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการปิดบัญชีย้อนหลัง เพื่อให้การเรียกเก็บภาษี VAT ถูกต้องและสอดคล้องกับรายการซื้อขายที่เกี่ยวข้อง.
  4. การปรับปรุงภาษีอื่น ๆ การปรับปรุงรายการภาษีอื่น ๆ ที่บริษัทต้องชำระ เช่น ภาษีสรรพสามิต, ภาษีเงินเดือน, หรือภาษีอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้มีการบัญชาภาษีที่ถูกต้อง.

การปรับปรุงรายการภาษีในงบบัญชีย้อนหลังเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อประเมินและปรับปรุงหนี้สูญหายหรือหนี้สูญเสียตามกฎหมายและเพื่อให้บริษัทมีความปลอดภัยในเรื่องภาษีและการเงินในอนาคต. การปรับปรุงนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของประเทศที่บริษัทดำเนินกิจการ.

ธุรกิจผลิตกล่องพลาสติก

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )